English to Malayalam Meaning of positive - നല്ല


Positive :
നല്ല

നല്ല, കൂടി, ഉറപ്പാക്കുക, ചില, ദൃഢമായി, സുരക്ഷിത, പോട്ടെ, ധരിച്ച്, പരമാധികാരമുള്ള, ഫൈനലിൽ, ബെയറിംഗ്, സാക്ഷാൽ, വലത്, യഥാർത്ഥ, ശരിയായ, വളരെ, നിക്ഷ്പക്ഷമായ, നിഷ്പക്ഷമായ, ഭേദമന്യേ, ചതെഗൊരിചല്, വ്യക്തമായ, സ്പഷ്ടമായ, വേര്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന, സള്ഫാന്, ആകൃതിയില്ലാത്ത, ഉന്ബൊദിഎദ്, വസ്തുതാപരമായ, ഉത്തമവിശ്വാസമുള്ള, ആധികാരികം, ആവാത്ത, ഉന്മിസ്തകബ്ലെ, തീരുമാനിച്ചു, പരമപ്രാധാന്യം, കേവല, അന്തിമമായ, മഹത്തായ, അതിശ്രേഷ്ഠ, നിര്ണായകമായ, നിർണ്ണായകമായ, ഒറ്റയടിക്കു, ലിഫ്റ്റിംഗ്, മിഷേലിന്റെ ശ്രമം, പേറിയിരിക്കയാണ്, തികഞ്ഞ, ഐഹിക, പാറഗ്രഹങ്ങളുടെ, ലൌകിക, ക്ഷണികമായ, സ്വതന്ത്ര, ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ, മുഖ്യവുമായ, ഭൗതികമായ, അടിസ്ഥാനപരമായ, മൗലികമായ, പ്രധാന, പ്രാഥമിക, മൂലക, മെറ്റീരിയൽ, ഫ്യ്സിച്

നല്ലക്രിയാത്മകമായിpositivenessകാര്യമായി
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of positive in English
Noun(1) the primary form of an adjective or adverb; denotes a quality without qualification, comparison, or relation to increase or diminution(2) a film showing a photographic image whose tones correspond to those of the original subject
Adjective(1) characterized by or displaying affirmation or acceptance or certainty etc.(2) persuaded of; very sure(3) involving advantage or good, or positive(4) indicating existence or presence of a suspected condition or pathogen(5) formally laid down or imposed(6) impossible to deny or disprove(7) of or relating to positivism(8) reckoned, situated or tending in the direction which naturally or arbitrarily is taken to indicate increase or progress or onward motion(9) greater than zero(10) having a positive charge(11) marked by excessive confidence
Examples of positive in English
(1) They should exercise daily and maintain a positive , hopeful outlook toward the future.(2) Upon positive identification, the user is alerted by both an audible and visual alarm.(3) Paul Martin is keen to get the area back on track by playing up the positive .(4) positive ion(5) positive value(6) Tuberculin skin test results are positive in two thirds of patients.(7) We are assured that the Olympics will leave London a positive legacy rather than massive debt.(8) This revolt, joined to an ascetic and sterile devotion to positive fact, would ultimately slay even God.(9) Instead, he has welcomed the renewed focus among members on a more positive campaign rather than industrial action.(10) Truth be told, he didn't get many positive responses to his concerns.(11) This indicated that no specific attention was warranted to these near zero or small positive values.(12) But seeing the best in them is different - you concentrate on the positive rather than what's lacking.(13) I'm positive I'll go back and ski there again.(14) There is a positive response from farmers to the safety message.(15) Now the dominant trend in radio is to avoid giving listeners a reason to turn off, rather than offering a positive reason to turn on in the first place.(16) Wiping the dirt from her face, she stopped to take a break and focus on the positive .
Related Phrases of positive
(1) be positive ::
പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം
(2) positive feedback ::
നല്ല അഭിപ്രായം
(3) positive reinforcement ::
നല്ല പ്രാബല്യത്തിൽ
(4) positive and negative ::
പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും
(5) positive number ::
നല്ല നമ്പർ
(6) positive answer ::
നല്ല ഉത്തരം
(7) positive integer ::
നല്ല പൂർണ്ണസംഖ്യ
(8) positive electrode ::
നല്ല ഇലക്ട്രോഡ്
(9) positive economics ::
നല്ല സാമ്പത്തിക
(10) positive charge ::
നല്ല ചാർജ്
Synonyms
Adjective
1. affirmative ::
ഉറപ്പിക്കുന്ന
2. constructive ::
ക്രിയാത്മകമായ
3. optimistic ::
ശുഭാപ്തിവിശാസമുള്ള
4. favorable ::
ഹിതകരമായ
5. definite ::
നിയതം
6. certain ::
ചില
7. confident ::
ആത്മവിശ്വാസം
8. irrefutable ::
അനിഷേധ്യവുമായിരുന്നു
10. plus ::
കൂടി
12. electropositive ::
വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം
14. cocksure ::
ചൊച്ക്സുരെ
Noun
15. positive degree ::
നല്ല ബിരുദം
Antonyms
1. adverse ::
പ്രതികൂല
2. derogatory ::
അപകീർത്തികരമായ
3. negative ::
നെഗറ്റീവ്
4. unfriendly ::
സ്നേഹശൂനമായ
Different Forms
positive, positively, positiveness, positives
Word Example from TV Shows
Positive what?

Positive what?

Breaking Bad Season 3, Episode 10

This is the cathode.
This is the positive terminal.

This is the cathode. This is the POSITIVE terminal.

Breaking Bad Season 2, Episode 9

And when we finally got
our first positive data...

And when we finally got our first POSITIVE data...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 1

Maybe your positive pressure blew it
out the door or something.

Maybe your POSITIVE pressure blew it out the door or something.

Breaking Bad Season 3, Episode 10

You're giving
positive reinforcement

You're giving POSITIVE reinforcement

Breaking Bad Season 4, Episode 5

English to Malayalam Dictionary: positive

Meaning and definitions of positive, translation in Malayalam language for positive with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of positive in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'positive'

What positive means in Malayalam, positive meaning in Malayalam, positive definition, examples and pronunciation of positive in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History