English to Malayalam Meaning of plain - പ്ലെയിൻ


Plain :
പ്ലെയിൻ

പ്ലെയിൻ, സ്തെപ്പെ, ഏകാന്ത, യുദ്ധക്കളം, ഫ്രണ്ട് ലൈൻ, യുദ്ധം, പുല്ത്തകിടി, നടീൽ കിടക്ക, ബട്ട്, അഗം, കൂറ്റന്

പൊതുവായ, സാധാരണമായ, സാധാരണ, പ്ലെയിൻ, ഋജുവായത്, ലഘുവായ, ദുർബല വാദമാണ്, നിരപരാധികളായ, ആയിരിപ്പിൻ, വിമാനം, പരന്ന, നില, സുഗമമായ, തിരശ്ചീനമായ, വ്യക്തമായ, സ്പഷ്ടമായ, ഒറ്റയടിക്കു, ലിഫ്റ്റിംഗ്, മിഷേലിന്റെ ശ്രമം, പേറിയിരിക്കയാണ്, തികഞ്ഞ, യോട്, കേവല, ആത്മാർത്ഥമായി, നഗ്നമായ, അതിഗംഭീരം, തുറന്നുസംസാരിക്കുന്ന, ചുറ്റും, സിംഗിൾ മനസ്സോടെയുള്ള, ഭവനങ്ങളിൽ, ലോഹവിളക്കുണ്ടായിരുന്നെന്നും, ബട്ടന്റെ, മാടംബിതരത്തിന്, സാധാരണക്കാരൻ, സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത, യാതൊരു ആഭരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ, ഉനൊര്നമെംതെദ്, ഉംര്ഹെതൊരിചല്, നിഷ്കളങ്കമായ, ഉജ്ജ്വലമായ, കഥയെ, എക്സൊതെരിച്, .അദ്ദുആഉ, ആത്മാര്ത്ഥമായ, തുറക്കുക, ഉംദിസ്ഗുഇസെദ്

നിശ്ചയമായി, വ്യക്തമായി, പ്രകടമായി, ലിഫ്റ്റിംഗ്, പ്ലെയിൻ, സ്പഷ്ടമായി, അവൊവെദ്ല്യ്, വ്യക്തമായ

പ്ലെയിൻplainerplainestസ്പഷ്ടമായിപ്രാഗത്ഭ്യത്തോടെസമതലങ്ങളും
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of plain in English
Noun(1) extensive tract of level open land(2) a basic knitting stitch made by putting the needle through the front of the stitch from the lefthand side
Verb(1) express complaints, discontent, displeasure, or unhappiness
Adjective(1) clearly revealed to the mind or the senses or judgment(2) not elaborate or elaborated; simple(3) lacking patterns especially in color(4) not mixed with extraneous elements(5) free from any effort to soften to disguise(6) lacking embellishment or ornamentation(7) lacking in physical beauty or proportion
Adverb(1) unmistakably (`plain' is often used informally for `plainly'
Examples of plain in English
(1) Thumb ring had amethyst jewel in the middle and the pinky ring was just a plain design with squiggly lines and dots, both were silver.(2) The two have no chemistry, and his personality is plain awful.(3) All furniture forms were plain in design with simple or no surface decoration.(4) Belgium's major geographic divisions are the coastal lowlands, the central plain , and the high plateau of the Ardennes.(5) The lack of highway capacity is plain to see as daily congestion is a fact of life on most key roads that link one province to another throughout Java, the country's economic center.(6) It's a silly train wreck of a show, and at some point, you realize these kids are just plain bored.(7) It is apparent to him that his plain speaking is the reason for these attacks, and this goes to show that his statements are true.(8) She was surrounded by a simple, plain room with a wooden wardrobe and desk.(9) On the outside he was a plain guy, quite normal and polite, but once you got to know him, opinions started to take a turn for the worse.(10) It does not commend itself to the masses, which say they like plain speaking, and it cannot be translated into action, which may be good or evil or neither but cannot be both.(11) If you want to distract attention from your top half, go for a plain colour and style on top and a sexier bottom with side ties or lots of flamboyant detail.(12) She was down to earth, plain speaking, kind and considerate.(13) She was either completely clueless or just plain spiteful.(14) Really, your Honours, if that is what the court meant to be saying, it is directly contrary to what they have said elsewhere and what was plain on the papers.(15) The plain girl was normally quick on the uptake, but it took her a few moments before the horrible realization dawned that none of those dresses had been for her after all.(16) Now, we get to some other typos and a lot of just plain stupid false comments that were made in this book.
Related Phrases of plain
(1) plain paper ::
പ്ലെയിൻ പേപ്പർ
(2) plain flour ::
പ്ലെയിൻ മാവു
(3) plain water ::
പച്ച വെള്ളം
(4) plain sailing ::
പ്ലെയിൻ കപ്പലോട്ടം
(5) plain chocolate ::
ചോക്ളെയ്റ്റ്
(6) coastal plain ::
തീരദേശ സമതലം
(7) plain weave ::
പ്ലെയിൻ നെയ്യുക
(8) plain language ::
പ്ലെയിൻ ഭാഷ
(9) in plain ::
സമഭൂമിയിൽവെച്ചു
Synonyms
Adjective
1. obvious ::
സ്പഷ്ടമായ
2. intelligible ::
ഇംതെല്ലിഗിബ്ലെ
3. candid ::
നിഷ്കളങ്കമായ
4. simple ::
ലഘുവായ
5. homely ::
ലോഹവിളക്കുണ്ടായിരുന്നെന്നും
6. sheer ::
ലിഫ്റ്റിംഗ്
7. patent ::
പേറ്റന്റ്
9. unvarnished ::
ഉംവര്നിശെദ്
10. spare ::
കാറും
Adverb
11. downright ::
ലാബില്
Noun
13. grassland ::
പുൽമേടുകൾ
14. plain stitch ::
പ്ലെയിൻ തുന്നലിൽ
15. champaign ::
ചംബൈജ്ന
Verb
16. kvetch ::
ക്വെത്ഛ്
Different Forms
plain, plainer, plainest, plainly, plainness, plains
Word Example from TV Shows
Just plain old Howard Wolowitz again.

Just PLAIN old Howard Wolowitz again.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 5

I don't think plain oatmeal
was the point of that story.

I don't think PLAIN oatmeal was the point of that story.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 23

I mean, some people settle
for plain old beef kidneys.

I mean, some people settle for PLAIN old beef kidneys.

Game of Thrones Season 4, Episode 7

Is that plain enough for you?
I want them both dead.

Is that PLAIN enough for you? I want them both dead.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

I hide in plain sight, same as you.

I hide in PLAIN sight, same as you.

Breaking Bad Season 3, Episode 8

English to Malayalam Dictionary: plain

Meaning and definitions of plain, translation in Malayalam language for plain with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of plain in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'plain'

What plain means in Malayalam, plain meaning in Malayalam, plain definition, examples and pronunciation of plain in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History