English to Malayalam Meaning of pile - മരത്തൂണ്


Pile :
മരത്തൂണ്

മരത്തൂണ്, കൂമ്പാരം, കൂട്ടം, റിക്ക്, Bale, വലിപ്പം, വസിക്കുന്നു, വാട, പിണ്ഡം, മലയോര, ബാങ്ക്, കുന്നിൻ, ബണ്ടിൽ, നല്ലപോലെ, ഓക്കെ, പദപ്രയോഗം, അളവ്, അടയാളം, കെട്ടാക്കുക, തൂവല്, ബ്രീഡർ, പഠിക്കുന്നു, ഡിഫൻഡർ, ഭൂരിഭാഗം, ദശലക്ഷം, സഞ്ചികളിൽ, വിഷമഞ്ഞു, ചിതയിൽ, ചെന്വുലി, പൂപ്പൽ, ഫ്രെച്ക്ലെ, ധനം, സന്വത്ത്, കളിച്ചതും, കൂന്വാരം, ശേഖരണം, ക്യുമുലസ്, തലമുടി, കമ്പിളി, ഹച്ക്ലെ, പെലഗെ, അങ്കി, ജനക്കൂട്ടം ചുറ്റും, ആട്ടിൻ, ജനക്കൂട്ടം, സ്ക്വാഷ്, അമർത്തുക, ചൊന്ഗെസ്ത്, നിധി, കൂട്ടിച്ചേർക്കും, സ്റ്റോർ, ചുരണ്ടുക

മരത്തൂണ്റൺസെടുത്തുമൂടാൻതകാസുർpilings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of pile in English
Noun(1) a collection of objects laid on top of each other(2) (often followed by `of'(3) a large sum of money (especially as pay or profit(4) fine soft dense hair (as the fine short hair of cattle or deer or the wool of sheep or the undercoat of certain dogs(5) battery consisting of voltaic cells arranged in series; the earliest electric battery devised by Volta(6) a column of wood or steel or concrete that is driven into the ground to provide support for a structure(7) the yarn (as in a rug or velvet or corduroy(8) a nuclear reactor that uses controlled nuclear fission to generate energy
Verb(1) arrange in stacks(2) press tightly together or cram(3) place or lay as if in a pile
Examples of pile in English
(1) The house itself is a pile built when Pitlochry was the chicest spa venue in early Victorian Britain.(2) A keen cook, she was happy to allow Joe to pile his dinner plate with extra Yorkshire puddings or the scones and sausage rolls she enjoyed making.(3) That conceit is as stale as our pile of oil money is high.(4) Rose noticed the pile of dirty dishes sitting in the sink.(5) However, there is a formidable list of talent in front of him before he makes the first team and the inevitable pile of money.(6) This film did of course gross an enormous amount of money worldwide and in America, and also received a pile of Oscar nominations.(7) I erect a fence of roast potatoes around the rim of the plate and then pile a goodly spoonful or two of every other vegetable on offer in the middle until the whole structure is in danger of collapse.(8) Meanwhile, across town, Bridget Gregory hangs up the phone and begins counting a huge pile of money.(9) the thick pile of the new rugs(10) he is admired for having made a pile for himself(11) Pete stormed off, practically chucking his tray into the pile of dirty dishes.(12) Is he giving any of that pile of money he made back to them?(13) Anassra grew worried when I did not call for her at my usual hour and entered, to find me lying face-down in a pile of papers.(14) A debt pile approaching ├ö├®┬╝300 million has been systematically reduced.(15) Carolyn walked across the deep pile carpet to the French Windows at the end.(16) If you're poor in this world, this is how you get your daily energy: a big pile of carbohydrates with a tiny amount of proteins, fats, spice or salt to leaven the stodge.
Related Phrases of pile
(1) pile on ::
ഓൺ ചിതയിൽ
(2) a pile ::
ഒരു ചിതയിൽ
(3) a pile of ::
ഒരു ചിതയിൽ
(4) sheet pile ::
ഷീറ്റ് ചിതയിൽ
(5) rock pile ::
റോക്ക് ചിതയിൽ
(6) pile-up ::
ചിതയിൽ-അപ്പ്
(7) to pile up ::
പെരുമനടിക്കുക
(8) pile of rubble ::
പറവജാതിയെയും ചിതയിൽ
(9) pile it on ::
അത് എന്നേയുള്ളു
Synonyms
Noun
1. heap ::
കൂമ്പാരം
2. great deal ::
വലിയ കരാർ
3. fortune ::
സന്വത്ത്
4. post ::
സ്ഥാനം
5. nap ::
ലഘുനിദ
6. bundle ::
ബണ്ടിൽ
7. cumulus ::
ക്യുമുലസ്
8. chain reactor ::
ചെയിൻ റിയാക്ടർ
9. down ::
താഴേക്ക്
10. sight ::
കാഴ്ച
11. piling ::
തകാസുർ
Verb
13. load ::
ഭാരം
14. increase ::
വർധിപ്പിക്കുക
15. crowd ::
കൂട്ടം
16. jam ::
ജാം
17. stack ::
കൂട്ടം
Different Forms
pile, piled, piling, pilings
Word Example from TV Shows
Winterfell is a pile of rubble.

Winterfell is a PILE of rubble.

Game of Thrones Season 4, Episode 10

A pile of mud.
Mud and shit and twigs.

A PILE of mud. Mud and shit and twigs.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

...is gonna raise us
a pile of money taller than...

...is gonna raise us a PILE of money taller than...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 4

Fly the whole pile over.

Fly the whole PILE over.

Westworld Season 2, Episode 5

Every pile of shit on the side of every road
has someones banner hanging from it.

Every PILE of shit on the side of every road has someones banner hanging from it.

Game of Thrones Season 5, Episode 2

English to Malayalam Dictionary: pile

Meaning and definitions of pile, translation in Malayalam language for pile with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pile in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'pile'

What pile means in Malayalam, pile meaning in Malayalam, pile definition, examples and pronunciation of pile in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History