English to Malayalam Meaning of order - ഓർഡർ


Order :
ഓർഡർ

കമാൻഡ്, ഓർഡർ, ദൈവകല്പന, തീർപ്പു, ജനവിധി, അനുകമം, പരമ്പര, വെള്ളം, പദവി, മാറിമാറി, നിര്ദ്ദേശം, ലോകമുസ്ലിം, ആജ്ഞാപിക്കുക, സൂചന, അച്ചടക്കം, സിസ്റ്റം, കില്തെര്, ചട്ടം, രീതി, പ്രോഗ്രാം, തുടരെത്തുടരെ, അനുരൂപമായി, ചാർജ്, അധികാരപ്പെടുത്തല്, ലേഔട്ട്, അറേ, ക്രമീകരണം, കമീകരണം, മേക്ക് അപ്പ്, രസീത്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, കെട്ടുകഥകൾ കൂടുതൽ, ശൈലി, കസ്റ്റം, ആചരണം, പരിശീലനം, ശീലം, പതിവുപോലെ, വ്യായാമം, ഉപയോഗം, ബില്, വ്യവഹാര പത്രം, കടലാസ്, ഡെലിവറി കുറിപ്പ്, ആവശ്യം ബിൽ, ക്ലാസ്, സമചതുരം, ഗ്രൂപ്പ്, ജനുസ്സാണ്, അടുക്കുക, അനുരഞ്ജനവുമല്ലാതെ, സീരിയൽ ഓർഡർ, വാക്യഘടന, പഴം, ഫലമായി, പരിണതഫലം, അനന്തരഫലം, ശരിയായ അവസ്ഥ, .സ്വസ്ഥമായ, ഒര്ദെര്ലിനെഷ്, നിര, വര, ഉണ്ണിയുടെ, തന്ത്ര, ആചാരപരമായ, രൂപം, പദ്ധതി, സമൂഹം, ജനം, വിഭാഗം, നോട്ടുകൾ, സൊസൈറ്റി, സാമൂഹിക ക്ലാസ്, ജാതി, ഹെസ്ത്, അനുമതി, മേധാവിത്വം, ചെയ്യും, പിടിക്കുക, അധികാരം, Canon, അദ്ധ്യാപന, നിയമം, പാരമ്പര്യം, അന്തര്ദേശീയബോധം, വഴി, പ്രക്രിയ, ഇടുക്ക്, സമ്മതം, അനുമതിപതം, വിട്ടേക്കുക

ഓർഡർ, കമാൻഡ്, വിളി, കല്പന കൊടുക്കും, കൽപിക്കുകയും, നിര്ദേശിക്കുക, കിടന്നു, കമീകരിക്കുക, അലങ്കാരമായിരിക്കുക, ദ്രപെ, കളയുക, ക്രമീകരിക്കുക, സംഘടിപ്പിക്കുക, അറേ, ഗണം, ചൊല്ലൊചതെ, ഗ്രൂപ്പ്, ഏകവഴി, ഭരിക്കുക, നാമവർക്ക്, ൽ നാമവർക്ക്, കടിഞ്ഞാൺ, നിര്ദ്ദേശിക്കുക, നേരിട്ട്, നിയമിക്കും, ചാർജ്, അനുമതിപതം, ബെസ്പെഅക്, ആവശ്യമായ, അഭ്യർത്ഥന, ആജ്ഞാപിക്കുക

ഓർഡർഉത്തരവിട്ടുക്രമംorderingsഓർഡറുകൾഉപനിരsuborders
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of order in English
Noun(1) (often plural, e.g., a military or law enforcement officer(2) a degree in a continuum of size or quantity(3) established customary state (especially of society(4) logical or comprehensible arrangement of separate elements(5) a condition of regular or proper arrangement(6) a legally binding command or decision entered on the court record (as if issued by a court or judge(7) a commercial document used to request someone to supply something in return for payment and providing specifications and quantities(8) a formal association of people with similar interests(9) a body of rules followed by an assembly(10) (usually plural(11) a group of person living under a religious rule(12) (biology(13) a request for something to be made, supplied, or served(14) (architecture(15) the act of putting things in a sequential arrangement
Verb(1) give instructions to or direct somebody to do something with authority(2) make a request for something(3) issue commands or orders for(4) bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations(5) bring order to or into(6) place in a certain order(7) appoint to a clerical posts(8) arrange thoughts, ideas, temporal events(9) assign a rank or rating to
Examples of order in English
(1) He had to create order and purpose in the midst of a terrible chaos.(2) The pair were given a shared custody order by a Pasadena court on July 27, 1999 with equal rights and duties.(3) A political order that produces a choice between two such candidates has lost all credibility.(4) to order things by date(5) and that's an order!(6) It is the duty of the courts to ensure that there is order under the rule of law.(7) what's your order?(8) Her vibrancy, dramatic range and willowy elegance make her a classical ballerina of the highest order .(9) So where did this order come from - government or senior management?(10) According to the evolutionary sequence, the biblical order of creation is all wrong.(11) I order shoes straight from Manolo Blahnik, or I buy them from Harrods.(12) A High Court judge made an order which will result in the twins being returned to Missouri in the United States where they were born.(13) the company has won an order for six tankers(14) He was given a community service order and put on probation.(15) One day I'll reorganise the sections into some semblance of order .(16) the house had only just been vacated and was in good order
Related Phrases of order
(1) in order to ::
ഇതിനായി
(2) in order ::
ക്രമത്തിൽ
(3) out of order ::
പ്രവർത്തനരഹിതം
(4) purchase order ::
പർച്ചേസ് ഓർഡർ
(5) to order ::
ഓർഡർ
(6) money order ::
മണിഓര്ഡര്
(7) in order that ::
ഓർഡർ അതിൽ
(8) order number ::
ഓർഡർ നമ്പർ
(9) order form ::
അജ്ഞാപന പത്രിക
(10) law and order ::
ക്രമസമാധാന
Synonyms
Noun
1. sequence ::
അനുകമം
3. peace ::
സമാധാനം
4. condition ::
അവസ്ഥ
5. command ::
കമാൻഡ്
6. commission ::
കമ്മീഷൻ
7. class ::
ക്ലാസ്
9. taxonomic group ::
തക്സൊനൊമിച് ഗ്രൂപ്പ്
10. community ::
സമൂഹം
11. type ::
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
13. order of magnitude ::
രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓർഡർ
14. orderliness ::
ഒര്ദെര്ലിനെഷ്
15. holy order ::
വിശുദ്ധ ഓർഡർ
16. club ::
ദണ്ഡ്
17. parliamentary law ::
പാർലമെന്ററി നിയമം
19. purchase order ::
പർച്ചേസ് ഓർഡർ
20. monastic order ::
സന്യാസ ക്രമവും
Verb
21. instruct ::
നിര്ദ്ദേശിക്കുക
22. decree ::
തീർപ്പു
23. request ::
അപേക്ഷ
24. organize ::
സംഘടിപ്പിക്കുക
25. govern ::
ഭരിക്കുക
27. place ::
സ്ഥലം
28. tell ::
പറയുന്നു
29. dictate ::
ആജ്ഞാപിക്കുക
30. consecrate ::
ശുദ്ധീകരിക്കേണം
Antonyms
1. derange ::
ദെരന്ഗെ
2. disarrange ::
ദിസര്രന്ഗെ
3. disarray ::
കുത്തഴിഞ്ഞതെന്നും
4. disorder ::
അവവസ്ഥ
5. rumple ::
രുംപ്ലെ
6. upset ::
അപ്സെറ്റ്
Different Forms
order, ordered, ordering, orderings, orders, suborder, suborders
Word Example from TV Shows
I didn't order this, and my men
would never do this on their own.

I didn't ORDER this, and my men would never do this on their own.

Breaking Bad Season 3, Episode 8

Are you going to order him to kill me?

Are you going to ORDER him to kill me?

Game of Thrones Season 7, Episode 7

You can't order shit, Adolf, all right?
We're 50-50 partners, remember?

You can't ORDER shit, Adolf, all right? We're 50-50 partners, remember?

Breaking Bad Season 3, Episode 10

You prevented that order
from being carried out.

You prevented that ORDER from being carried out.

Game of Thrones Season 5, Episode 2

...and got an autographed application
for a restraining order.

...and got an autographed application for a restraining ORDER.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 16

English to Malayalam Dictionary: order

Meaning and definitions of order, translation in Malayalam language for order with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of order in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'order'

What order means in Malayalam, order meaning in Malayalam, order definition, examples and pronunciation of order in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History