English to Malayalam Meaning of note - കുറിപ്പ്


Note :
കുറിപ്പ്

വാക്സിന്, വ്യാഖ്യാനം, കുറിപ്പ്, തിളക്കം, അഭിപ്രായം, ഗോവസൂരിപയോഗം, അഭിപായപ്പെടുക, നിരീക്ഷണം, പറയുക, സൂചനയോ, തെന്നുക, മെമ്മോറാണ്ടം, ലേബൽ, ചിറ്റ്, ശബ്ദം, ഛായ, മൂർച്ചയുള്ള, അക്ഷരം, കയ്യിൽ കുറിപ്പ്, ഡിബഞ്ചര്, പണയം, അടയാളം, ചിഹ്നം, പ്രതീകം, തെളിവ്, ടോക്കൺ, രാഗം, മാധുരമായ, സംഗീതം, തിംബ്രെ, സവിശേഷത, ഇല്യ, പ്രോപ്പർട്ടി, സവിശേഷമായ, ചരിതസംഭവം, കണ്ണ്, നോക്കുക, ശ്രദ്ധ, ആലോകനം, കാഴ്ച, ബില്ലെത്, പട്ടിക, മെമ്മോ, ഓര്മ്മ, മുദ, മതിപ്പ്, കീര്ത്തി, റിപ്പ, കീർത്തി, അന്തസ്സ്, പാട്ട്, മന്ത്രം, വിസ്കോസിറ്റി, വര, നിര, ശൈലി, വിധത്തിൽ, ബാങ്ക്നോട്ട്, വിവരണം, കടലാസു പണം, വിളംബരം, മില്ക്മന്, അറിയിപ്പ്, കടലാസ്

പരാമർശം, കാണുക, കുറിപ്പ്, അല്ലുദെ, നോട്ടീസ്, സംസാരിക്കുക, എഴുതിയെടുക്കുക, നിരീക്ഷിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക, അഭിപായപ്പെടുക, അടയാളം, സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കാണിക്കുക, പങ്കെടുക്കാൻ, സൂക്ഷിച്ചു, ശേഷം നോക്കുക, ടാപ്പ്, കുറിച്ച് വയ്ക്കുക, എഴുതുകയോ, എഴുതി

കുറിപ്പ്പറയാത്തnoteletnoteletsകുറിപ്പുകൾവിലയിരുത്താനും
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of note in English
Noun(1) a brief written record(2) a short personal letter(3) a notation representing the pitch and duration of a musical sound(4) a tone of voice that shows what the speaker is feeling(5) a characteristic emotional quality(6) a piece of paper money (especially one issued by a central bank(7) a comment or instruction (usually added(8) high status importance owing to marked superiority(9) a promise to pay a specified amount on demand or at a certain time
Verb(1) make mention of(2) notice or perceive(3) observe with care or pay close attention to(4) make a written note of
Examples of note in English
(1) Bulgaria has filed an official note on the case to the Russia's foreign ministry.(2) The voice was soft and calm, like a musical note in a classical piece right when the exposition ends.(3) The PNG government sent a second diplomatic note on April 7, again demanding an apology.(4) All agreed it was a good idea to make a note of what they had eaten if they noticed their baby seemed more gassy or fussy.(5) You wrote a short handwritten note , which explained to me how, where and when to deliver the feedback to the external examiner.(6) the decade could have ended on an optimistic note(7) a ten-pound note(8) a credit note(9) If you put a vertical photo in the template, you can use the left-over black space for a title or a note of explanation.(10) All members please note all meetings will be held every second Wednesday of each month.(11) So it is with some sadness I note the passing of Right To Reply.(12) The essential oil which can be distilled from them contains cineole, which is responsible for a eucalyptus-like note in the flavour.(13) The couple did not have time to note the registration number.(14) He had his own reasons to strike a note of caution against the media references.(15) Any form of discrepancy on the delivery note will result in the whole invoice disallowed.(16) And it's nice to end on an optimistic note after the conversation you had with Andy.
Related Phrases of note
(1) delivery note ::
ഡെലിവറി കുറിപ്പ്
(2) credit note ::
ക്രെഡിറ്റ് കുറിപ്പ്
(3) promissory note ::
വാഗ്ദാന പത്രം
(4) take note ::
കുറിപ്പ് എടുത്തു
(5) please note ::
ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക
(6) note down ::
എഴുതിയെടുക്കുക
(7) debit note ::
ഡെബിറ്റ് കുറിപ്പ്
(8) note taking ::
കുറിപ്പെടുക്കുന്ന
(9) sticky note ::
ഒട്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറിപ്പ്
(10) of note ::
കുറിപ്പിന്റെ
Synonyms
Noun
1. record ::
രേഖ
3. annotation ::
വ്യാഖ്യാനം
4. message ::
സന്ദേശം
5. bill ::
ബില്
6. attention ::
ശ്രദ്ധ
7. distinction ::
അന്തരം
8. tone ::
ഛായ
9. musical note ::
മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട്
10. billet ::
ബില്ലെത്
11. bank bill ::
ബാങ്ക് ബിൽ
12. preeminence ::
ആരംഭവും
13. note of hand ::
കയ്യിൽ കുറിപ്പ്
Verb
14. bear in mind ::
മനസ്സിൽ വഹിക്കും
15. mention ::
പരാമർശം
16. write down ::
എഴുതി
17. notice ::
നോട്ടീസ്
19. observe ::
നിരീക്ഷിക്കുക
Antonyms
1. disregard ::
അനാദരവാണ്
2. ignore ::
അവഗണിക്കുക
Different Forms
note, noted, notelet, notelets, notes, noting
Word Example from TV Shows
And you also have a note from your mother
that says,

And you also have a NOTE from your mother that says, "I love you, Bubula."

The Big Bang Theory Season 1, Episode 12

Give him the note, please.

Give him the NOTE, please.

Money Heist Season 1, Episode 6

...but on a more serious note,
it's 8:13 and we're still not playing

...but on a more serious NOTE, it's 8:13 and we're still not playing "Halo."

The Big Bang Theory Season 1, Episode 7

and the love note Mónica\Nhad thrown into the sea was lost

and the love NOTE Mónica
had thrown into the sea was lost

Money Heist Season 1, Episode 6

- Well, where'd she go?
- I don't know. She didn't leave a note.

- Well, where'd she go? - I don't know. She didn't leave a NOTE.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 22

English to Malayalam Dictionary: note

Meaning and definitions of note, translation in Malayalam language for note with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of note in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'note'

What note means in Malayalam, note meaning in Malayalam, note definition, examples and pronunciation of note in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History