English to Malayalam Meaning of narrow - വീതികുറഞ്ഞ


Narrow :
വീതികുറഞ്ഞ

വീതികുറഞ്ഞ, പിഴ, നിയന്തിക്കുക, പരിധി, ബന്ധിത, നിർണ്ണയിക്കാൻ, ടെതറിനായി, പരിമിതമായിരിക്കും, കുറയ്ക്കുക, ചെറുതാക്കുക, കുറയുക, കുറക്കുക, കമ്മിവരുത്തരുത്, ചുരുങ്ങുക, വെട്ടി, വര്ണിക്കുക, ചുരുക്കി, ആകർഷിക്കുകയും, വെട്ടിക്കുറയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യാൻ, ന്യൂനത, ബ്ലെന്ഛ്, എനിക്ക് മടുത്തു, പാരച്ചൂട്ട്, കണ്ഠം, അടയ്ക്കുക, സ്വയം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന, ആത്മരക്ഷാർത്ഥമുള്ള, അല്പം, കുറിയ, ബന്ധുക്കൾ, മൈക്രോ, അങ്കിയോ-പോക്കറ്റിൽ

വീതികുറഞ്ഞ, ഒതുങ്ങിനിന്നു, സങ്കുചിത, പിംപിന്ഗ്, ഇല്ലിബെരല്, ഇടുക്ക്, ചെറിയ, ഉന്ഗെനെരൊഉസ്, മെലിഞ്ഞ, soprano ഇംഗ്ലീഷ്, പിഴ, കനംകുറഞ്ഞ, അതിനു ശേഷം നടന്ന, പരിമിതമായ, നിയന്ത്രിത, പരിബദ്ധ, നിർണയിക്കപ്പെട്ട, ഉൾക്കൊള്ളിച്ച, ദിമിനുതിവെ, ദുരാചാരം, .ഐഹികജീവിതത്തില്, അനുചിതമായ, കുറിയ, അല്പം, ഉചിതമായ, ശരിയായ, സൂക്ഷ്മമായ, കണിശമായ, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, വിഭാഗീയ, ലുബ്ധനാകുന്നു, ഫ്രെനെതിച്, മതാന്ധനായ, ഭ്രാന്തമായ, ഹൈര്ബ്രെഅദ്ഥ്, തിങ്ങിയ, മൂക്ക്, സ്പചെലെഷ്, സങ്കുചിത ചിന്താഗതി ക്കാരാൻ, തുളച്ച്, കൂർത്തതും, തട്ടുന്ന, മൂർച്ചയുള്ള, മിടുക്കന്മാർ, യാഥാസ്ഥിതിക, പ്രബോധന

വീതികുറഞ്ഞഇടുങ്ങിയഇടുങ്ങിയnarrowestചുരുക്കികഷ്ടിച്ച്narrownessചുരുങ്ങിവരുന്നു
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of narrow in English
Noun(1) a narrow strait connecting two bodies of water
Verb(1) make or become more narrow or restricted(2) define clearly(3) become more focused on an area of activity or field of study(4) become tight or as if tight
Adjective(1) not wide(2) limited in size or scope(3) lacking tolerance or flexibility or breadth of view(4) very limited in degree(5) characterized by painstaking care and detailed examination
Examples of narrow in English
(1) Provincial co-management regimes are typically narrow in scope as well as limited in formal powers.(2) Like others, we have huge concerns about scopes of practice becoming narrow and restrictive.(3) Those who accuse us of social engineering often have very narrow , rigid view about the way the world should be and everyone should conform with that.(4) The Justice Department's proposed interpretation of the law would radically narrow its scope.(5) As you go higher up the scale you narrow and decrease the scope of your knowledge until you know an enormous amount about very little.(6) The mass of soldiers squirmed through the all too narrow alleyway as they escaped from the ambush.(7) I was on a good but rather narrow road when the phone rang.(8) Anyhow, we posted the box, but it's too wide. Could you narrow it by a half inch or so?(9) Another defeat for the maroon and white in what has been a disappointing year for the county with a number of very narrow defeats in various grades along the way.(10) The driver nodded once and pressed a narrow strip of metal to the floor.(11) The chair is also capable of being pushed down the aisle due to its very narrow track width.(12) They have extremely narrow definitions of good music.(13) It appears that he is referring to ÔÇÿfrequent readerÔÇÖ rather than a narrow definition of literacy.(14) Earlier evidence of such had been suggested by their 4-3 defeat at Newcastle and their narrow escapes against Aston Villa and Fulham.(15) However, his judgment was shaky, and his military adventures were more narrow escape than triumph.(16) First, in the narrow economic sense, fond memories of the pre-1980 protectionist regimes are often evoked.
Related Phrases of narrow
(1) narrow-minded ::
സങ്കുചിത ചിന്താഗതി ക്കാരാൻ
(2) narrow down ::
രേഖകളുടെ
(3) narrow escape ::
ഇടുങ്ങിയ രക്ഷപ്പെടൽ
(4) narrow path ::
ഇടുങ്ങിയ വഴി
(5) narrow street ::
ഇടുങ്ങിയ തെരുവിൽ
(6) narrow range ::
ഇടുങ്ങിയ പരിധി
(7) narrow road ::
ഇടുങ്ങിയ റോഡ്
(8) too narrow ::
വളരെ ഇടുങ്ങിയ
(9) very narrow ::
വളരെ ഇടുങ്ങിയ
Synonyms
Adjective
1. small ::
ചെറിയ
2. slender ::
മെലിഞ്ഞ
3. confined ::
ഒതുങ്ങിനിന്നു
4. limited ::
പരിമിതമായ
5. strict ::
കണിശമായ
6. by a very small margin ::
വളരെ ചെറിയ മാർജിനിൽ
7. minute ::
മിനിറ്റ്
8. narrow-minded ::
സങ്കുചിത ചിന്താഗതി ക്കാരാൻ
Verb
10. narrow down ::
രേഖകളുടെ
11. contract ::
കരാർ
12. constrict ::
ചൊംസ്ത്രിച്ത്
Antonyms
1. broad ::
വിശാലമായ
2. fat ::
കൊഴുപ്പ്
3. wide ::
വീതിയുള്ള
Different Forms
narrow, narrowed, narrower, narrowest, narrowing, narrowly, narrowness, narrows
Word Example from TV Shows
Of course, you would have friends
from across the Narrow Sea.

Of course, you would have friends from across the Narrow Sea.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

when she crosses the Narrow Sea.

when she crosses the Narrow Sea.

Game of Thrones Season 4, Episode 5

He fought beside the stag king Robert
on the far side of the Narrow Sea.

He fought beside the stag king Robert on the far side of the Narrow Sea.

Game of Thrones Season 5, Episode 7

I'm going to sail up the Narrow Sea,

I'm going to sail up the Narrow Sea,

Game of Thrones Season 3, Episode 10

We can still go across the Narrow Sea.

We can still go across the Narrow Sea.

Game of Thrones Season 3, Episode 7

English to Malayalam Dictionary: narrow

Meaning and definitions of narrow, translation in Malayalam language for narrow with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of narrow in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'narrow'

What narrow means in Malayalam, narrow meaning in Malayalam, narrow definition, examples and pronunciation of narrow in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History