English to Malayalam Meaning of measure - അളവ്


Measure :
അളവ്

അളവ്, ക്ഷമിയ്ക്കുക, പരിമാണം, മാപ്പ്, തുക, പരിധിവരെ, മൊത്തം, അളവുകോല്, ഡിഗ്രി, മരുന്നുകൊടുക്കുംവിധം, നിരക്ക്, നിയന്ത്രണം, ചട്ടം, ശക്തി, പരിധി, ശ്രേണി, നീളം, വിരിക്കുക, സമതുലിതമായാണ്, ഭാരം, പൊംദെരൊസിത്യ്, ഔൺസ്, വീതിയും, വിപുലീകരണം, ഔഗ്മെംതതിഒന്, മെംസുരതിഒന്, വില, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പദവി, ബഹുമതി, ധനാഗമ, പെരുമാറ്റം, പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, ചികിത്സ, ഭാവം, കൈകാര്യം, വ്യവസ്ഥ, നിയമം, സഭയുടെ, ഹെദൊനിസ്മ്, മാനദണ്ഡം, ഗേജ്, സമ്മേളനം, കാലം, അറിവ്, കുറ്റംചുമത്തല്, സത്യം, തെളിവ്, വഴി, നടവഴി, കെട്ടുകഥകൾ കൂടുതൽ, വിഭവം, മോഡ്, സ്കെയിൽ, ബാക്കി, ഘടകം, ഗുണിക്കേണ്ട, മോഡുലേഷൻ, ലാംബ്രെർട്ട്സ്, അച്ചടക്കം, വ്രതം, അവസാനിക്കുന്നു, അവസാനിപ്പിക്കല്, അടയാളം, പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, അതിർത്തി, വര, .തല്പരകക്ഷികളില്, ലൈക്ക്, പ്രൊസൊദ്യ്, ആഗ്രഹം, ദച്ത്യ്ല്, ചായ്വ്, രാഗം, മാധുരമായ, സംഗീതം, തിംബ്രെ, കുറിപ്പ്, എഴുത്ത്-ഡ്രൈവിംഗ്, നൃത്തം, കേപ്പർ, കിക്ക്-അപ്പ്, ഒത്തുതീര്പ്പ്

അളവ്, സ്പാൻ, ഗേജ്, തൂക്കിനോക്കുക, സർവേ, എണ്ണുക, തിട്ടപ്പെടുത്തുക, പെരുമാറുക, നിയമം, കരാര്, ചെയ്യുക, സ്കെയിൽ, ബാക്കി, ആലോചിച്ചുനോക്കുക, സമതുലിതമായാണ്, നടക്കുക, പാറാവ്, യാത്രാ, എത്താൻ

അളവ്അളന്നുmeasurelessഅളവ്അളവുകൾനടപടികൾഅളന്നു
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of measure in English
Noun(1) any maneuver made as part of progress toward a goal(2) how much there is or how many there are of something that you can quantify(3) a statute in draft before it becomes law(4) the act or process of assigning numbers to phenomena according to a rule(5) a basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated(6) (prosody(7) musical notation for a repeating pattern of musical beats(8) measuring instrument having a sequence of marks at regular intervals; used as a reference in making measurements(9) a container of some standard capacity that is used to obtain fixed amounts of a substance
Verb(1) determine the measurements of something or somebody, take measurements of(2) express as a number or measure or quantity(3) have certain dimensions(4) evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent, or significance of
Examples of measure in English
(1) The paper editions measure approximately 24 by 34 inches and the canvas editions measure 40 by 55 inches.(2) For one test, a device called a reflectometer is used to measure the degree of whiteness in processed tuber samples destined to become chips.(3) I am going to measure you and then recommend a bra size.(4) the Senate passed the measure by a 48ÔÇô30 vote(5) it was a measure of the team's problems that they were still working after 2 a.m.(6) The units will also measure electromagnetic fields from other sources, such as radio and TV.(7) the full measure of support(8) as an emergency measure(9) Critics of the measure worry that the bill will depress the price of US labour in the tech sector.(10) it is hard to measure teaching ability(11) the growth of towns was in large measure the result of employment(12) It would at least have given a clear measure of the extent of anti-agreement sentiment in the unionist community.(13) now tread we a measure!(14) Mareen came in with two palace tailors to measure me for the wedding.(15) The birds twitter, the horn calls back, the mountain folk dance a droll measure , and all's right with the Alpine world.(16) By the late 70s he had achieved a measure of fame.
Related Phrases of measure
(1) tape measure ::
ടേപ്പ് അളവ്
(2) to measure ::
അളക്കാൻ
(3) unit of measure ::
അളവുകോൽ
(4) measure up ::
അപ്പ് അളക്കാൻ
(5) beyond measure ::
അത്യന്തം
(6) made to measure ::
അളക്കാൻ ചെയ്തു
(7) measure out ::
അളക്കും
(8) precautionary measure ::
മുൻകരുതൽ നടപടി
(9) measure word ::
അളവു വചനം
(10) safety measure ::
സുരക്ഷാ അളവ്
Synonyms
Noun
1. action ::
നടപടി
2. statute ::
ചട്ടം
3. system ::
സിസ്റ്റം
4. quantity ::
അളവ്
5. a certain amount ::
ഒരു നിശ്ചിത തുക
6. yardstick ::
അളവുകോൽ
7. measurement ::
അളവ്
8. criterion ::
മാനദണ്ഡം
9. cadence ::
ആവൃത്തി
10. measuring stick ::
വടി അളന്നു
11. bar ::
ബാർ
12. step ::
ഘട്ടം
13. bill ::
ബില്
Verb
14. calculate ::
കണക്കാക്കുക
15. compare with ::
കൂടെ താരതമ്യം
16. assess ::
തിട്ടപ്പെടുത്തുക
17. measure out ::
അളക്കും
18. quantify ::
വഴികൂടിയായിരുന്നു
Different Forms
measure, measured, measureless, measurement, measurements, measures, measuring
Word Example from TV Shows
...to measure your brain waves
while potty training.

...to MEASURE your brain waves while potty training.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 15

A car length is not
a standardized unit of measure.

A car length is not a standardized unit of MEASURE.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 5

Now, how 'bout
you try and measure
a dozen paces?

Now, how 'bout you try and MEASURE a dozen paces?

Westworld Season 2, Episode 4

And I wanted to see you in person,
get the measure of you.

And I wanted to see you in person, get the MEASURE of you.

Game of Thrones Season 6, Episode 7

Your first date? What...
Did you even measure her walls?

Your first date? What... Did you even MEASURE her walls?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 21

English to Malayalam Dictionary: measure

Meaning and definitions of measure, translation in Malayalam language for measure with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of measure in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'measure'

What measure means in Malayalam, measure meaning in Malayalam, measure definition, examples and pronunciation of measure in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History