English to Malayalam Meaning of mark - അടയാളം


Mark :
അടയാളം

അതിസ്തുതിചെയ്യുക, തോന്നല്, അടയാളം, എയ്ഷ്, അച്ചടിക്കുക, മുദ, മങ്ങൽ, കറ, കൽപനകൾ, കരടു, മചുല, പരിധി, പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, അതിർത്തി, വര, ടോക്കൺ, ഉദാഹരണം, ഉദാഹരണത്തിന്, കീഴ്വഴക്കം, ബ്രാൻഡ്, ചിഹ്നം, ചിത്രം, ലക്ഷ്യസ്ഥാനം, ലക്ഷ്യം, ഗോള്, വസ്തു, വസ്തുനിഷ്ഠമായ, അളക്കും, ചൊച്ക്ശൊത്, ശ്രദ്ധേയത, പ്രാധാന്യം, പ്രൊമിനെന്ച്യ്, നെ, കൊടി, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ബാനറിൽ, ഇദെഒഗ്രമ്, സവിശേഷത, ഇല്യ, പ്രോപ്പർട്ടി, സവിശേഷമായ, ചരിതസംഭവം, കാല്പാട്, കാൽച്ചുവടു, അംശമോ, അടയാളമോ, ഫൊഒത്മര്ക്, പ്രശ്നം, മൊത്തം, ബിന്ദു, കാൻഡിഡേറ്റ്, സരഭാരം, അവസാനിക്കുന്നു, അവസാനിപ്പിക്കല്, അളവ്, ട്രെയ്സ്, രാഗം, മാധുരമായ, സംഗീതം, തിംബ്രെ, കുറിപ്പ്, ധനാഗമ, റാക്ക്, ചുവരലമാര, പതിയിരിക്കുന്ന, അല്ചൊവെ, അക്കം, വെംതെര്, മടിത്തട്ട്

വര്ണിക്കുക, ചായം, അടയാളം, ട്രെയ്സ്, വിവരിക്കുക, എഴുതുക, അടയാളം ലൈൻ, കറ, പസാധകസംബന്ധം, വര്ണ്ണിക്കുക, അതിസ്തുതിചെയ്യുക, രൂപംകൊള്ളുക, മാർഷനാണ്, നോട്ടീസ്, നിരീക്ഷിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക, അഭിപായപ്പെടുക, കണ്ണ്, മുദ്ര, മുദ, അച്ചടിക്കുക, തീ, ഒഴിവാക്കുക, ഓഫ് സ്പർശിക്കുക, ബ്രാൻഡ്, നിര്മ്മിക്കുക, പെന്സില്, അക്ഷരം, ചിത്രം, സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കുറിപ്പ്, കാണിക്കുക, മനഃപാഠമാക്കി, രേഖ, പുസ്തകം, തൂലിക, നൽകുക, ഓഫ് തരും, നൽകരുതെന്ന്, വ്യക്തമാക്കുക, അതിലില്ല, എലുചിദതെ, വിശദീകരിക്കുക, പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക, വ്യക്തമാക്കാം, പ്രാധാന്യം നൽകി, കീ

അടയാളംഅടയാളപ്പെടുത്തിഅടയാളപ്പെടുത്താനാണ്ഉടലിൽമാർക്ക്തപാല്മുദപൂക്കാലമായpostmarkingpostmarks
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of mark in English
Noun(1) a number or letter indicating quality (especially of a student's performance(2) a distinguishing symbol(3) a reference point to shoot at(4) a visible indication made on a surface(5) the impression created by doing something unusual or extraordinary that people notice and remember(6) a symbol of disgrace or infamy(7) formerly the basic unit of money in Germany(8) Apostle and companion of Saint Peter; assumed to be the author of the second Gospel(9) a person who is gullible and easy to take advantage of(10) a written or printed symbol (as for punctuation(11) a perceptible indication of something not immediately apparent (as a visible clue that something has happened(12) the shortest of the four Gospels in the New Testament(13) an indication of damage(14) a marking that consists of lines that cross each other(15) something that exactly succeeds in achieving its goal
Verb(1) attach a tag or label to(2) designate as if by a mark(3) be a distinctive feature, attribute, or trait; sometimes in a very positive sense(4) celebrate by some ceremony or observation(5) make or leave a mark on(6) to accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful(7) notice or perceive(8) mark with a scar(9) make small marks into the surface of(10) establish as the highest level or best performance(11) make underscoring marks(12) remove from a list(13) put a check mark on or near or next to(14) assign a grade or rank to, according to one's evaluation(15) insert punctuation marks into
Examples of mark in English
(1) few bullets could have missed their mark(2) the flag was at half-mast as a mark of respect(3) Cromwell made his mark here(4) the blow left a red mark down one side of her face(5) This makes it difficult to say when a particular quatrain has missed or hits its mark .(6) to mark sb's death(7) It is possible to discourage guessing by allocating one mark for a correct answer and minus one for an incorrect answer.(8) It is also right that flags in the city should be at half mast, as a mark of respect to the dead and their families.(9) This album, at worst, is going to take me over the 40 million quid mark .(10) unemployment had passed the two million mark(11) Both sides of the crossing were covered with flowers by mourners, who left bouquets and countless soft toys as a mark of respect.(12) The trio made their initial attack at the 22 km mark and at one stage pulled out a 5m 20s advantage.(13) She may miss the mark sometimes, but you've gotta applaud her sense of adventure.(14) to stamp your mark on sth(15) Four generations of the Salt family gathered in a building constructed by their ancestor to mark a festival celebrating Sir Titus Salt.(16) Recent employment data showed the number of people over retirement age who are back in work has risen above the million mark for the first time.
Related Phrases of mark
(1) exclamation mark ::
ആശ്ചര്യചിഹ്നം
(2) quotation mark ::
ഉദ്ധരണി അടയാളം
(3) stretch mark ::
പരത്തുക അടയാളം
(4) mark-up ::
അടയാളം-അപ്പ്
(5) mark down ::
താഴേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ
(6) mark out ::
കൈചൂണ്ടി
(7) check mark ::
ചെക്ക്
(8) punctuation mark ::
വിരാമ ചിഹ്നം
(9) mark off ::
ഓഫ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ
Synonyms
Noun
1. blemish ::
ഊനമില്ലാത്ത
2. symbol ::
ചിഹ്നം
3. logo ::
ലോഗോ
4. point ::
ബിന്ദു
5. sign ::
അടയാളം
6. impression ::
തോന്നല്
7. characteristic ::
സവിശേഷമായ
8. grade ::
പദവി
9. target ::
ലക്ഷ്യം
10. print ::
അച്ചടിക്കുക
11. scar ::
തഴന്വ്
12. brand ::
ബ്രാൻഡ്
13. cross ::
കുരിശ്
15. fall guy ::
പുള്ളിക്കാരൻ വീഴും
16. score ::
സ്കോർ
17. marking ::
അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു
18. deutsche mark ::
ജെർമ്മൻ അടയാളം
Verb
19. discolor ::
കാലക്ഷേപം
20. put one's name on ::
ഒരാളുടെ പേര് ധരിച്ചു
21. indicate ::
സൂചിപ്പിക്കുക
22. celebrate ::
ആഘോഷിക്കാൻ
23. represent ::
പ്രതിനിധാനം
24. characterize ::
ചിത്രീകരിക്കുന്നതും
25. assess ::
തിട്ടപ്പെടുത്തുക
26. take heed of ::
മനസ്സിലാക്കുകയും
27. score ::
സ്കോർ
28. tag ::
ടാഗ്
29. commemorate ::
കൈക്കരുത്തും
30. note ::
കുറിപ്പ്
31. distinguish ::
വിവേചിക്കുക
32. pock ::
പൊച്ക്
33. punctuate ::
ചിഹ്നമിടൽ
34. set ::
ഗണം
35. mark off ::
ഓഫ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ
36. stigmatize ::
പേടിക്കപ്പെടെണ്ട
37. cross off ::
ഓഫ് കടക്കാൻ
Different Forms
mark, marked, marking, markings, marks, postmark, postmarked, postmarking, postmarks
Word Example from TV Shows
Well, he used a period
instead of a question mark,

Well, he used a period instead of a question MARK,

The Big Bang Theory Season 9, Episode 16

and I flirt
with Mark Harmon.

and I flirt with Mark Harmon.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 12

I'm spreading my scent
to mark my territory.

I'm spreading my scent to MARK my territory.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 3

- I like Mark Ruffalo too.
- Yeah, settle down there, fake Wolowitz.

- I like Mark Ruffalo too. - Yeah, settle down there, fake Wolowitz.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 2

with me and Mark Harmon,

with me and Mark Harmon,

The Big Bang Theory Season 7, Episode 12

English to Malayalam Dictionary: mark

Meaning and definitions of mark, translation in Malayalam language for mark with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of mark in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'mark'

What mark means in Malayalam, mark meaning in Malayalam, mark definition, examples and pronunciation of mark in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History