English to Malayalam Meaning of lay - കിടന്നു


Lay :
കിടന്നു

പിടിക്കുക, കിടന്നു, നിലനിറുത്തുക, നിലനിർത്താൻ, ഗണം, സ്ഥലം, ഇടുക, സ്ഥാപിക്കുക, ഇട്ടു, കിളിവാതില്, മുട്ടകൾ, പദ്ധതി, സൂത്രധാരൻ, കുഅര്തെര്ബച്ക്, പട്ടിക, നിക്ഷേപം, ലോഡ്ജിൽ, പണം കൊടുക്കുക, ഫാം, കരുതിവയ്ക്കുക, ചൊംസിഗ്ന്, പന്തയം, ഗേഗ്, താഴേക്ക്, തറപാവുക, നിര്ദ്ദേശിക്കുക, അവതരിപ്പിക്കുക, വാഗ്ദാനം, സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുക, അധരസാന്ത്വനംകൊണ്ടു, ലഘൂകരിക്കാനും, കെടുത്തിക്കളയുന്നു, എക്സതെനുഅതെ, മൂടി, പൊതിയാൻ, സ്വയം മൂടും, ബെസ്പ്രെഅദ്, പവലിയൻ, ഭാരം, നീക്കിവയ്ക്കുക, മുന്നേറുക, വർത്തമാന, റെൻഡർ, കൊണ്ട് വരുക, കവറിൻറെ, മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, കുട്ടിയെ, അനുഭവമാകാം, കള്ളം പറയുക, ഓർഡർ, കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുക, അതെന്താ, വെട്ടി മാറ്റുക, തല്ലുക, പണിമുടക്ക്, ചുമത്തുന്നതു, കൊടുപ്പിൻ, അപേക്ഷിക്കുക, ഉപയോഗം, മർദ്ദം, ചെലുത്തി, നടപ്പാക്കുക, ഉൾപ്പെടുത്തൂ

കിടന്നു, ഐഹിക, പാറഗ്രഹങ്ങളുടെ, ലൌകിക, ക്ഷണികമായ, സാധാരണക്കാരൻ, സിവിൽ, സാധാരണപൗരന്, പ്രശസ്തമായ, ഡിമോട്ടിക്, പൊതു, മാനുഷികമായ, നുണകൾക്ക്, വാക്യം, അതനുഭവിക്കുന്ന, കാവം, പാട്ട്, വരി, മംഗളഗീതം, ചാൻസൺ, ലേഖനം അദ്ദേഹം, പ്രബന്ധമാണ്, ഡെസ്സർട്ടേഷൻ, പുസ്തകം, പബന്ധം, ഓവർലേ

കിടന്നുമുട്ടയിടുന്നഇനമാണിത്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of lay in English
Noun(1) a narrative song with a recurrent refrain(2) a narrative poem of popular origin
Verb(1) put into a certain place or abstract location(2) put in a horizontal position(3) prepare or position for action or operation(4) lay eggs(5) impose as a duty, burden, or punishment(6) be located or situated somewhere; occupy a certain position(7) be lying, be prostrate; be in a horizontal position(8) originate (in(9) be and remain in a particular state or condition(10) tell an untruth; pretend with intent to deceive(11) have a place in relation to something else(12) assume a reclining position
Adjective(1) characteristic of those who are not members of the clergy(2) not of or from a profession
Examples of lay in English
(1) She was trying to get the lay of the land, not to get herself laid.(2) As they say, there is safety in numbers, so if you're in an unfamiliar place, stay with a group, at least until you know the lay of the land.(3) For a lay person, inhaled medicines are often linked to smoking or opium inhalation and is, therefore, perceived as addictive.(4) These host plants are where the female butterfly will eventually lay her eggs.(5) The government will then lay an order before Parliament before they become effective from November.(6) Each one was adept at their trade; they knew the lay of their respective lands.(7) on his lips there died the cheery lay(8) Which is pretty much the way to evaluate the current lay of the land in Ukraine.(9) When this bill was brought in, it had the same number of lay people and professionals.(10) And Bip and Bop they knew the lay of the land.(11) I just did not think that where we were in the lay of the land that water was going to collect here.(12) If only consultative, the lay voice will remain mostly window dressing for clerical decision makers.(13) Newspapers are an important source of information about the results of medical research, both for lay people and health professionals.(14) The recently released handbook is intended to help even the lay public grasp the medicinal properties of herbs.(15) Many of its adherents promoted the individualism and lay preaching that Edwards so deplored.(16) Look for opportunities to form teams in communicating with pastors and lay people.
Related Phrases of lay
(1) lie ::
നുണ
(2) lay down ::
താഴെ വയ്ക്കുക
(3) to lay ::
ഇടുവാൻ
(4) lay back ::
തിരികെ കിടന്നു
(5) lay on ::
കിടന്നു
(6) re-lay ::
വീണ്ടും കിടന്നെങ്കിലും
(7) lay low ::
കുറഞ്ഞ കിടന്നു
(8) lay the table ::
പട്ടിക കിടന്നു
Synonyms
Adjective
1. nonclerical ::
നൊന്ച്ലെരിചല്
2. nonprofessional ::
നൊന്പ്രൊഫെഷിഒനല്
Noun
4. ballad ::
നുണകൾക്ക്
Verb
5. put ::
ഇടുക
6. set in place ::
സ്ഥലത്തു വെച്ചു
7. bet ::
പന്തയം
8. bring ::
കൊണ്ടുവരിക
9. assign to ::
നൽകിയിരിക്കുന്ന
10. devise ::
നിരൂപിക്കുക
11. impose ::
ചുമത്തുന്നതു
12. set ::
ഗണം
13. place ::
സ്ഥലം
Antonyms
1. raise ::
ഉയർത്താൻ
Different Forms
lay, laying, lays
Word Example from TV Shows
We will lay siege to the capital,

We will LAY siege to the capital,

Game of Thrones Season 7, Episode 2

All right, lay it on us.

All right, LAY it on us.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 5

-Lay down here, jeez.\N-Come on, Jesus!

-Lay down here, jeez.
-Come on, Jesus!

Money Heist Season 1, Episode 1

Come quickly, lay aft
To the break of the poop

Come quickly, LAY aft To the break of the poop

The Big Bang Theory Season 2, Episode 18

Hey, kick off your shoes. Lay back.

Hey, kick off your shoes. Lay back.

Breaking Bad Season 3, Episode 9

English to Malayalam Dictionary: lay

Meaning and definitions of lay, translation in Malayalam language for lay with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of lay in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'lay'

What lay means in Malayalam, lay meaning in Malayalam, lay definition, examples and pronunciation of lay in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History