English to Malayalam Meaning of key - കീ


Key :
കീ

കീ, കോട്ട്, പരിഹാരം, ചിത്രം, ഉത്തരം, കാരനിര്വ്വഹണം, അധികാരപ്പെടുത്തല്, വാക്സിന്, വ്യാഖ്യാനം, കുറിപ്പ്, തിളക്കം, അഭിപ്രായം, പൂർണ്ണവ്യാപ്തി

കീ, ലോക്ക്, അത്തുനെ, രാഗം, സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടാകാമെന്ന്, ഗണം, ലിഫ്റ്റ്, എടുക്കുക, പുറകിലുള്ള, ഉയർത്താൻ, ഉയർത്തുക, വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, നീട്ടുക, വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക, വലുതാക്കിപ്പറയുക, പ്രാധാന്യം നൽകി, അടയാളം, ദൊവെല്, മുഴുവനും, ച്ലെഅത്

യഥാർത്ഥ, പ്രധാന, കീ, കേന്ദ്ര, ആദ്യം, പ്രാഥമിക, പ്രിൻസിപ്പൽ, പ്രീമിയർ, നേതാവ്, പ്രമുഖ, മൗലികമായ, പരമ്പരാഗത, അടിസ്ഥാനപരമായ

കെല്ലികീ.പിയിലേക്ക്keyingകീകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of key in English
Noun(1) metal device shaped in such a way that when it is inserted into the appropriate lock the lock's mechanism can be rotated(2) something crucial for explaining(3) pitch of the voice(4) any of 24 major or minor diatonic scales that provide the tonal framework for a piece of music(5) a kilogram of a narcotic drug(6) a winged often one-seed indehiscent fruit as of the ash or elm or maple(7) United States lawyer and poet who wrote a poem after witnessing the British attack on Baltimore during the War of 1812; the poem was later set to music and entitled `The Star-Spangled Banner' (1779-1843(8) a coral reef off the southern coast of Florida(9) (basketball, including the foul line(10) a list of answers to a test(11) a list of words or phrases that explain symbols or abbreviations(12) a generic term for any device whose possession entitles the holder to a means of access(13) mechanical device used to wind another device that is driven by a spring (as a clock(14) the central building block at the top of an arch or vault(15) a lever (as in a keyboard
Verb(1) identify as in botany or biology, for example(2) provide with a key(3) vandalize a car by scratching the sides with a key(4) regulate the musical pitch of(5) harmonize with or adjust to
Adjective(1) serving as an essential component
Examples of key in English
(1) Then, she tried the drawer of the desk that she knew the test answer key was hidden in.(2) Ryan turned his house key in the door and followed Katalyn inside.(3) The key is whether the defensive king can get within the promotion ÔÇÿsquareÔÇÖ.(4) therein lies the key(5) The Dalai Lama once said that simplicity is the key to happiness in the modern world.(6) there's a key for every file in the directory(7) radiator key(8) As they effortlessly key in the words there is not even an iota of confusion among them.(9) The post player nearest the ball is the one to break and set a screen for the guard near the top of the key .(10) Slotted stems are turned with a screwdriver and square ones are turned with a radiator key .(11) In my profession it may even be disadvantageous because it happens that we play a piece in a different key .(12) They say that in this case, some of the people who are retiring are in key positions.(13) Twist the key in the ignition and the engine doesn't so much explode into life as dutifully and modestly clear its throat.(14) The nibs help to secure the plaster to the lattice, reinforcing the key or bond between plaster and wood.(15) In fact, as will be obvious to any reader who has ever used an index, the symbols in the key refer to the chapters in which the characters appear.(16) But as he explains, it is this hardship that provides a key to understanding the spirit and culture of these tribes.
Related Phrases of key
(1) arrow key ::
ആരോ കീ
(2) key chain ::
കീ ചെയിൻ
(3) enter key ::
നൽകുക കീ
(4) ignition key ::
ഈ കത്തൽ കീ
(5) key point ::
കീ പോയിന്റ്
(6) product key ::
ഉല്പന്നതാക്കോൽ
(7) master key ::
മാസ്റ്റർ കീ
(8) key account ::
പ്രധാന അക്കൗണ്ട്
Synonyms
Adjective
1. crucial ::
നിർണായകമായ
2. fundamental ::
മൗലികമായ
Noun
3. door key ::
വാതിൽ കീ
4. answer ::
ഉത്തരം
5. winder ::
വൈഡർ
6. samara ::
സമര
7. tonality ::
ടോണാലിറ്റി
8. paint ::
ചായം
9. cay ::
കേ
10. keystone ::
കെയ്സ്തൊനെ
Verb
11. distinguish ::
വിവേചിക്കുക
Different Forms
kelly, key, keyed, keying, keys
Word Example from TV Shows
- I can't get the damn key out.
- That's not surprising.

- I can't get the damn KEY out. - That's not surprising.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 3

Oh, right,
you have that key.

Oh, right, you have that KEY.

Breaking Bad Season 2, Episode 4

AUTOMATED VOICE:
 Encryption key activated.

AUTOMATED VOICE: Encryption KEY activated.

Westworld Season 3, Episode 8

handed over the key,
and that was it.

handed over the KEY, and that was it.

Breaking Bad Season 5, Episode 13

I lost that key chain years ago.

I lost that KEY chain years ago.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 9

English to Malayalam Dictionary: key

Meaning and definitions of key, translation in Malayalam language for key with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of key in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'key'

What key means in Malayalam, key meaning in Malayalam, key definition, examples and pronunciation of key in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History