English to Malayalam Meaning of jump - കുതിക്കുക


Jump :
കുതിക്കുക

കുതിക്കുക, സ്പ്രിംഗ്, ചാക്ക്, മുങ്ങുക, മുല്ല, ഈച്ച, നിലവറ, സിരാക്ഷോഭം, കേപ്പർ, സാലി, ബന്ധിത, ലോങ് ജമ്പ്, സ്വയംഭോഗം

കുതിക്കുക, വീക്കം, ശരം ഉണ്ടാക്കുക, മല്സര, കേപ്പർ, ലൊപെ, വരെ തിരക്ക്, അടുത്തുവരിക, ദ്വാരമടയ്ക്കുക, വർധന, ഉരുക്കിവാര്ക്കുക, മെനചിന്ഗ്ല്യ് പൊങ്ങച്ചം, ബ്ലുസ്തെര്, വ്യസനിപ്പിപ്പാൻ, ലഹരിയാണ്, അക്രമപരമായി നീക്കുക, സ്പ്രിംഗ്, സമ്മതിക്കുന്നു, ഏകമനസ്സോടെ, സമ്മതം, ഹൊമൊലൊഗതെ, കമവല്ക്കരിക്കുക, തുടക്കം, സുഖം പ്രാപിക്കുക, മുങ്ങുക, മുല്ല, ചവൊര്ത്

കുതിക്കുകചാടിjumpilyകയറുചാട്ടംജമ്പുകളിൽപോവാണ്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of jump in English
Noun(1) a sudden and decisive increase(2) an abrupt transition(3) (film(4) a sudden involuntary movement(5) descent with a parachute(6) the act of jumping; propelling yourself off the ground
Verb(1) move forward by leaps and bounds(2) move or jump suddenly, as if in surprise or alarm(3) make a sudden physical attack on(4) increase suddenly and significantly(5) be highly noticeable(6) enter eagerly into(7) rise in rank or status(8) jump down from an elevated point(9) run off or leave the rails(10) jump from an airplane and descend with a parachute(11) cause to jump or leap(12) start (a car engine whose battery is dead(13) bypass(14) pass abruptly from one state or topic to another(15) go back and forth; swing back and forth between two states or conditions
Examples of jump in English
(1) If the next movement is a jump or a pointe step off both feet, the dancer will keep her weight equally on the balls of both feet.(2) The State has seen a massive jump in cases of the sexually transmitted infection Chlamydia.(3) There's the co-star, intent on doing his own stunts, who ends up the victim of an unfortunate mishap involving a jump from a twenty-foot ledge.(4) a jump to four indicates support for responder's suit(5) It is true, of course, that when the nation's industrial capacity is all being used, a sudden jump in military spending will create inflation.(6) But her eyes had hardly adapted to the darkness when a new shock made her jump .(7) The earnings of gold-mining companies should jump if the price of gold rises.(8) They seemed to be climbing higher and higher and then there was a thump and the horse and rider galloped away from the jump and through the yellow and red flags that marked the end of the course.(9) A loud clang from several feet away made her jump .(10) Visa says it saw a 26 percent jump in online spending.(11) At this point, I still had feelings for him and I really had to fight myself not to just jump back into a relationship with him.(12) Nicki, who has previously completed a parachute jump in aid of the hospital, lost her first son to the same disease when he was just six days old.(13) From there the scenes jump between the guys in a beach house in Alexandria and their female counterparts back in Cairo.(14) During an argument over which settler had the right to jump the land claim of an Indiana lumber company, Coleman shot Dow in the back.(15) Closing her eyes, she took a small, sudden jump and was surprised when her feet landed firmly on the ground.(16) She has already proved herself to be fearless after performing a parachute jump for the charity last year.
Related Phrases of jump
(1) to jump ::
ശരം
(2) jump up ::
അപ്പ് jump
(3) jump in ::
പോകുക
(4) high jump ::
ഉയർന്ന ജമ്പ്
(5) long jump ::
ലോങ് ജമ്പ്
(6) jump off ::
ഓഫ് jump
(7) jump to ::
ചാടുക
(8) jump out ::
പുറത്തു ചാടുക
(9) jump over ::
ചാടുക
(10) jump rope ::
റോപ്പ്
Synonyms
Noun
1. leap ::
കുതിക്കുക
2. rise ::
വർധന
3. start ::
തുടക്കം
Verb
6. leap ::
കുതിക്കുക
8. rise ::
വർധന
9. start ::
തുടക്കം
10. accept eagerly ::
ജിജ്ഞാസയോടെ സ്വീകരിക്കുക
11. rock ::
പാറ
12. assault ::
കയ്യേറ്റം നടത്തുക
13. climb up ::
മുകലിലോട്ട് കയറുക
14. jump-start ::
ജമ്പ്-തുടക്കം
15. chute ::
പാരച്ചൂട്ട്
16. jump out ::
പുറത്തു ചാടുക
17. alternate ::
ഏകാന്തരക്രമത്തിൽ
18. skip over ::
ഉപേക്ഷിക്കാം
19. derail ::
പാളം
Antonyms
1. crawl ::
ഇഴയുക
2. creep ::
ഖരഭക്ഷണം
3. poke ::
തലയിടുക
Different Forms
jump, jumped, jumpily, jumping, jumps, jumpy
Word Example from TV Shows


I don't think either of us
are eager to jump into bed
with another Tuco.

I don't think either of us are eager to JUMP into bed with another Tuco.

Breaking Bad Season 2, Episode 5

You can jump on your bed.
Play with your toys.

You can JUMP on your bed. Play with your toys.

Breaking Bad Season 3, Episode 11

We could jump him, tie him up,
steal his gold, and buy some food.

We could JUMP him, tie him up, steal his gold, and buy some food.

Game of Thrones Season 3, Episode 2

What, you're gonna jump ship now?

What, you're gonna JUMP ship now?

Breaking Bad Season 2, Episode 11

English to Malayalam Dictionary: jump

Meaning and definitions of jump, translation in Malayalam language for jump with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of jump in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'jump'

What jump means in Malayalam, jump meaning in Malayalam, jump definition, examples and pronunciation of jump in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History