English to Malayalam Meaning of issue - ഇഷ്യൂ


Issue :
ഇഷ്യൂ

പദപ്രയോഗം, പകാശനം, പ്രകടനമാണ്, ഇഷ്യൂ, എക്സ്പോഷർ, വിധേയത്വവും, ചരക്ക്, പണമടയ്ക്കല്, ദൗത്യം, മലിനീകരണ, പസിദ്ധി, എത്താനും, വിളംബരം, പദക്ഷിണം, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും, സമ്മേളനം, കറൻസി, കസ്റ്റം, ശീലം, റിവിഷൻ, എസ്കേപ്പ്, ഉദയം, ഒഴിവാക്കുക, എമെര്സിഒന്, വാദം, കാരണം, യുക്തിവാദം, കരാറിലെ, വിധി, അനന്തരഫലം, തുടർച്ച, എന്തായിരിക്കും, തീരുമാനം, ജനനം, ഉത്പാദനം, വളര്ച്ച, എമനതിഒന്, ഔട്ട് പോകുന്നു, ഒഴുക്ക്, പുറത്ത്, ഔട്ട്ലെറ്റ്, ദാരം, പോകാന് അനുവദിക്കുക, ഒഴുകുക, ഫ്ലക്സ്, ഒഴിക്കുക, അറ്റന്റന്റിനോട്, ഒഴുകുന്ന, സന്തതി, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, വർധിപ്പിക്കുക, നേട്ടം, ലാഭം, ആനുകൂല്യം, എത്താൻ, പഴം, ഫലമായി, പരിണതഫലം, വിതരണം, കണ്ടെത്തുക

വെളിപ്പെടുത്തുക, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, ഇടുക, പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, വെളിപ്പെടുത്താൻ, ഇഷ്യൂ, അവതരിപ്പിക്കുക, ഘോഷിച്ചു, പ്രചരിപ്പിക്കൽ, റഗുലേഷനുകള്, അറിയിക്കും, ഹാജരാക്കും, ജനിക്കുക, വളരാൻ, ങ്ങൾ, വർധന, ഉദിക്കുക, എസ്കേപ്പ്, ഓട്ടം, സ്പ്രിംഗ്, വരുന്നത്, എഴുന്നേറ്റു, ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇനം, ഉപ്രിസെ, ജെറ്റ് വിമാനം, ലിറ്റിൽ, കിണറ്, മുന്നോട്ട്, അടുത്തുവരിക, ദൃശ്യമാകും, അയയ്ക്കുക, പുറത്തുവിടുന്നു, ദെപുതിജെ, സന്ദേശം, പുറത്താക്കുക, വിസർജ്ജിക്കുക, എറിയുക, വിതരണം, സേവിക്കുക, പർവിയും, അപ്പ് fit, വിട്ടത്, ശുദ്ധമായ, ഒഴുക്ക്

ഇഷ്യൂഇഷ്യൂചെയ്തുപ്രശ്നങ്ങൾനൽകുന്നതു
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of issue in English
Noun(1) an important question that is in dispute and must be settled(2) one of a series published periodically(3) some situation or event that is thought about(4) the act of providing an item for general use or for official purposes (usually in quantity(5) supplies (as food or clothing or ammunition(6) the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property(7) a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon(8) the immediate descendants of a person(9) the becoming visible(10) an opening that permits escape or release(11) the act of issuing printed materials
Verb(1) prepare and issue for public distribution or sale(2) circulate or distribute or equip with(3) bring out an official document (such as a warrant(4) come out of(5) make out and issue
Examples of issue in English
(1) I don't have an issue with that(2) the struggles of history issue from the divided heart of humanity(3) A full report on the launch of the festival will be published in next week's issue .(4) In question is whether an issue of shares constitutes a supply for VAT purposes.(5) The Seychelles Government was not amused and cancelled the complete note issue .(6) the chance of carrying such a scheme to a successful issue was small(7) the December issue of the magazine(8) a share issue has been launched(9) With an issue of blood she was cut off from the worship of God in the formal sense.(10) However, plans for the unit sales and bond issue remain at an early stage, he added.(11) One of the editorial board told Socialist Worker that it is on course for 9,000 sales of its latest issue .(12) the issue of racism(13) Resolving the abduction issue is an urgent matter.(14) it's still a point of issue(15) The findings are being published in this week's issue of the journal Nature.(16) Sports Illustrated will publish its world-famous swimsuit issue next month.
Related Phrases of issue
(1) date of issue ::
പുറപ്പെടുവിച്ച തീയതി
(2) issue date ::
പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തീയതി
(3) current issue ::
നിലവിലെ പ്രശ്നം
(4) hot issue ::
ചൂടുള്ള പ്രശ്നം
(5) at issue ::
പ്രശ്നത്തിലുള്ള
(6) first issue ::
ആദ്യ പ്രശ്നം
(7) special issue ::
പ്രത്യേക പ്രശ്നം
(8) main issue ::
പ്രധാന പ്രശ്നം
(9) security issue ::
സുരക്ഷാ പ്രശ്നം
(10) controversial issue ::
വിവാദ പ്രശ്നം
Synonyms
Noun
1. matter ::
കാര്യം
4. offspring ::
സന്തതി
5. discharge ::
ഒഴിവാക്കുക
7. publication ::
പ്രസിദ്ധീകരണം
8. take ::
എടുക്കുക
9. number ::
അക്കം
10. consequence ::
പരിണതഫലം
11. emergence ::
ഉദയം
12. government issue ::
സർക്കാർ പ്രശ്നം
Verb
13. send out ::
ഔട്ട് അയയ്ക്കുക
14. supply ::
വിതരണം
15. emanate ::
ങ്ങൾ
16. result from ::
ഫലമായി
17. publish ::
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക
18. egress ::
കുറിക്കൊൾക
19. cut ::
മുറിക്കുക
Antonyms
1. antecedent ::
അർബൻ
2. causation ::
മാത്തു
3. cause ::
കാരണം
4. occasion ::
അവസരത്തിൽ
5. reason ::
കാരണം
Different Forms
issue, issued, issues, issuing
Word Example from TV Shows
but that's my issue, not yours.

but that's my ISSUE, not yours.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 23

to bring up
such a sensitive issue!

to bring up such a sensitive ISSUE!

The Big Bang Theory Season 5, Episode 12

Do you consider the murder
of your own blood a troublesome issue?

Do you consider the murder of your own blood a troublesome ISSUE?

Game of Thrones Season 6, Episode 3

Hacking isn't
the issue.

Hacking isn't the ISSUE.

Westworld Season 2, Episode 6

have him issue a royal decree.

have him ISSUE a royal decree.

Game of Thrones Season 5, Episode 6

English to Malayalam Dictionary: issue

Meaning and definitions of issue, translation in Malayalam language for issue with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of issue in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'issue'

What issue means in Malayalam, issue meaning in Malayalam, issue definition, examples and pronunciation of issue in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History