English to Malayalam Meaning of ill - രോഗം


Ill :
രോഗം

ദുഷിച്ച, രോഗം, പാപം, ദോഷം, ആപത്ത്, ശകുനപ്പിഴയിലായിരിക്കുന്നു, നഷ്ടം, മുറിവിന്നു, ഇംപ്രൊബിത്യ്, കുറ്റം, ദെവില്ര്യ്, ദിഅബൊലിസ്മ്, ദിഅബ്ലെരിഎ, നികൃഷ്ട, കള്ളക്കളി, പയാസപ്പെട്ട്, മോശമായി

രോഗം, അനാരോഗ്യനായിരുന്നു, ദരിദാവസ്ഥ, മിടുമിടുക്കനായ, ചീത്ത, ദുഷിച്ച, ദുഷ്ടൻ, കൃത്യതയില്ലാത്ത, പാവപ്പെട്ട, കര്ക്കശമായ, ഹലോവിൻ, എന്നാവാം, .ഐഹികജീവിതത്തില്, ദുര്മാര്ഗിയായ, ഗ്രചെലെഷ്, കഷ്ടത്തിലായി, .രോഗികളുടെ, താഴ്ത്തി, ഹാനികരമായ, ഹാനികരവുമാണ്, നിഷ്ഠൂരനും, വല്ലാത്ത, നഷ്ടമാക്കി, തെറ്റായ, കേടായതാണ്, കൃതമല്ലാത്ത, ചപ്തിഒഉസ്, എതിര്പ്പുള്ള, പ്രതികൂല, വെറുക്കപ്പെടുന്ന, നിന്ദനീയമെന്ന്, ക്ലെമന്റ്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, ഹാർഡ്, ഖരമായ, ദീർഘവീക്ഷണമാണ്, വഴങ്ങാത്ത, വരാനുണ്ട്, തെഛ്യ്, തെസ്ത്യ്, വെറിപിടിപ്പിക്കുന്ന, പെഎവിശ്, ഹെഅല്ഥ്ലെഷ്, ഓഫ്-നിറം, കൂടാതിരിക്കാന്, മലെഫിസെന്റ്, മലെവൊലെംത്, ഭാഗംകെട്ട, ബൊദെഫുല്, കുപിതനായ, ഉള്ളിലെ ഒമെനെദ്, അതിശയോക്തി, വിനാശകരമാണ്, കള്ളക്കളി, തെറ്റുപറ്റിയെന്ന്, പ്രയാസകരമായ, ഇല്ലുസിവെ, കലാകൃതിയിലുള്ള, രെഫ്രച്തൊര്യ്, മെലിഞ്ഞ, കനംകുറഞ്ഞ, മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തുച്ഛമായ

ദീനംതിൻമകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of ill in English
Noun(1) an often persistent bodily disorder or disease; a cause for complaining
Adjective(1) affected by an impairment of normal physical or mental function(2) resulting in suffering or adversity(3) distressing(4) indicating hostility or enmity(5) presaging ill fortune
Adverb(1) (`ill' is often used as a combining form(2) unfavorably or with disapproval(3) with difficulty or inconvenience; scarcely or hardly
Examples of ill in English
(1) We didn't wish the fox ill , but his determination to steal our hens didn't make him a friend of the family either.(2) The wife admitted that she and her husband had frequently had potted meat from the shop without ill effects.(3) Cursing their ill luck, the ad men are spending extra money to remove these posters to make the hoardings visible.(4) Perhaps you are living with someone who is ill with a life-threatening disease.(5) You don't hear people talking about any other part that the markets will take care of it, that free trade is the panacea for every ill .(6) For his ill fortune alone, defeat was unthinkable.(7) In short, I wish Mr Akam no ill , but hope this acts as a piece of constructive criticism.(8) The ill effects included foetal hypoxia and death, neo-natal jaundice and several such complications.(9) The symbol is formed from the shape of a cross, with the arms bent to the right symbolising health and life, or to the left, which came to symbolise ill fortune.(10) As explained elsewhere, the trip to Brisbane, or more precisely the trip back, was a journey of ill omen for young Les as it threw him into the close company of Tim O'Sullivan.(11) Compared to the convenience of the tool, the ill effect of spam is very serious.(12) During the bloody war in Bosnia, various drug companies donated tons of their medicines to treat the war's wounded and the ill .(13) Some of the exhibits clearly illustrated the ill effects of pollution on public health.(14) If that's for good or ill can't be judged, because the only vestiges we get of that more satirical version are a few extended scenes among the extras.(15) On the occasion his mother had taken ill and he was trying to get assistance for her.(16) Is this an ill omen, I wonder, or some kind of inner-city voodoo ritual?
Related Phrases of ill
(1) fall ill ::
രോഗം വന്നിരിക്കുന്നു
(2) be ill ::
ദോഷം
(3) feel ill ::
സുഖമില്ല
(4) mentally ill ::
മാനസിക രോഗമുള്ള
(5) get ill ::
അസുഖം പിടിപെടുക
(6) ill-fated ::
ഉള്ളിലെ നശിച്ച
(7) ill-treat ::
ഉള്ളിലെ ചിലവ്
Synonyms
Adjective
1. unwell ::
അനാരോഗ്യനായിരുന്നു
2. harmful ::
ഹാനികരമായ
3. hostile ::
എതിര്പ്പുള്ള
4. unlucky ::
ഭാഗംകെട്ട
5. rude ::
അപമര്യാദയായ
6. bad ::
ചീത്ത
7. ominous ::
എന്നാവാം
8. sick ::
രോഗം
Noun
10. harm ::
ദോഷം
12. ailment ::
സുഖക്കേട്
Adverb
13. poorly ::
ദരിദാവസ്ഥ
15. barely ::
കഷ്ടിച്ച്
17. badly ::
മോശമായി
Antonyms
1. anodyne ::
അനൊദ്യ്നെ
2. benign ::
.പതിനേഴ്
3. innocent ::
നിരപരാധികളായ
4. innocuous ::
ഓണപൂക്കള
5. inoffensive ::
ഇനൊഫ്ഫെംസിവെ
6. safe ::
സുരക്ഷിതമായ
Different Forms
ill, ills
Word Example from TV Shows
If you allow me, I’ll tell you one thing.

If you allow me, I’ll tell you one thing.

Money Heist Season 1, Episode 8

For her sake, I'll help get you home.

For her sake, I'll help get you home.

Game of Thrones Season 2, Episode 10

I'll be right back.

I'll be right back.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 7

So I’ll learn. What do you think?

So I’ll learn. What do you think?"

Money Heist Season 1, Episode 1

-

-"I’ll wait for you, i don’t mind."
-No, darling, it's not in Madrid,

Money Heist Season 1, Episode 10

English to Malayalam Dictionary: ill

Meaning and definitions of ill, translation in Malayalam language for ill with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of ill in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'ill'

What ill means in Malayalam, ill meaning in Malayalam, ill definition, examples and pronunciation of ill in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History