English to Malayalam Meaning of grave - കുഴിമാടം


Grave :
കുഴിമാടം

ശവകുടീരം, കുഴിമാടം, വിവശതയിൽ, ശവസംസ്കാരം, ഹര്ഷോന്മാദം, കുഴി, പൊടി, കല്ലറ, ശ്മശാനഭൂമി, ശ്മശാനം, നരകം, പാതാളം, മരണം, മരിക്കുന്ന, മരണത്തിനു, കാലാവധി, വേര്പാട്, നാശം, മാലിന്യങ്ങൾ, ഫ്ലോപ്പ്, ഇയാള് ഇവിടെ, നെച്രൊപൊലിസ്

വളരെ ഗുരുതരമായ, പ്രധാന, കുഴിമാടം, മഹത്തായ, അത്യന്തമായ, ആഴമുള്ള, അഗാധമായ, തിങ്ങിയ, ശബ്ദം, ഗൗരവമായ, പുണ്യമായ, നിർമ്മദരായിരിപ്പിൻ, ഗൗരവപ്രകൃതിയുമായ, ദുഃഖകരമായ, മത്രൊംല്യ്, മത്രൊനല്, പ്രധാനപ്പെട്ട, കാര്യമായ, ചരിത്രപ്രധാനമായ, ബാസ്സും, പരമപ്രാധാന്യം, കേവല, അന്തിമമായ, അതിശ്രേഷ്ഠ, ടിപി കുറഞ്ഞ, ശവക്കുഴി ടിപി, മങ്ങിയ, മഴയിരമ്പം

കുഴിമാടംകൊത്തിച്ചുgravenessശവകുടീരങ്ങൾകൊത്തുപണി
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of grave in English
Noun(1) death of a person(2) a place for the burial of a corpse (especially beneath the ground and marked by a tombstone(3) a mark (`
Verb(1) shape (a material like stone or wood(2) carve, cut, or etch into a material or surface
Adjective(1) dignified and somber in manner or character and committed to keeping promises(2) causing fear or anxiety by threatening great harm(3) of great gravity or crucial import; requiring serious thought
Examples of grave in English
(1) There are grave dangers in extending such subsidies, as the absurdity at present under discussion of providing hourly salary levels for visual artists suggests.(2) Like sheep they are destined for the grave , and death will feed on them.(3) Even a minute crack on the submarine's surface can lead to a watery grave .(4) So they hem and haw and appear ever so grave and thoughtful.(5) Does a look-up table exist that matches whole range of such non-English letters with their nearest-looking English equivalents? I'm thinking o and u umlaut, c and s cedilla, o circumflex, Turkish g and undotted-i, Scandinavian o with a line through it, Spanish n, e with a grave and acute, accented a, the diphthongs.(6) a mass grave(7) In the Seetalsee across the border in Austria a further Ôö¼├║500m in ingots is said to repose in a watery grave .(8) ├ö├ç├┐You need to tell me more about yourself, mister,├ö├ç├û I said, feigning grave seriousness.(9) It is often at the graveside that people's ears and hearts strain to hear a word that carries beyond death and the grave .(10) Meanwhile, mom's heart may not be beating, but she's still with them, naggingly offering irritating guilt trips from beyond the grave .(11) Furthermore, the conviction of a registered medical practitioner for offences of violence is a matter of grave concern.(12) Sasha looked down at her sister's fresh grave .(13) His brown eyes held a grave seriousness to them.(14) All the secular knowledge in the world will not give a man joy and gladness, when he thinks on sickness, and death, and the grave .(15) But everybody knows the situation is very grave and that not enough aid is arriving.(16) life beyond the grave
Related Phrases of grave
(1) mass grave ::
കൂട്ട ശവക്കുഴിയിൽ
(2) beyond the grave ::
ഗ്രേവ് അപ്പുറം
(3) grave robber ::
ഗ്രേവ് കള്ളന്റെ
(4) grave danger ::
ഗ്രേവ് അപകടം
(5) grave digger ::
ഗ്രേവ് കൂനാമ്പാറക്കാരെ
(6) grave accent ::
ഗ്രേവ് അക്സന്റ്
(7) one foot in the grave ::
ഒരു കാൽ കുഴിയിലേക്കാണ്
(8) grave mistake ::
ഗ്രേവ് തെറ്റ്
(9) watery grave ::
ജലമയം ഗ്രേവ്
Synonyms
Adjective
1. serious ::
ഗൗരവമായ
2. solemn ::
പുണ്യമായ
3. weighty ::
ഭാരിച്ച
4. sedate ::
ശാന്തമായിരിക്കുക
5. life-threatening ::
ജീവന്
Noun
6. burial site ::
ശവസംസ്കാരം സൈറ്റ്
7. grave accent ::
ഗ്രേവ് അക്സന്റ്
8. tomb ::
ശവകുടീരം
Verb
9. sculpture ::
ശില്പവേല
10. inscribe ::
രേഖപ്പെടുത്താം
Different Forms
grave, graved, graveness, graves, graving
Word Example from TV Shows
You can't avenge him from the grave.

You can't avenge him from the GRAVE.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

Seemed to me I could make it to the grave.

Seemed to me I could make it to the GRAVE.

Game of Thrones Season 5, Episode 9

We mothers do what
we canto keep our sons from the grave.

We mothers do what we canto keep our sons from the GRAVE.

Game of Thrones Season 3, Episode 4

"Let's go to a cemetery and do it on somebody's GRAVE."

The Big Bang Theory Season 8, Episode 24

Well, if it's her father's grave
and they didn't get along...

Well, if it's her father's GRAVE and they didn't get along...

The Big Bang Theory Season 8, Episode 24

English to Malayalam Dictionary: grave

Meaning and definitions of grave, translation in Malayalam language for grave with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of grave in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'grave'

What grave means in Malayalam, grave meaning in Malayalam, grave definition, examples and pronunciation of grave in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History