English to Malayalam Meaning of grand - ഗ്രാൻഡ്


Grand :
ഗ്രാൻഡ്

മഹത്തായ, ഗ്രാൻഡ്, ഉയർന്ന, കമാനം, സുവ്യക്തമായ, ആഗസ്റ്റ്, അതിശ്രേഷ്ഠ, രംഗങ്ങള്, പരമാധികാരമുള്ള, വിമര്ശിച്ചത്, രസകരമായ, ശക്തമായ, സൌരയൂഥത്തിലൂടെ, നല്ല, പ്രധാന, പ്രാഥമിക, പ്രിൻസിപ്പൽ, കീ, മുഴുവൻ, പൂർണ്ണമായ, മൊത്തം, തടിച്ച, ധാരാളം, സമൃദ്ധമായ, വലിയ, വളരെ, വളരെ വലിയ, മികച്ച, അനുയോജ്യമായ, വീഴ്ത്തി, നേതാവ്, പ്രെറ്റി, വിശിഷ്ടമായ, അതാകര്ഷകമായ, അപാരമായ, പരമപ്രാധാന്യം, കേവല, അന്തിമമായ, എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായ, സംഘടിത

ഗ്രാൻഡ്വിപുലമായപുനെgrandlygrandnessgrands
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of grand in English
Noun(1) the cardinal number that is the product of 10 and 100(2) a piano with the strings on a horizontal harp-shaped frame; usually supported by three legs
Adjective(1) of behavior that is impressive and ambitious in scale or scope(2) of or befitting a lord(3) ostentatiously rich and superior in quality(4) extraordinarily good or great; used especially as intensifiers(5) of high moral or intellectual value; elevated in nature or style(6) large and impressive in physical size or extent(7) the most important and magnificent in adornment(8) used of a person's appearance or behavior; befitting an eminent person
Examples of grand in English
(1) "The golf course is just grand , " he said.(2) Christopher and Sara tied the knot and celebrated in style with a grand wedding party at the Captain's Corner.(3) She gets 300 grand a club appearance.(4) No expense was spared and the kitchens cranked up to produce an amazing 1,150 meals in just under three days, all on a grand scale.(5) After 1570 another leading architect, John Smythson, modernized the house and added classically inspired fronts to the entrance and to the grand entrance to the hall.(6) An ambitious artist, he preferred to work on a grand scale with vibrant colour and virtuoso brushwork and was noted for his treatment of costume and the accuracy of his settings.(7) I'd like to start working with them, but they all probably think I'm too grand and too expensive.(8) Fifty grand is not a lot of income any more: In many areas of the country it is not enough to qualify for a home mortgage, for example.(9) The small but perfectly formed publisher of the same name is doing a grand job in resuscitating the tradition of the cheap pamphlet.(10) I didn't dare go up the stairs because I feared facing the grand Lady Nicole.(11) Whoever's holding that suitcase guesses what's inside it - if their guess is correct, they win a grand .(12) It's like he was slowly coming to the realization that the grand finale of the magnificent journey had come to this shockingly humbling ending.(13) Just invest a few grand in plastic surgery and maybe you too could become one of the most beautiful women on the planet.(14) Lindsey's work will now go through to the international grand final in the autumn.(15) A Los Angeles jury convicted him of forgery, attempted grand theft, and perjury.(16) I used to imagine that I was a grand lady with full billowing gowns whenever I walked down the staircase.
Related Phrases of grand
(1) grand total ::
ആകെ തുക
(2) grand piano ::
ഗ്രാൻഡ് പിയാനോ
(3) grand slam ::
ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം
(4) grand prix ::
ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ്
(5) grand mother ::
മുത്തശ്ശി
(6) grand jury ::
ജൂറി
(7) baby grand ::
ബേബി ഗ്രാന്ഡ്
(8) grand ceremony ::
മഹത്തായ ചടങ്ങ്
(9) grand opening ::
മഹത്തായ ഉദ്ഘാടനം
(10) grand occasion ::
സംഭവമാണ്
Synonyms
Adjective
1. magnificent ::
അതിഗംഭീരമായ
2. ambitious ::
ഉന്നതപദവാഞ്ഛയുള്ള
3. august ::
ആഗസ്റ്റ്
4. complete ::
പൂർണ്ണമായ
5. main ::
പ്രധാന
6. excellent ::
നല്ല
7. luxurious ::
സുഖാസക്തമായ
8. distinguished ::
എന്നെ വ്യത്യസ്തമായി
9. high-minded ::
ഉയർന്ന മനസ്സുള്ള
10. rattling ::
കിരുകിരുക്കുന്ന
11. lordly ::
ക്ഷീരം
12. heroic ::
വീരോചിതമായ
Noun
13. thousand dollars ::
ആയിരം ഡോളർ
15. grand piano ::
ഗ്രാൻഡ് പിയാനോ
Antonyms
1. humble ::
എളിയ
2. unimpressive ::
ഉനിംപ്രെഷിവെ
Different Forms
grand, grander, grandest, grandly, grandness, grands
Word Example from TV Shows
And it seems the Grand Maester
has found his way into a black cell?

And it seems the Grand Maester has found his way into a black cell?

Game of Thrones Season 2, Episode 3

They want something
more exciting
for the grand opening.

They want something more exciting for the GRAND opening.

Westworld Season 2, Episode 8

Grand Maester Pycelle,
would you sanction that statement?

Grand Maester Pycelle, would you sanction that statement?

Game of Thrones Season 6, Episode 3

and Grand Theft Auto,
we pay the prostitutes promptly,

and Grand Theft Auto, we pay the prostitutes promptly,

The Big Bang Theory Season 5, Episode 19

Be careful on the stairs, Grand Maester.
There are so many.

Be careful on the stairs, Grand Maester. There are so many.

Game of Thrones Season 2, Episode 9

English to Malayalam Dictionary: grand

Meaning and definitions of grand, translation in Malayalam language for grand with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of grand in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'grand'

What grand means in Malayalam, grand meaning in Malayalam, grand definition, examples and pronunciation of grand in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History