English to Malayalam Meaning of good - നല്ല


Good :
നല്ല

നല്ല, വെഅല്, ക്ഷേമ, ചൊവ്വ, ആനുകൂല്യം, അനുഗ്രഹം, ചൊവ്വാഴ്ച, ക്ഷേമവും, അഭിവൃദ്ധി, പ്രീതി, പ്രയോജനവും, ലാഭം, പകരം, പുരോഗതി, വളര്ച്ച, ഉപയോഗം, ശതമാനം, ധര്മ്മാചരണം, മതം, ഭക്തി, സന്വത്ത്, ശക്തിസന്തുലനം, സുവര്ണകാലം, ആധികം, മതിപ്പ്, മേന്മ, കൃപ, ഛത്തെല്, എസ്റ്റേറ്റ്, സൗകര്യം, നേട്ടം, യൂട്ടിലിറ്റി, ആവശം, സഹായം, സുഖാനുഭവം, അപേക്ഷ

നല്ല, ശരിയായ, സത്യസന്ധത, ശക്തമായ, സഹായകമായ, ഭാഗമുള്ള, സമൃദ്ധമായ, ഹിതകരമായ, കൃപയും, നേരുള്ളവനും, നിഷ്കളങ്കമായ, ഉപ്സ്തംദിന്ഗ്, പറവൂര്, നീതിമാന്റെ, ദൈവിക, മതപരമായ, വെറും, സൂക്ഷ്മത, സഹായി, സഹായകന്, പേരകമായ, തികഞ്ഞ, ആധികാരികം, ശുദ്ധമായ, സ്റ്റെർലിംഗ്, ആത്മാര്ത്ഥമായ, മതി, പരാപ്തമായ, മതിയാവോളമുള്ള, അനുയോജ്യമായ, ഔദാര്യം, തരം, ആദരവായി, സമമാവുകയില്ല, കരുണയും, പ്രെറ്റി, സ്തുത്യർഹമായ, ഭക്തനെ, വെരിദിചല്, ഗെംതെഎല്, ചൊംപ്ലൈസംത്, അവിശാസമുള്ള, മരാദയുള്ള, കഴിയാൻ, ദയയുള്ള, അനുകന്വയുള്ള, പരമകാരുണികനായ, മനോഹരം, പ്രയോജനകരമായ, ധാരാളം, വലിയ, വളരെ, വളരെ വലിയ, മേന്മയേറിയ, മികച്ച, ഉറച്ച, അയവില്ലാത്ത, ഖരമായ, ഫലപ്രദമായ, കേടുപറ്റാത്ത, ഓപ്പറേറ്റീവ്, ശബ്ദം, സ്പഷ്ടമായ, വികാരാധീനമായ, അഗാധമായ, കടുത്ത, പ്രിയ, സൗഹൃദ, മേള, യോഗ്യൻ, അനുഗുണമായ, അര്ഹതയുള്ള, ചേരുക, ഉപയോഗപ്രദമായ, സെര്വിചെഅബ്ലെ, യോഗമായ, കഴിവുള്ള, അർഹിക്കുന്ന, വലത്, സുഖകരമായ, ചുമത്തുകയും, ലികബ്ലെ, നർമ്മ

നല്ല, കിണറ്, മുതലെടുക്കാൻ

നല്ലചരക്ക്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of good in English
Noun(1) benefit(2) moral excellence or admirableness(3) that which is pleasing or valuable or useful(4) articles of commerce
Adjective(1) having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified(2) having the normally expected amount(3) morally admirable(4) deserving of esteem and respect(5) promoting or enhancing well-being(6) agreeable or pleasing(7) of moral excellence(8) having or showing knowledge and skill and aptitude(9) thorough(10) with or in a close or intimate relationship(11) financially safe(12) most suitable or right for a particular purpose(13) resulting favorably(14) exerting force or influence, or in force(15) capable of pleasing(16) appealing to the mind
Adverb(1) (often used as a combining form, `good' is a nonstandard dialectal variant for `well'(2) completely and absolutely (`good' is sometimes used informally for `thoroughly'
Examples of good in English
(1) The programme will be designed to teach them about good behaviour and neighbourliness.(2) Draw back the curtains and drapes and give all those windows a good clean both inside and out.(3) That greater good can best be measured in terms of economic indicators and territorial extent.(4) he's a good player(5) When she left the company we were all very pleased, and it became a good place to work again.(6) Evil and good are two sides of the same coin, just as death and life, sorrow and joy.(7) he was given a good meal(8) As long as you follow the rules of the monastery then they will respect you as a good monk.(9) it'd do you good to get a bit of fresh air(10) she wasn't looking too good(11) Here, he may not always reach the high notes, but he oozes a relaxed confidence, and with good reason.(12) Thanks, I do have good shoes, from Run and Become, and they do make a huge difference.(13) I think the accusations against him on this kind of thing go back a good ten years at least.(14) Council solicitor John Emms has had to remind councillors of the importance of good behaviour.(15) Referee Willie Feeley had very little to do as both teams played a good clean game.(16) There was a also good lively discussion in relation to the enrolment of new members.
Related Phrases of good
(1) good morning ::
സുപ്രഭാതം
(2) good night ::
ശുഭ രാത്രി
(3) very good ::
വളരെ നല്ലത്
(4) good luck ::
നല്ലതുവരട്ടെ
(5) good evening ::
ഗുഡ് ഈവനിംഗ്
(6) good day ::
ശുഭദിനം
(7) pretty good ::
ഒരുവിധം കൊള്ളാം
(8) good job ::
നല്ല ജോലി
(9) so good ::
വളരെ നല്ലത്
Synonyms
Adjective
1. fine ::
പിഴ
2. virtuous ::
പുണ്യവാൻമാരും
3. well-behaved ::
നന്നായി നടന്നു
4. right ::
വലത്
5. capable ::
ശേഷിയുള്ള
6. close ::
അടയ്ക്കുക
7. healthy ::
ആരോഗ്യകരമായ
9. kind ::
തരം
10. convenient ::
സൗകര്യപ്രദമായ
11. wholesome ::
സുഖകരമായ
13. delicious ::
സാദേറിയ
14. valid ::
സാധുവായ
15. whole ::
മുഴുവൻ
16. considerable ::
ഗണനീയമായ
17. best ::
മികച്ച
18. secure ::
സുരക്ഷിത
19. proficient ::
നിപുണനായ
20. dear ::
പ്രിയ
21. upright ::
നേരുള്ളവനും
22. sound ::
ശബ്ദം
23. salutary ::
സലുതര്യ്
24. in effect ::
ഫലത്തിൽ
26. estimable ::
ഏകദേശം
27. full ::
നിറഞ്ഞ
28. serious ::
ഗൗരവമായ
29. honest ::
സത്യസന്ധത
30. beneficial ::
പ്രയോജനകരമായ
31. well ::
കിണറ്
Adverb
33. well ::
കിണറ്
Noun
34. virtue ::
ധര്മ്മാചരണം
35. benefit ::
ആനുകൂല്യം
36. goodness ::
നന്മ
37. commodity ::
ചരക്ക്
Exclamation
38. fine ::
പിഴ
Antonyms
1. groundless ::
ഗ്രൊഉംദ്ലെഷ്
2. illogical ::
യുക്തിരഹിതമായ
3. invalid ::
അസാധുവായ
4. irrational ::
അയുക്തികമായ
5. nonsensical ::
അസംബന്ധമാണെന്ന്
6. unfounded ::
അടിസ്ഥാനരഹിതമായ
7. unjustified ::
നീതീകരിക്കാത്ത
8. unreasonable ::
യുക്തിരഹിതമായ
9. unsound ::
മിടുമിടുക്കനായ
Different Forms
good
Word Example from TV Shows
Oh, Mrs. Cooper,
it smells so good.

Oh, Mrs. Cooper, it smells so GOOD.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 6

I don’t think it’s a good idea\Nto ask him for it.

I don’t think it’s a GOOD idea
to ask him for it.

Money Heist Season 1, Episode 5

Ooh! That is a good one!

Ooh! That is a GOOD one!

The Big Bang Theory Season 11, Episode 16

- If a little is good, more must be better.
- Ha, ha.

- If a little is GOOD, more must be better. - Ha, ha.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 11

- Sheldon, you got a minute?
- Of course, my good friend. Come in.

- Sheldon, you got a minute? - Of course, my GOOD friend. Come in.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 15

English to Malayalam Dictionary: good

Meaning and definitions of good, translation in Malayalam language for good with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of good in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'good'

What good means in Malayalam, good meaning in Malayalam, good definition, examples and pronunciation of good in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History