English to Malayalam Meaning of give - കൊടുക്കുക


Give :
കൊടുക്കുക

കൊടുക്കുക, കൂലി, അയയ്ക്കുക, തിരികെ നൽകാൻ, കൊടുക്കും, ഏല്പിക്കും, വാഗ്ദാനം, സഹായധനം, അടിച്ചേല്പിക്കുക, സംഭാവനചെയ്യുക, നൽകുകയില്ലെന്ന്, നൽകുന്നതും, വർത്തമാന, സമര്പ്പിക്കുക, വരുമാനം, നിയോഗിക്കുക, കീഴടങ്ങല്, ശുപാര്ശചെയ്യുക, കയ്യൊഴിയുക, അഴിച്ചുവിടുമ്പോൾ, ഉന്ഛൈന്, കിട്ടാനുള്ളത്, അംഗീകരിക്കുക, കുന്വസാരിക്കുക, അംഗീകരിക്കുകയും, തിരിച്ചറിയുക, വഴങ്ങുക, നല്കുക, ഇട്ടു, പതിനിധി, കൈമാറുക, ചായം, ചിതറുക, പുതപ്പു, തരംഗങ്ങളായി, ദിഫ്ഫ്രച്ത്, ഇളതായി, അനുനയിപ്പിക്കാൻ, വറ്റുകയും, ഉരുകുക, വിതരണം, സേവിക്കുക, പർവിയും, അപ്പ് fit, നിലയങ്കി, ഇടുക, വിശ്വസിക്കാനാകുമോ, ഇംത്രുസ്ത്, അനുവദിക്കുക, കുറവുതീര്ക്കുക, സഹായിക്കൂ, സമ്മർദത്തിനു വിളവ്, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, സൃഷ്ടിക്കാൻ, വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്, കവറിൻറെ, അറിയിക്കുക, റിപ്പോർട്ട്, ശിക്ഷിക്കുക, ശിക്ഷിക്കും, അമെര്ചെ, ശിക്ഷാനടപടി, ശരിയായ, കൊള്ളിക്കുക, സമ്മതിക്കുന്നു, ഏല്ക്കുക, വേണ്ടി അലവൻസ് ഉണ്ടാക്കുക, ലൈസൻസ്, സമ്മതം, അനുമതി, അധികാരപ്പെടുത്തുക, മേലൊപ്പുവയ്ക്കുക, നൽകാൻ, വേണ്ടി നൽകാൻ, വിട്ടത്, എക്സച്രെതെ, നൽകരുതെന്ന്, ഓഫ് തരും, പ്രഖ്യാപിക്കാൻ, അണിനിരത്തും, പുറപ്പെട്ടു, അറിയിക്കും, ഇലാസ്തികത, പ്ലിഅന്ച്യ്, സൗകര്യം, കരുത്തരാണ്, രെസിലിഎന്ച്യ്, സ്പ്രിംഗ്, തൊഴി, ചങ്ങല, ഗ്യ്വെ, മനച്ലെ, ധനസമാഹരത്തെപ്പറ്റി

കൊടുക്കുകനൽകുന്നുനൽകുന്നgivings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of give in English
Noun(1) the elasticity of something that can be stretched and returns to its original length
Verb(1) cause to have, in the abstract sense or physical sense(2) be the cause or source of(3) transfer possession of something concrete or abstract to somebody(4) convey or reveal information(5) convey, as of a compliment, regards, attention, etc.; bestow(6) organize or be responsible for(7) convey or communicate; of a smile, a look, a physical gesture(8) give as a present; make a gift of(9) cause to happen or be responsible for(10) dedicate(11) give or supply(12) transmit (knowledge or skills(13) bring about(14) leave with; give temporarily(15) emit or utter(16) endure the loss of
Examples of give in English
(1) give him his due(2) don't give me any of your back talk(3) As well as missing his company, he often mentioned what he would give for the same opportunity.(4) She's pretty, you have to give her that much.(5) give me the police(6) some people give a lot of themselves(7) I give my honour that I shall be ready to depart by the middle of April.(8) Thai fishcakes tend to have a foam-like quality: like padded cushions with a bit of a give .(9) And by the time the voters have had enough of this, the banking tax scandal will be long forgotten - I'd give it a week at most.(10) give my love to all the girls(11) If all this sounds familiar, give yourself a pat on the back for paying attention.(12) You do these things because you hope that they will give you pleasure.(13) Ladies and gentlemen, I give you the Queen!(14) The hearing ended on Thursday and Mr Justice Sullivan will give his judgement this week.(15) when two people who don't get on are thrust together, something's got to give(16) They seemed to enjoy themselves as I heard her give an annoyingly sweet laugh.
Related Phrases of give
(1) give up ::
ഉപേക്ഷിക്കുക
(2) to give ::
നൽകാൻ
(3) never give up ::
ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്
(4) give in ::
കൊടുക്കും
(5) give back ::
തിരികെ നൽകാൻ
(6) give birth ::
പ്രസവിക്കും
(7) give out ::
നൽകരുതെന്ന്
(8) give off ::
ഓഫ് തരും
(9) give it to me ::
എനിക്ക് തരിക
Synonyms
Noun
1. elasticity ::
ഇലാസ്തികത
2. spring ::
സ്പ്രിംഗ്
Verb
3. present with ::
കൂടിയിരിക്കുന്ന
4. convey to ::
അറിയിക്കാൻ
5. entrust ::
വിശ്വസിക്കാനാകുമോ
6. sacrifice ::
യാഗം
7. allow ::
അനുവദിക്കുക
8. show ::
കാണിക്കുക
9. cause ::
കാരണം
10. produce ::
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക
11. organize ::
സംഘടിപ്പിക്കുക
12. perform ::
പ്രകടനം
13. utter ::
പുറത്തെ
14. administer ::
രാജംഭരിക്കുക
15. give way ::
പോകാൻ അനുവദിക്കുക
16. open ::
തുറക്കുക
17. pay ::
കൂലി
18. devote ::
സമര്പ്പിക്കുക
19. founder ::
സ്ഥാപക
20. grant ::
സഹായധനം
21. pass on ::
കടന്നു
22. generate ::
സൃഷ്ടിക്കാൻ
23. make ::
ഉണ്ടാക്കുക
24. feed ::
തീറ്റ
25. render ::
റെൻഡർ
26. yield ::
വരുമാനം
27. gift ::
സമ്മാനം
29. afford ::
ഉളവാക്കുക
30. contribute ::
സംഭാവന
31. throw ::
എറിയുക
32. leave ::
വിട്ടേക്കുക
33. establish ::
സ്ഥാപിക്കുക
34. apply ::
അപേക്ഷിക്കുക
Antonyms
1. hold ::
പിടിക്കുക
2. keep ::
സൂക്ഷിക്കുക
3. retain ::
നിലനിർത്താൻ
Different Forms
give, gives, giving, givings
Word Example from TV Shows
Will one of you guys give
this nutbag a ride back later?

Will one of you guys GIVE this nutbag a ride back later?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

No matter
who I give the funds to,

No matter who I GIVE the funds to,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 7

Keep that new life you want to give us.

Keep that new life you want to GIVE us.

Game of Thrones Season 5, Episode 8

"I GIVE you until the full moon

Game of Thrones Season 3, Episode 10

Since we got interrupted last night,
I didn't have a chance to give you this.

Since we got interrupted last night, I didn't have a chance to GIVE you this.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 1

English to Malayalam Dictionary: give

Meaning and definitions of give, translation in Malayalam language for give with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of give in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'give'

What give means in Malayalam, give meaning in Malayalam, give definition, examples and pronunciation of give in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History