English to Malayalam Meaning of gentle - അവിശാസമുള്ള


Gentle :
അവിശാസമുള്ള

അവിശാസമുള്ള, മൃദുവായ, വെളിച്ചം, Petit, കുറഞ്ഞ, മരാദയുള്ള, ഒന്നുമില്ല, ബഹുമാനത്തോടെ, അഫ്ഫബ്ലെ, എളിയ, കാര്യവും, സൌമ്യതയുള്ളവർ, കഴിയാൻ, പരിചരിക്കുന്നു, യോജിച്ച, നിഷ്കളങ്കമായ, സമമാവുകയില്ല, അല്പം, കുറിയ, തുച്ഛമായ, നേരിയ തോതിൽ, ദുഷിച്ച, ചീത്ത, രോഗം, കൃത്യതയില്ലാത്ത, പാവപ്പെട്ട, സമതുലിതമായ, അങ്ങോട്ട്, സൗമമായ, ദുർബലമായ, നേരേചൊവ്വേ, ലഘുവായ, സമാധാനപരമായ, രാജകീയ, നന്നായി ജനനം, നന്നായി മേത്തരം, ഗെംതെഎല്, നല്ല, ചൊംപ്ലൈസംത്, സുഖമുള്ളതല്ല, തണുത്ത, വിനീതമാവുകയും, മില്ദെന്, മൊല്ലിഫ്യ്, നേർത്തവസാനിക്കുന്നതോ, ശാന്തമായ, തൊട്ടില്, സ്വസ്ഥമായിരുന്നു, സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുക, കഴിക്കാന്, മോചിപ്പിക്കുക, പരിഹരിക്കുന്നതിനും, ലഘൂകരിക്കാനും, ദൂരീകരിക്കാനും, കുറക്കുക, കോടാലി, മിനിഫ്യ്, അവസാനിപ്പിക്കുക, ചുരുക്കുക, കുറയ്ക്കുക, ചെറുതാക്കുക, കുറയുക, കമ്മിവരുത്തരുത്, Mellow, ഉരുകുക, മാനസികനില, തണല്

ശാന്തനുംgentledശാന്തതയുംgentlesgentlingungentle
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of gentle in English
Verb(1) cause to be more favorably inclined; gain the good will of(2) give a title to someone; make someone a member of the nobility(3) stroke soothingly
Adjective(1) soft and mild; not harsh or stern or severe(2) having or showing a kindly or tender nature(3) quiet and soothing(4) belonging to or characteristic of the nobility or aristocracy(5) easily handled or managed(6) having little impact, or light(7) marked by moderate steepness
Examples of gentle in English
(1) It still surprised her that a part of Arlan could be so gentle and tender, that he wasn't all the hard exterior he seemed to be.(2) Mel was clambering down a gentle slope, loosening bits of rocks and soil, towards what he supposed was the Cobalt River.(3) Wandering down the gentle slope to the lake we put last week into perspective and start thinking next week will probably turn out reasonably OK.(4) The hole was about eighteen feet across and lay just over the rim of a low hill that rose in a long gentle slope from the side of our farm.(5) You can also employ gentle persuasion and subtlety to excellent effect.(6) Along the gentle slope of the mountains, the quarry stretched across an exposed cliff face.(7) Just before I pass out, strong yet gentle arms pick me up.(8) A cleanser, astringent, gentle abrasive and mild bleaching agent, baking soda is a true all-purpose beauty aid.(9) The long grass ripple like the ocean waves under the surprisingly gentle sea breeze.(10) Yet the softness of the edges of the silhouettes and the equal softness of the charcoal surfaces produce a soothing, gentle effect.(11) The first part of the hill was quite easy - a gentle slope that flattened off into a brief plateau.(12) May was a gentle person who retained a well balanced perspective on life throughout her long years.(13) These sediments accumulate to form the large, gentle slope of the continental rise.(14) The new trail rounds the curve out more, and at the same time provides a slightly more gentle slope.(15) Acceptance is the tender and gentle process of opening our hearts to others, to ourselves, and to our common ground of suffering.(16) Kind and gentle in his manner always, he spent his life caring for others and never thinking of self.
Related Phrases of gentle
(1) be gentle ::
ശാന്തനും
(2) gentle breeze ::
മന്ദമാരുതന്
(3) gentle reminder ::
മിതമായ ഓർമപ്പെടുത്തൽ
(4) gentle giant ::
ശാന്തനും ഭീമൻ
(5) gentle wind ::
കാറ്റിലൊഴുകിവരുന്ന
(6) gentle and soft ::
സൗമ്യനും മൃദു
(7) gentle and quiet ::
സൗമ്യനും സ്വസ്ഥതയും
(8) the gentle sex ::
ശാന്തനും ലൈംഗിക
Synonyms
Adjective
1. kind ::
തരം
2. light ::
വെളിച്ചം
3. gradual ::
ക്രമേണ
5. docile ::
അധീനപ്രദേശത്തേയ്ക്ക്
6. soft ::
മൃദുവായ
7. easy ::
എളുപ്പമായ
Verb
8. ennoble ::
എംനൊബ്ലെ
9. conciliate ::
അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുവാൻ
Antonyms
1. abrasive ::
ഉരച്ചിലുകൾ
2. caustic ::
കാസ്റ്റിക്
3. coarse ::
പരുക്കനായ
4. hard ::
ഹാർഡ്
5. harsh ::
കര്ക്കശമായ
6. rough ::
പരുക്കനായ
7. scathing ::
ശക്തമായ
8. stern ::
അമരം
Different Forms
gentle, gentled, gentleness, gentles, gentling, ungentle
Word Example from TV Shows
(GENTLE MUSIC PLAYING)

(GENTLE MUSIC PLAYING)

The Big Bang Theory Season 10, Episode 1

Well, there's Gentle Hands over by Kirtland.
I do love that location.

Well, there's Gentle Hands over by Kirtland. I do love that location.

Breaking Bad Season 5, Episode 9

I do not have a gentle heart, ser.

I do not have a GENTLE heart, ser.

Game of Thrones Season 1, Episode 8

Gentle men, rough men,
ugly men, pretty men, pretty girls.

Gentle men, rough men, ugly men, pretty men, pretty girls.

Game of Thrones Season 3, Episode 7

You may cover it up and deny it,
but you have a gentle heart.

You may cover it up and deny it, but you have a GENTLE heart.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

English to Malayalam Dictionary: gentle

Meaning and definitions of gentle, translation in Malayalam language for gentle with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of gentle in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'gentle'

What gentle means in Malayalam, gentle meaning in Malayalam, gentle definition, examples and pronunciation of gentle in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History