English to Malayalam Meaning of foolish - ബുദ്ധിയില്ലാത്ത


Foolish :
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത

ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, ഭാരമുള്ള, വെറുതെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള, മൃദു-നേതൃത്വത്തിലുള്ള, നിസാരമായ, അറിവില്ലാത്ത, അസ്പഷ്ടമായ, മൌഢ്യത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്, മൌദ്ലിന്, വിവേകശൂനമായ, വിത്ലെഷ്, അന്ധനായ, ഇവരോ, ചാർത്തിയ, വചനഭാഗങ്ങളില്, ഉന്ക്നൊവിന്ഗ്, അയുക്തമാണു്, വിദാഭാസമില്ലാത്തതായ, അബോധാവസ്ഥയിൽ, അചേതനം, മകനാണ്, നിസ്സാരമായ, കുച്ച്, കാര്യങ്ങൾ regex, ഇംപ്രുദെംത്, ഇംപൊലിതിച്, സുബ്നൊര്മല്, അസംബന്ധം, അനിലെ, ക്ഷീണിച്ച മനസ്സ്, ഇനെക്സപെദിഎംത്, ഇംപ്രൊവിദെംത്, ഇന്ജുദിചിഒഉസ്, പരിഹാസമായ, ആയിരം മറി, ചിരിയുണ്ടാക്കുക, തമാശയുള്ള, ഇളയ, പിന്നോക്ക, പുതിയ, ആധുനികമായ, ദുഷ്ടൻ, വക്രതയുള്ള, ദോഷം ചിന്താഗതിക്കാർ, ജീവനില്ലാത്ത, മനസ്സ്, മുഷിഞ്ഞ, ഉള്ളിലെ ന്യായാധിപനായിരുന്നു, ഒരു കിടക്കയില് കിടക്കുന്ന, മടിയനായ, വിരസമായ, വിഡ്ഢിത്തം, ലഘുവായ, ദൊപെയ്, ഡബ്ല്യൂ

മൂഢനായഭോഷത്വംഭോഷത്വം
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of foolish in English
Adjective(1) devoid of good sense or judgment(2) having or revealing stupidity
Examples of foolish in English
(1) He understood that it would be bad and foolish to risk everything for stubborn pride.(2) I was foolish enough to believe that someone like him could ever be interested in someone like me.(3) I wanted to prove to him that I was not just a little foolish girl.(4) I think it was rather foolish on your part not to ask who you were speaking to.(5) Byron always longed for adventure, but this idea just seemed foolish to him.(6) In practice, prospective partners would be foolish to ignore the interests of either institution.(7) The Government would be very unwise and foolish to attempt to get rid of her.(8) She had been so foolish to think she could fall in love with another.(9) Equally it is foolish to pretend that private drug taking imposes no harm on society.(10) The Titans came, and foolish mortals sought power in strange places.(11) We are very foolish to let this pass in any instance.(12) Neither of us can afford to lose our positions here over a foolish mistake.(13) No one is foolish enough to believe that we have an equitable system at the moment.(14) Of course, it may be foolish to assume that the two references to peace present an irreconcilable contradiction.(15) Outsiders have no right to demand it, and the church would be very foolish to try and provide it.(16) If such promises have been made, the administration would be foolish to believe them.
Related Phrases of foolish
(1) be foolish ::
മൂഢനായിരിക്കയുമരുതു
(2) foolish thing ::
ഭോഷത്വം
Synonyms
Adjective
1. stupid ::
വിവേകശൂനമായ
2. silly ::
നിസാരമായ
3. idiotic ::
മഠയത്തരം
4. witless ::
വിത്ലെഷ്
5. brainless ::
ഡബ്ല്യൂ
6. vacuous ::
അവളുടേത്
7. mindless ::
വിരസമായ
8. unintelligent ::
പറ്റുകയാണോ
9. thoughtless ::
ചിന്താശൂനമായ
10. half-baked ::
പകുതി-പാകംചെയ്ത
11. harebrained ::
ഹരെബ്രൈനെദ്
12. imprudent ::
ഇംപ്രുദെംത്
13. incautious ::
ഇന്ചൌതിഒഉസ്
14. injudicious ::
ഇന്ജുദിചിഒഉസ്
15. unwise ::
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത
16. ill-advised ::
ഉള്ളിലെ ഉപദേശിച്ചു
17. ill-considered ::
ഉള്ളിലെ പരിഗണിക്കും
18. impolitic ::
ഇംപൊലിതിച്
19. rash ::
ചൊറിഞ്ഞുപൊട്ടല്
20. reckless ::
സാഹസികമായ
21. foolhardy ::
ഫൊഒഌഅര്ദ്യ്
22. daft ::
ഷൈജുവിന്റെ
23. dumb ::
ഊമ
24. dim ::
മങ്ങിയ
27. thick ::
കട്ടിയുള്ള
28. crack-brained ::
തകരാൻ തലച്ചോറുള്ള
29. crackpot ::
ച്രച്ക്പൊത്
30. pea-brained ::
നിലക്കടല തലച്ചോറുള്ള
31. wooden-headed ::
തടി-നേതൃത്വത്തിലുള്ള
32. dumb-ass ::
ഡമാസ്
Antonyms
1. judicious ::
ഇവയെയെല്ലാം
2. prudent ::
വിവേകി
3. sagacious ::
വിവേകമുള്ള
4. sage ::
മുനി
5. sane ::
സബോധമുള്ള
6. sapient ::
സപിഎംത്
7. sensible ::
പതക്ഷമായ
8. sound ::
ശബ്ദം
9. wise ::
ജ്ഞാനികൾ
Different Forms
foolish, foolishly, foolishness
Word Example from TV Shows
You know, you're just...
You're just being foolish, you know?

You know, you're just... You're just being FOOLISH, you know?

Breaking Bad Season 3, Episode 12

But I now realize how foolish that is.

But I now realize how FOOLISH that is.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 10

Let's pay them off!
MAN: Foolish!

Let's pay them off! MAN: Foolish!

Vikings Season 1, Episode 7

I had to find my bubble gum cigar so
I could join in without looking foolish.

I had to find my bubble gum cigar so I could join in without looking FOOLISH.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 11

abandon their posts,
and sacrifice our men on foolish missions.

abandon their posts, and sacrifice our men on FOOLISH missions.

Game of Thrones Season 6, Episode 2

English to Malayalam Dictionary: foolish

Meaning and definitions of foolish, translation in Malayalam language for foolish with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of foolish in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'foolish'

What foolish means in Malayalam, foolish meaning in Malayalam, foolish definition, examples and pronunciation of foolish in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History