English to Malayalam Meaning of fly - ഈച്ച


Fly :
ഈച്ച

റേസിംഗ്, ഈച്ച, പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഗതി, കഴുകുക, ഓട്ടം, വിമാന യാത്രക്കാർ, ഫ്ലിഎര്, വീട്ടിൽ ഈച്ച, ബ്ലുഎബൊത്ത്ലെ, പറക്കുന്ന, ഫ്ലൈറ്റ്, ചിറക്, എസ്കേപ്പ്, എസ്ചപദെ, ഓടിപ്പോകുക, കൊതുക്, കുതിക്കുക, മുങ്ങുക, മുല്ല, സ്പ്രിംഗ്, അടപ്പ്, മൂടി, കവറേജ്, മറ, ബ്ലിങ്കർ, പുഴു, നിശാശലഭം, പുല്ച്ചാടി, പക്ഷി

വർദ്ധിച്ചു, ഈച്ച, ദിഷിപതെ, DART, തുടിക്കുക, അവിഅതെ, വിമാനം, പട്ടം, ചിറക്, തിരമാല, വേഗത്തിൽ നീക്കുക, ഓടിപ്പോകുക, ഒഴിഞ്ഞു, കടന്നുപോകുക, വിട്ടേക്കുക, സഹിതം ഉപകരണം, സ്ചര്പെര്, ഏകാന്ത, ശിർക്ക്, ഷഫിൾ, ഓഫ് നിലനിർത്താൻ, Shun, നിർത്താൻ, പാഴാക്കലും, പഫ്, മറികടക്കാൻ, കീഴടക്കുക, അതിലപ്പുറം, മികച്ചുനില്ക്കുക, കവിയുക, ഓട്ടം, പോയി, കഴുകുക, പുറത്തുപോകുക, വന്നു, ഒഴിക്കുക, റിലീസ്

ഓടിപ്പോയിഈച്ചകൾഈച്ചflyableപറക്കുന്ന
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fly in English
Noun(1) two-winged insects characterized by active flight(2) flap consisting of a piece of canvas that can be drawn back to provide entrance to a tent(3) an opening in a garment that is closed by a zipper or by buttons concealed under a fold of cloth(4) (baseball(5) fisherman's lure consisting of a fishhook decorated to look like an insect
Verb(1) travel through the air; be airborne(2) move quickly or suddenly(3) operate an airplane(4) transport by aeroplane(5) cause to fly or float(6) be dispersed or disseminated(7) change quickly from one emotional state to another(8) pass away rapidly(9) travel in an airplane(10) display in the air or cause to float(11) run away quickly(12) travel over (an area of land or sea(13) hit a fly(14) decrease rapidly and disappear
Adjective(1) (British informal
Examples of fly in English
(1) And now Edward, in his turn, was compelled to fly from the country, and to take refuge with his brother-in-law, the Duke of Burgundy.(2) Ryan's a super fly dude.(3) I do not like how far I have to reach from the inside of the tent to the zip on the fly .(4) The Mock Orange bush has a bad case of black fly already, and the rose bush has greenfly.(5) The Old World hunter fly seemingly enjoys a challenge.(6) I fly back to London this evening(7) Requests to have the game postponed by 24 hours were dismissed so officials saw only one option and that was to hire a helicopter to fly him back.(8) If the butterfly can fly free with its wings of iridescent color, gardeners should be allowed to do the same.(9) Protestants, wherever they could obtain shipping, hasted to fly the country.(10) The horn fly , Haematobia irritans, is probably the most important economically damaging ectoparasite of grazing cattle.(11) Babs wants to know if her romance with the fly guy she met last year is for keeps.(12) I was looking for the fly stuff, and I don't mean fishing gear.(13) With Wakefield up in the pen yet again as Francona burned through his options, Curt Leskanic came in and got Williams to fly to center to end the inning.(14) ÔÇÿThank you.ÔÇÖ Claudia stood up. ÔÇÿI have to fly ! We must get together for dinner soon!ÔÇÖ(15) A single fly was placed on the platform, and placidly stayed there, motionless, until the test stimulus was presented.(16) This reduced the amount of control forces and the frequency of control movements required to fly the aircraft.
Related Phrases of fly
(1) fly away ::
പറന്നു
(2) to fly ::
പറക്കുന്ന
(3) fly high ::
ഉയരത്തിൽ പറക്കുക
(4) fly a kite ::
ഒരു പട്ടം പറത്തു
(5) on the fly ::
ഞൊടിയിടയിൽ
(6) fly back ::
തിരികെ പറക്കുന്ന
(7) fly off the handle ::
ഹാൻഡിൽ ഓഫ് പറക്കുന്ന
(8) fly out ::
നീക്കുക
Synonyms
Noun
1. fly sheet ::
ഷീറ്റ് പറക്കുന്ന
2. fly ball ::
പന്ത് പറക്കുന്ന
Verb
3. travel through the air ::
എയർ വഴി യാത്ര
6. pilot ::
പൈലറ്റ്
7. display ::
ഡിസ്പ്ലേ
8. flutter ::
തുടിക്കുക
9. go quickly ::
വേഗം പോയി
10. vaporize ::
ആവിയായിപ്പോകും
12. wing ::
ചിറക്
13. fell ::
അധഃപതിച്ചു
14. aviate ::
അവിഅതെ
Different Forms
fled, flies, fly, flyable
Word Example from TV Shows
A fly.

A FLY.

Breaking Bad Season 3, Episode 10

This fly is a major problem for us.

This FLY is a major problem for us.

Breaking Bad Season 3, Episode 10

I don't like to
drink when I fly.

I don't like to drink when I FLY.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 23

Yeah, time's gonna fly by.

Yeah, time's gonna FLY by.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 1

She was out there
reprogramming hosts
on the fly.

She was out there reprogramming hosts on the FLY.

Westworld Season 2, Episode 8

English to Malayalam Dictionary: fly

Meaning and definitions of fly, translation in Malayalam language for fly with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fly in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'fly'

What fly means in Malayalam, fly meaning in Malayalam, fly definition, examples and pronunciation of fly in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History