English to Malayalam Meaning of flat - പരന്ന


Flat :
പരന്ന

പരന്ന, വിമാനം, ബാസ്സും, ബഷൊ

വിമാനം, പരന്ന, പ്ലെയിൻ, നില, സുഗമമായ, തിരശ്ചീനമായ, മെലിഞ്ഞു, മൃദുവായ, മനോഹിതം, വ്യക്തമായ, സ്പഷ്ടമായ, ഉനിംതെരെസ്തിന്ഗ്, ഉണങ്ങിയ, ഗ്ലേഷ്യൽ, ചാര, മെരുക്കിയ, നിരാശ, നിരാശരായി, നിരാശമായ, വിഷാദ, കുറഞ്ഞ, സിലികൺ, ധ്വനി, പ്രൊസ്യ്, തുല്യ, അതേ, തത്തുല്യമായ, പോലും, സഹതുല്യരാണെന്നോ, ഒറ്റയടിക്കു, ലിഫ്റ്റിംഗ്, മിഷേലിന്റെ ശ്രമം, പേറിയിരിക്കയാണ്, തികഞ്ഞ, നിറഞ്ഞ, പ്ലീനറി, മരിച്ച, മുഴുവൻ, പൂർണ്ണമായ, ആഴംകുറഞ്ഞ, ദുഃഖകരമായ, ബോറടിക്കുന്നു, വിഷണ്ണമായ, .ഒടുവില്, മങ്ങിയ, പായ, ശൂനമായ, ഒരേപോലെ, തുലമായ, സമീകൃത, പോലെ, ഇദെംതിച്, ഒരുപോലെ, അതുപോലെ

പരന്നflatletflatletsപാടെപരപ്പിൽഫ്ലാറ്റ്flatware
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of flat in English
Noun(1) a level tract of land(2) a shallow box in which seedlings are started(3) a musical notation indicating one half step lower than the note named(4) freight car without permanent sides or roof(5) a deflated pneumatic tire(6) scenery consisting of a wooden frame covered with painted canvas; part of a stage setting(7) a suite of rooms usually on one floor of an apartment house
Adjective(1) having a surface without slope, tilt in which no part is higher or lower than another(2) having a relatively broad surface in relation to depth or thickness(3) not modified or restricted by reservations(4) stretched out and lying at full length along the ground(5) lacking contrast or shading between tones(6) (of a musical note(7) flattened laterally along the whole length (e.g., certain leafstalks or flatfishes(8) lacking taste or flavor or tang(9) lacking stimulating characteristics; uninteresting(10) having lost effervescence(11) sounded or spoken in a tone unvarying in pitch(12) horizontally level(13) lacking the expected range or depth; not designed to give an illusion or depth(14) not reflecting light; not glossy(15) commercially inactive
Adverb(1) with flat sails(2) in a forthright manner; candidly or frankly
Examples of flat in English
(1) The reason for this is if you get a flat in that tire, you will have to take the whole track off to change the tire.(2) The topography of the county ranges from low rolling hills in the north to very flat terrain or gentle sloping ridges in the south.(3) Brokers get a flat commission, plus a smaller annual commission, called a trail.(4) The television has a perfectly flat plasma display screen.(5) There is also a flat fee of Ôö¼├║35 payable to register property deeds with the Registry of Deeds.(6) Future revenue would be harvested from a single-rate flat tax on wages or, better still, a stiff sales tax on consumption.(7) The woodwork is probably a gloss or semi-gloss and the walls and ceiling a flat paint.(8) The first warning came when I first grabbed my bike. My back tire was completely flat .(9) Put the discs of cheese in a flat dish, tuck in the sprigs of thyme, the lightly crushed peppercorns and the bay leaves then pour over the olive oil.(10) At least, flat prices or the absence of inflation is a darn good thing for consumers.(11) Instead of taking a percentage cut of a bond's face value, some charge a flat fee.(12) You would not run your car with a flat tyre for twelve months without expecting further damage than the burst tyre.(13) A fruit and vegetable farm was located on the flat plains of Western Kansas.(14) It shot into the charts at number 10, unheard of in those days, but stalled well short of the expected number 1 slot and vanished from the charts in six weeks flat .(15) he hit him with the flat of his hand(16) The beaver uses its flat tail to warn other beavers of danger by slapping the water surface before diving.
Related Phrases of flat
(1) flat land ::
നിരപ്പായ ഭൂമി
(2) flat file ::
ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽ
(3) flat fee ::
ഫ്ലാറ്റ് ഫീസ്
Synonyms
Adjective
1. level ::
നില
2. calm ::
ശാന്തമായ
3. shallow ::
ആഴംകുറഞ്ഞ
4. low ::
കുറഞ്ഞ
5. monotonous ::
സിലികൺ
6. depressed ::
വിഷണ്ണമായ
7. slow ::
സ്ലോ
9. fixed ::
നിശ്ചിത
10. outright ::
ഒറ്റയടിക്കു
11. categorical ::
ചതെഗൊരിചല്
12. mat ::
പായ
13. bland ::
മൃദുവായ
14. compressed ::
ഉൾക്കൊള്ളിച്ച
16. prostrate ::
പ്രണാമം
17. two-dimensional ::
ദ്വിമാന
18. monotone ::
monotone ഇംഗ്ലീഷ്
Adverb
19. stretched out ::
വലിച്ചു നീട്ടിയ
20. outright ::
ഒറ്റയടിക്കു
21. directly ::
നേരിട്ട്
Noun
22. tidal flats ::
ടൈഡൽ ഫ്ലാറ്റ്
24. apartment ::
അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
Antonyms
1. absorbing ::
ആഗിരണം
2. engaging ::
ഏർപ്പെടുകയോ
3. engrossing ::
തല്ക്കാലം
4. interesting ::
രസകരമായ
5. intriguing ::
ഉപജാപകരമായ
Different Forms
flat, flatlet, flatlets, flatly, flatness, flats, flatware
Word Example from TV Shows
What about the woman
who just buttered your big flat feet?

What about the woman who just buttered your big FLAT feet?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 12

Yes, like a small flat.

Yes, like a small FLAT.

Money Heist Season 3, Episode 6

WOLOWITZ [flat]:
Yeah.

WOLOWITZ [FLAT]: Yeah.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 10

And some of it is wool,
so dry flat if possible.

And some of it is wool, so dry FLAT if possible.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 23

Sorry. I can't think of anything
except how flat your belly is.

Sorry. I can't think of anything except how FLAT your belly is.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 16

English to Malayalam Dictionary: flat

Meaning and definitions of flat, translation in Malayalam language for flat with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of flat in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'flat'

What flat means in Malayalam, flat meaning in Malayalam, flat definition, examples and pronunciation of flat in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History