English to Malayalam Meaning of firm - ഉറച്ച


Firm :
ഉറച്ച

ഉറച്ച, തോഴി, സമാഹാരം, സംഘം, സുരക്ഷിത, മുറുക്കുക, ബലപ്പെടുത്തുക, ശക്തിയാണ്, കഠിനമാവുക

ഉറച്ച, ശക്തമായ, അയവില്ലാത്ത, ഖരമായ, ഉറപ്പാക്കുക, സ്ഥിരതയുള്ള, ഹാർഡ്, നിലനില്ക്കുന്ന, പെര്ദുരബ്ലെ, സ്ഥിരമായ, ദൃഡ, വിശ്വസ്ത, ദൃഡമായ, അലംഘനീയമായ, അഭിവൃദ്ധിയില്ലാത്ത, നിശ്ചലമായ, സ്ഥാവര, കാക്കുന്നു, ഉന്മൊവിന്ഗ്, ഒരേപോലെ, .ഫോളോ, ഭാഷകൻ, .എങ്കിലും, ആരോഗ്യമുള്ള, വിമര്ശിച്ചത്, കരുത്തുറ്റ, ജോളി, പഴകിയ, സാധൂകരിക്കാനാവുമായിരുന്നില്ലല്ലോ, അസാധുവായ, സ്റ്റാറ്റിക്, ജീര്ണിച്ച, പതിവായ, തിങ്ങിയ, കട്ടിയുള്ള, ക്യൂബിക്, ഇംപെരിശബ്ലെ, അനശരമായ, റദ്ദാക്കാനാകില്ല, സാക്ഷ്യങ്ങൾ, ഇടവരുന്നു, മാറാത്ത, സ്ലോ, ക്രമേണ, ശാന്തമായിരിക്കുക, സൗമമായ, ശാന്തമായ, ബന്ധിത, ചില, നിശ്ചിത, യഥാർത്ഥ, യോട്, ദാഹമുണ്ടെന്ന്, ഇംദൊമിതബ്ലെ, വഴങ്ങാത്ത, അടങ്ങാത്ത, പെര്തിനചിഒഉസ്, ദെമുരെ, നിർമ്മദരായിരിപ്പിൻ, സ്വസ്ഥമായിരുന്നു, പരിചയ

ഉറച്ച.സിപ്ലഇവരെക്കാൾപിടികയറിൽഉണർവ്ഉറച്ചുദൃഢതകമ്പനികൾഫേംവെയർfirmwares
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of firm in English
Noun(1) the members of a business organization that owns or operates one or more establishments
Verb(1) become taut or tauter(2) make taut or tauter
Adjective(1) marked by firm determination or resolution; not shakable(2) not soft or yielding to pressure(3) strong and sure(4) not subject to revision or change(5) (of especially a person's physical features(6) not liable to fluctuate or especially to fall(7) securely established(8) possessing the tone and resiliency of healthy tissue(9) securely fixed in place(10) unwavering in devotion to friend or vow or cause
Adverb(1) with resolute determination
Examples of firm in English
(1) the going was firm(2) Yet, we must be strong in our firm belief that every human heart desires to be free.(3) The Crawford Court did not provide a firm definition of the meaning of testimonial.(4) During a break in proceedings, she told the Yorkshire Post how she came to be an adviser on the show and firm friends with its star.(5) the euro remained firm against the dollar(6) It is rare for a biotechnology firm to establish its business in a an existing property.(7) Ariane's eyes looked over to Frayne who had yet to speak, he stood firm with his arms crossed.(8) Raising her head high, Julia decides to toughen herself and be firm with Cassie.(9) Her right fist appeared to have connected with something distinctly firm and solid.(10) it's my firm belief(11) We must stand firm and not bend under the social pressures and norms that surround us.(12) The two became firm friends and were close collaborators on medical topics for many years.(13) Redditch were causing the odd moment of consternation in the City defence but Wilson's men held firm and never looked in real danger of conceding.(14) They can see the firm foundations being laid at Elland Road.(15) A large hand caught her arm in a firm grip and steadied her, tugging so that she could sit up properly.(16) Constance was a firm believer that things have a way of working themselves out.
Related Phrases of firm
(1) law firm ::
നിയമസ്ഥാപനത്തെയാണ്
(2) stand firm ::
ഉള്ളവൻ
(3) firm ground ::
ഉറച്ച നിലത്തു
(4) firm up ::
അപ്പ് ഉറപ്പിക്കുകയും
(5) accounting firm ::
അക്കൌണ്ടിംഗ് കമ്പനിയായ
(6) firm order ::
ഉറച്ച ഓർഡർ
(7) firm offer ::
ഉറച്ച ഓഫർ
(8) be firm ::
അതിനായി
(9) firm name ::
ഉറച്ച പേര്
(10) brokerage firm ::
ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനമായ
Synonyms
Adjective
1. hard ::
ഹാർഡ്
2. secure ::
സുരക്ഷിത
3. strong ::
ശക്തമായ
4. resolute ::
ദൃഡമായ
5. close ::
അടയ്ക്കുക
6. definite ::
നിയതം
7. steady ::
സ്ഥിരതയുള്ള
8. solid ::
ഖരമായ
9. steadfast ::
മുറപ്രകാരം
10. truehearted ::
ത്രുഎഹെഅര്തെദ്
11. immobile ::
ഇംമൊബിലെ
Adverb
Noun
13. company ::
സംഘം
14. business firm ::
ബിസിനസ് സ്ഥാപനമായ
Verb
15. tauten ::
തൌതെന്
Antonyms
1. uncertain ::
അനിശ്ചിതമായ
2. weak ::
ദുർബലമായ
Different Forms
firm, firmed, firmer, firmest, firming, firmly, firmness, firms, firmware, firmwares
Word Example from TV Shows
So remember, the key is to be firm.

So remember, the key is to be FIRM.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 24

a firm grasp on sarcasm, but
even I know that was a doozy.

a FIRM grasp on sarcasm, but even I know that was a doozy.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 11

give it a nice firm mooring and...

give it a nice FIRM mooring and...

Game of Thrones Season 3, Episode 10

- Shield up.
- These men need a firm hand.

- Shield up. - These men need a FIRM hand.

Game of Thrones Season 5, Episode 1

You stood firm before Berlin\Nwho is crackers.

You stood FIRM before Berlin
who is crackers.

Money Heist Season 1, Episode 11

English to Malayalam Dictionary: firm

Meaning and definitions of firm, translation in Malayalam language for firm with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of firm in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'firm'

What firm means in Malayalam, firm meaning in Malayalam, firm definition, examples and pronunciation of firm in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History