English to Malayalam Meaning of evil - ദുഷിച്ച


Evil :
ദുഷിച്ച

ദുഷിച്ച, രോഗം, പാപം, ദോഷം, ദോഷത്തിന്റെ, Bale, മുന്വിധി, ഹാനി, അതിക്രമം, അകൃത്യയാഗം, കുറ്റം, ആപത്ത്, ശകുനപ്പിഴയിലായിരിക്കുന്നു, നഷ്ടം, മുറിവിന്നു, തെറ്റ്, കീടം, നികൃഷ്ട, നിർഭാഗ്യം, തോറ്റവൻ, ടീൻ, പ്രാണഭയത്തോടെ, ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ, സംരംഭം, ആപത്തു, അപായം, മയക്കുമരുന്ന് ആസക്തി, മദ്യം ആസക്തി, ദിഷിപതിഒന്, ദുഃഖം, ഫിസിക്കൽ കൃപ, കുളിമുറി, ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളും, സമ്മാനം, ബലെഫുല്, നിഷ്ഠൂരനും, മോശവത്ക്കരിയ്ക്കുന്നതിന്റെ, നൊചുഒഉസ്, ആരോഗമില്ലാത്ത

ദുഷിച്ച, ചീത്ത, രോഗം, കൃത്യതയില്ലാത്ത, പാവപ്പെട്ട, കര്ക്കശമായ, ഹലോവിൻ, എന്നാവാം, .ഐഹികജീവിതത്തില്, ദുഷ്ടൻ, ദരിദാവസ്ഥ, വല്ലാത്ത, പൈശാചികശക്തികൾ, വൈറസ്, വികൃതിയാണ്, മലെവൊലെംത്, ദുര്മാര്ഗിയായ, ഗ്രചെലെഷ്, ദെമൊനിച്, സൈദിന്റെ, തെക്കൻ, ഉള്ളിലെ ഒമെനെദ്, പെഎവിശ്, വ്യത്യസ്ത, ഹാനികരമായ, ഹാനികരവുമാണ്, നിഷ്ഠൂരനും, നഷ്ടമാക്കി, അതിശയോക്തി, വിനാശകരമാണ്, ആത്മാര്ഥതയില്ലാത്ത, അഴിമതി, നായരഹിതമായ, ബലെഫുല്

ദുഷിച്ചevilerevilestദോഷംevilnessഅനർത്ഥങ്ങൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of evil in English
Noun(1) morally objectionable behavior(2) that which causes harm or destruction or misfortune(3) the quality of being morally wrong in principle or practice
Adjective(1) morally bad or wrong(2) having the nature of vice(3) having or exerting a malignant influence
Examples of evil in English
(1) Protecting civilians from the evil effects of battle has long been a fundamental goal of the law of armed conflict.(2) It is a minor skin problem yet it is considered a social evil .(3) It protects me from the evil of surveillance - by officials, by the unwanted gaze of strangers, by anyone I chose to remain anonymous from.(4) He was so certain as to the evil effects that he might not go out, fearing some street accident.(5) A man is either good, bad or evil , moral or immoral.(6) One of these, when I knew it many years ago, was black, splattered with pigeon droppings, subjected to dense fogs, evil smells, filth everywhere.(7) But a culture that is consciously bent on rejecting moral norms is on a collision course with profound evil .(8) The act of killing thousands of innocent people is profoundly evil and we rightly abhor it.(9) Britain's colonial policy, which resulted in the annexation of NZ in 1840, was also shaped by a desire to limit the evil effects of the felonry on Maori.(10) Taxes with or without representation are evil , ever fostering harm and destruction.(11) Having good intentions, not harming others, avoiding evil actions and making the heart and mind pure in thought were among the truths spoken by the Buddha.(12) The devils and evil spirits of the next day were perhaps more psychosomatic and drawn from the excesses of the night before than derived from a Celtic past.(13) They used powerful spells on the relic, that would prove to be most potent and would repel evil forces from using it.(14) Many of the participants painted wine glass in flames and a serpent coming out of a liquor bottle, throwing light on the evil effects of drinking.(15) It is here that beef eating begins to become associated with pollution and evil spirits.(16) It is time for goodness and Godliness to triumph once more over wickedness and evil .
Related Phrases of evil
(1) evil spirit ::
ദുഷ്ട ശക്തി
(2) evil eye ::
ചീത്തകണ്ണ്
(3) good and evil ::
നന്മതിന്മകളെ
(4) evil spirits ::
ഭൂതങ്ങൾ
(5) evil deeds ::
തിൻമകൾ
(6) evil twin ::
ദോഷം ഇരട്ട
(7) evil laugh ::
പൈശാചിക ചിരി
(8) evil ways ::
ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങളെ
(9) evil eyes ::
ദോഷം കണ്ണുകൾ
(10) axis of evil ::
തിന്മയുടെ അച്ചുതണ്ട്
Synonyms
Adjective
1. wicked ::
ദുഷ്ടൻ
2. cruel ::
ക്രൂരമായ
3. unpleasant ::
അസുഖകരമായ
4. vicious ::
ക്രൂരമായ
5. malefic ::
കൂടാതിരിക്കാന്
Noun
6. wickedness ::
ദുഷ്ടത
7. harm ::
ദോഷം
8. abomination ::
വെറുപ്പു
Antonyms
1. anodyne ::
അനൊദ്യ്നെ
2. benign ::
.പതിനേഴ്
3. innocent ::
നിരപരാധികളായ
4. innocuous ::
ഓണപൂക്കള
5. inoffensive ::
ഇനൊഫ്ഫെംസിവെ
6. safe ::
സുരക്ഷിതമായ
Different Forms
evil, eviler, evilest, evilly, evilness, evils
Word Example from TV Shows
This woman is evil!

This woman is EVIL!

Game of Thrones Season 3, Episode 1

In brightest day, in darkest night,
no evil shall escape my sight.

In brightest day, in darkest night, no EVIL shall escape my sight.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12

...were originally evil terminators
created by Skynet...

...were originally EVIL terminators created by Skynet...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 10

My father was an evil man.

My father was an EVIL man.

Game of Thrones Season 7, Episode 3

All the cheerleaders
are suffering from an evil curse.

All the cheerleaders are suffering from an EVIL curse.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 21

English to Malayalam Dictionary: evil

Meaning and definitions of evil, translation in Malayalam language for evil with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of evil in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'evil'

What evil means in Malayalam, evil meaning in Malayalam, evil definition, examples and pronunciation of evil in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History