English to Malayalam Meaning of dry - ഉണങ്ങിയ


Dry :
ഉണങ്ങിയ

ഉണങ്ങിയ, ദെസിച്ചതെ, എക്സസിച്ചതെ, മങ്ങുക, വരണ്ടതാക്കും, പീക്ക്, പൈൻമരം, ക്ഷയം, അകലെ ധരിക്കാൻ, ദെഹ്യ്ദ്രതെ, മായമില്ലാത്ത, ഉനല്ലൊയെദ്, വെള്ളമില്ലാത്ത

ഉണങ്ങിയ, വരാന്ത, ഉനിംതെരെസ്തിന്ഗ്, മലർ, ഹുസ്ക്യ്, മുഷിഞ്ഞ, ഗ്ലേഷ്യൽ, ചാര, മെരുക്കിയ, രുചിയില്ലാത്ത, ദാഹിക്കുന്നു, ഉന്നതപദവാഞ്ഛയുള്ള, താപനിലയിൽ, വെള്ളമില്ലാത്ത, കേവല, വിളറിയമുഖം, ചാർത്തിയ, കുച്ച്, ഒഴിഞ്ഞ, പതഞ്ഞ്

ഡ്രൈസിന്റെDroid.കമ്യൂണിസംഉണങ്ങിയടിവിഇന്ധനമോഉണങ്ങുമ്പോൾപെണങ്ങാതെടാവരള്ച്ചdrys
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of dry in English
Noun(1) a reformer who opposes the use of intoxicating beverages
Verb(1) remove the moisture from and make dry(2) become dry or drier
Adjective(1) free from liquid or moisture; lacking natural or normal moisture or depleted of water; or no longer wet(2) humorously sarcastic or mocking(3) lacking moisture or volatile components(4) opposed to or prohibiting the production and sale of alcoholic beverages(5) not producing milk(6) (of liquor(7) without a mucous or watery discharge(8) not shedding tears(9) lacking interest or stimulation; dull and lifeless(10) used of solid substances in contrast with liquid ones(11) unproductive especially of the expected results(12) having no adornment or coloration(13) (of food(14) having a large proportion of strong liquor(15) lacking warmth or emotional involvement(16) practicing complete abstinence from alcoholic beverages
Examples of dry in English
(1) Hughes also notes that the aquifer runs beneath two dry lakes in the area, Cadiz and Bristol.(2) It consisted of water and dry bread, and had to be eaten silently - and quickly, as the time permitted for breakfast was only 15 minutes.(3) The drought belt of Africa has had almost two decades of exceptionally dry weather.(4) Chances are quite good that lunch on any given weekday was a hamburger patty and cheese on plain, dry bread served with fries.(5) If you have other telltale symptoms, such as brittle hair and nails, dry skin and a tendency to feel cold, definitely get checked out.(6) Windows started falling out of the hotels before the paint was dry .(7) If blistering does occur, allow the paint to dry for a few days.(8) The dry , silent male mourning seemed much worse than the noisy grief of the women.(9) Since there is less moisture in the air, the skin can become very dry and dehydrated, as it fails to replenish the moisture that is exuded naturally into the air.(10) If your hair is very dry , damaged or chemically treated, treat yourself to a deep conditioning once a week.(11) Grandiosity, rigidity, and intolerance of ambiguity, and a tendency to obsess about things are among the traits associated with the dry drunk.(12) Add to that the invention, intelligence and dry wit this title contains, and it deserves to top the charts.(13) The combination of dry bread and endless cheese leads to the diner having to chew away at the food for, oh, several hours.(14) She managed to stay mostly dry , but the cuffs of her pants were damp.(15) If your problem is dry hair, first massage coconut or olive into your scalp.(16) Subtle jokes and dry humour set up some nice character development, backed by worthy acting.
Related Phrases of dry
(1) dry up ::
വറ്റിച്ചുകളയും
(2) dry cleaner ::
രാസവസ്തുക്കളുപയോഗിച്ച് കഴുകുന്ന യന്ത്രം
(3) dry skin ::
ഉണങ്ങിയ തൊലി
(4) to dry ::
ഉണങ്ങാൻ
(5) dry season ::
വരണ്ട കാലാവസ്ഥ
(6) dry out ::
വരണ്ടതാക്കും
(7) dry ice ::
ഡ്രൈ ഐസ്
(8) high and dry ::
ഉയർന്ന വരണ്ട
Synonyms
Adjective
1. arid ::
വരാന്ത
2. parched ::
മലർ
3. hard ::
ഹാർഡ്
4. waterless ::
വെള്ളമില്ലാത്ത
5. thirsty ::
ദാഹിക്കുന്നു
6. unbuttered ::
ഉന്ബുത്തെരെദ്
7. bare ::
നഗ്നമായ
8. dull ::
മുഷിഞ്ഞ
9. wry ::
പൂച്ചമുഖം
10. unemotional ::
ഉനെമൊതിഒനല്
11. teetotal ::
തെഎതൊതല്
12. crisp ::
ചടുലം
Verb
14. parch ::
പര്ഛ്
15. dehydrate ::
ദെഹ്യ്ദ്രതെ
16. towel ::
തൂവാല
17. wipe ::
തുടയ്ക്കുക
18. desiccate ::
ദെസിച്ചതെ
19. dry out ::
വരണ്ടതാക്കും
Noun
20. prohibitionist ::
പ്രൊഹിബിതിഒനിസ്ത്
Antonyms
1. damp ::
നനവുള്ള
2. dank ::
ദന്ക്
3. humid ::
നനഞ്ഞ
4. moist ::
ഈര്പ്പമുള്ള
5. wet ::
ആർദ്ര
Different Forms
dries, droid, droids, dry, dryer, dryers, drying, dryly, dryness, drys
Word Example from TV Shows
provided the old gal's
candle blow is clean and dry.

provided the old gal's candle blow is clean and DRY.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 19

A handful of dry pasta
about an inch in diameter...

A handful of DRY pasta about an inch in diameter...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 9

Oh, look, my dry cleaning's ready.

Oh, look, my DRY cleaning's ready.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 18

...I started to dry off
with what I thought was a towel...

...I started to DRY off with what I thought was a towel...

The Big Bang Theory Season 6, Episode 6

Well, if you like dry,
factual statements

Well, if you like DRY, factual statements

The Big Bang Theory Season 7, Episode 1

English to Malayalam Dictionary: dry

Meaning and definitions of dry, translation in Malayalam language for dry with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of dry in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'dry'

What dry means in Malayalam, dry meaning in Malayalam, dry definition, examples and pronunciation of dry in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History