English to Malayalam Meaning of dress - ഉടുക്കുക


Dress :
ഉടുക്കുക

ഉടുക്കുക, ധരിക്കാൻ, വസ്തു, വസ്ത്രം, മെറ്റീരിയൽ, തുണി, പടച്ചമയം, അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന, തൊഇലെത്തെ, കുളിമുറി, ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളും, ആഭരണം, മറവിൽ, ആകൃതി, ഉടുപ്പ്, അപ്പാരൽ, മറയ്ക്കുക

ഉടുക്കുക, കലണ്ടർ, മിനുക്കിയെടുക്കുക, ഇരുമ്പ്, സുഗമമായ, അമർത്തുക, എംദുഎ, പടച്ചമയം, ചായം, വിള, പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ആർകോം, LOP, സജ്ജമാക്കുക, നല്കുക, വസ്തംധരിക്കുക, എംബെല്ലിശ്, പ്രിന്ക്, കളയുക, ക്രമീകരിക്കുക, ഓർഡർ, സംഘടിപ്പിക്കുക, അറേ, ഗിയര്, മറയ്ക്കുക, സ്വയം സജ്ജമാക്കുക, ഉടുപ്പു, അലങ്കരിക്കുക, അലങ്കാരമായിരിക്കുക, വിചിത്രപ്പണിയായി, അലങ്കരിക്കും, ആഭരണം, വര്ധിത ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക, പാഠം, കപ്പൽ കയറി ഇതല്യെക്കു, കുറ്റപ്പെടുത്തുക, ദൂഷണം, ബസ്തെ, തകർത്തു, മെതിച്ചു, അടിക്കുക, ഏതായലും, ചാട്ട അടിക്കുക, പണിമുടക്ക്, കന്നാലിപ്പൗണ്ട്, ഏകദേശം തകർത്തു, വഴുവഴുപ്പുണ്ടാക്കുക, വിമാനം, മിനുക്കുക, നില, കമീകരിക്കുക, ദ്രപെ, തയ്യാറാകുക, തയ്യാറാണ്, ഉണ്ടാക്കുക, ബ്ളൂ, ക്ഷീണം, മണ്ഡലങ്ങളിലും, എംരൊബെ, വേഷമാണെന്ന, പോവണം, മുകള്ത്തട്ട്

ഉടുക്കുകധരിച്ചവസ്ത്രങ്ങൾമരുന്നുചെയ്യല്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of dress in English
Noun(1) a one-piece garment for a woman; has skirt and bodice(2) clothing of a distinctive style or for a particular occasion(3) clothing in general
Verb(1) put on clothes(2) provide with clothes or put clothes on(3) put a finish on(4) dress in a certain manner(5) dress or groom with elaborate care(6) kill and prepare for market or consumption(7) arrange in ranks(8) decorate (food(9) provide with decoration(10) put a dressing on(11) cultivate, tend, and cut back the growth of(12) cut down rough-hewn (lumber(13) convert into leather(14) apply a bandage or medication to(15) give a neat appearance to(16) arrange attractively
Adjective(1) suitable for formal occasions(2) (of an occasion
Examples of dress in English
(1) She wore a long dark blue and light blue striped collared dress with short sleeves.(2) Some offices are dressing up their ÔÇÿbusiness casualÔÇÖ policies and returning to traditional business dress .(3) The government men stepped off, in military dress uniforms, each with a large group of ribbons on the left chest over the olive drab fabric.(4) Officers complained that it was extremely difficult to keep the full dress uniform presentable, since the lace dirtied the white cloth, and the brimstone used to dress the cloth damaged the lace.(5) She was starting to feel out of place in her dress slacks and matching jacket.(6) All of the women wear traditional dress : long flowing skirts, heavily embroidered waistcoats and embroidered hats with a rosette on the right side.(7) And Suzy has to wear a bridesmaid dress the like of which has not been seen since 1983.(8) The one thing you know about every single female character in Weiner's books is what dress size she wears.(9) he was unable to dress himself(10) He will be remembered for his elegance of dress (nothing but Savile Row would do).(11) She doesn't dress flamboyantly, instead wearing a black t-shirt and jeans.(12) For these women it was customary to apply cosmetics and to dress their hair in the morning.(13) traditional African dress(14) However, it still requested smart dress , hats optional for women and jacket, collar and tie for men.(15) An array of items erases traditional distinctions between evening dress and daywear.(16) dress the salad with vinaigrette
Related Phrases of dress
(1) dress up ::
വസ്ത്രം ധരിക്കുക
(2) dress code ::
വസ്ത്രധാരണ
(3) wedding dress ::
വിവാഹ വസ്ത്രം
(4) fancy dress ::
ഫാൻസി ഡ്രസ്
(5) evening dress ::
സായാഹ്ന വസ്ത്രം
(6) dress shirt ::
വസ്ത്രധാരണ ഷർട്ട്
(7) dress down ::
താഴേക്ക് വസ്ത്രധാരണം
(8) dress rehearsal ::
വസ്ത്രധാരണ പരിശീലനം
(9) dress suit ::
ഡ്രെസ് സ്യൂട്ട്
(10) formal dress ::
ഔപചാരികമായ വസ്ത്രം
Synonyms
Adjective
1. full-dress ::
പൂർണ്ണ-വസ്ത്രം
Noun
2. gown ::
ഗൗൺ
3. clothes ::
വസ്ത്രം
4. attire ::
വസ്ത്രം
5. frock ::
പുറംകുപ്പായം
6. apparel ::
അപ്പാരൽ
Verb
7. put on clothes ::
വസ്ത്രം ധരിക്കൂ
8. clothe ::
വസ്തംധരിക്കുക
9. wear formal clothes ::
ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ
10. decorate ::
അലങ്കരിക്കുക
11. bandage ::
കെട്ട്
12. prepare ::
തയ്യാറാകുക
13. fertilize ::
ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുക
14. style ::
ശൈലി
16. snip ::
അരിക്
17. curry ::
കറി
18. dress up ::
വസ്ത്രം ധരിക്കുക
19. enclothe ::
എന്ച്ലൊഥെ
21. get dressed ::
അര കെട്ടി
22. coiffe ::
ചൊഇഫ്ഫെ
23. primp ::
പ്രിംപ്
24. dress out ::
ഔട്ട് വസ്ത്രധാരണം
Antonyms
1. blemish ::
ഊനമില്ലാത്ത
2. deface ::
വികൃതമാക്കുക
3. disfigure ::
വിരൂപമാക്കുന്നു
4. mar ::
മാർ
5. scar ::
തഴന്വ്
6. spoil ::
ചീത്തയാകുക
Different Forms
dress, dressed, dresses
Word Example from TV Shows
to get new heels
put on my dress shoes?

to get new heels put on my DRESS shoes?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

Did you see the dress Xaro had made for you?

Did you see the DRESS Xaro had made for you?

Game of Thrones Season 2, Episode 5

My dress is made
of the purest silk from Tralalalaleeday.

My DRESS is made of the purest silk from Tralalalaleeday.

Game of Thrones Season 3, Episode 7

Oh, yeah, I don't usually dress like this.
I'm going jogging.

Oh, yeah, I don't usually DRESS like this. I'm going jogging.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 19

Your sister's dress.

Your sister's DRESS.

Game of Thrones Season 6, Episode 6

English to Malayalam Dictionary: dress

Meaning and definitions of dress, translation in Malayalam language for dress with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of dress in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'dress'

What dress means in Malayalam, dress meaning in Malayalam, dress definition, examples and pronunciation of dress in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History