English to Malayalam Meaning of draw - വര്ണിക്കുക


Draw :
വര്ണിക്കുക

ആകര്ഷണം, വര്ണിക്കുക, ട്രാക്ഷൻ, ഡ്രോയിംഗ്, വശീകരിക്കുക, വലിക്കുക, പിരിമുറക്കം, വിമുഖത, കൊണ്ട്, എന്ന ഫാൻസി എടുത്തു

വര്ണിക്കുക, ചായം, അടയാളം, ട്രെയ്സ്, വിവരിക്കുക, എഴുതുക, ഡ്രാഗ്, വലിക്കുക, കൊണ്ടുപോകും, നീട്ടി, LUG, ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്, ചുരുങ്ങുക, വെട്ടി, ചുരുക്കി, ആകർഷിക്കുകയും, കരാർ, നിര്മ്മിക്കുക, പെന്സില്, ആകര്ഷിക്കുക, വശീകരിക്കുക, മനംകവരുന്നതിൽ, പിടി, രചിക്കൂ, ഉണ്ടാക്കുക, നിരൂപിക്കുക, തലയാട്ടുക, കുലുക്കുന്നു, നീങ്ങുക, ഇളക്കുക, ജഗതിയുടെ, പരിതോവസ്ഥയിലേക്ക്, വശീകരിക്കും, പലോഭിപ്പിക്കുക, ആണോ, നിഗമനം, കണ്ടതെ, എദുചെ, ഇളംതണ്ടുകള്, ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്, ദീര്ഘമാക്കുക, വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, നീട്ടുക, വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക, വലുതാക്കിപ്പറയുക, പസാധകസംബന്ധം, വര്ണ്ണിക്കുക, അതിസ്തുതിചെയ്യുക, രൂപംകൊള്ളുക, പോയി, ആവശ്യത്തിലും, ഓട്ടം, നടക്കുക, തുടരുക, തുറമുഖം, അഭയം, വീട്

വര്ണിക്കുകഡ്രോയിംഗ്അടുപ്പിക്കുന്നു
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of draw in English
Noun(1) a gully that is shallower than a ravine(2) an entertainer who attracts large audiences(3) the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided(4) anything (straws or pebbles etc.(5) a playing card or cards dealt or taken from the pack(6) a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer(7) (American football(8) poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer(9) the act of drawing or hauling something
Verb(1) cause to move by pulling(2) get or derive(3) make a mark or lines on a surface(4) make, formulate, or derive in the mind(5) bring, take, or pull out of a container or from under a cover(6) represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc. on a surface(7) take liquid out of a container or well(8) give a description of(9) select or take in from a given group or region(10) elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc.(11) suck in or take (air(12) move or go steadily or gradually(13) remove (a commodity, a supply source(14) choose at random(15) earn or achieve a base by being walked by the pitcher(16) bring or lead someone to a certain action or condition
Examples of draw in English
(1) It doesn't take much to chart really, just a program that lets you draw a straight line.(2) you're at art college, you must be able to draw(3) The winner will be the first entry selected after the draw closes at midnight.(4) Sometimes I go through spells when I just draw , when I just write, when I just paint.(5) Two more weeks remain in this league followed by a fun bowling Friday at which time new team members are selected by a blind draw .(6) before establishing his diamonds, declarer must draw trumps(7) We create attractive cost efficient websites that will draw visitors and customers to your business or personal web pages.(8) After a great match a draw was probably a fair result in the end.(9) it was a draw(10) This is part of the Swindon Music Festival and children taking part have been asked to design and draw a picture that represents the festival.(11) now I just draw out a spending allowance every week(12) Sue has a lot of past experience to draw on(13) She lifted the cigar to her lips and took a draw , turning her head over to look at him and exhaling the smoke.(14) Books on self-improvement have been a big draw at book fairs.(15) Celtic are a famous club and will be an attractive draw for our fans.(16) he had to learn to draw the ball├ö├ç├Ânot least for the tee shots at Augusta
Related Phrases of draw
(1) draw up ::
വലിച്ചെടുക്കും
(2) to draw ::
വരയ്ക്കാന്
(3) draw on ::
വരയ്ക്കാനുള്ള
(4) draw out ::
വലിച്ചിടുക
(5) draw a picture ::
ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക
(6) draw back ::
ന്യൂനത
(7) draw attention ::
ശ്രദ്ധ
(8) draw off ::
ഓഫ് വരയ്ക്കുക
(9) draw in ::
ആകർഷിക്കുകയും
(10) draw the line ::
ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ
Synonyms
Noun
1. tie ::
ടൈ
2. attraction ::
ആകര്ഷണം
3. standoff ::
അതു ശരിയുമാണ്
4. drawing card ::
ഡ്രോയിംഗ് കാർഡ്
5. lot ::
ഭൂരിഭാഗം
6. hook ::
കൊളുത്ത്
7. haul ::
വലിക്കുക
8. draw poker ::
പോക്കർ വരയ്ക്കാൻ
Verb
9. sketch ::
ബാഹരേഖാചിതം
10. pull ::
വലിക്കുക
11. move ::
നീങ്ങുക
12. close ::
അടയ്ക്കുക
13. drain ::
ഒഴുക്ക്
15. withdraw ::
പിൻവലിക്കാൻ
16. breathe in ::
ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ
17. attract ::
ആകര്ഷിക്കുക
18. deduce ::
അനുമാനിക്കുന്നത്
19. eviscerate ::
എവിസ്ചെരതെ
20. quarter ::
ക്വാർട്ടർ
21. string ::
സ്ട്രിംഗ്
22. get ::
നേടുക
23. drag ::
ഡ്രാഗ്
24. soak up ::
കുതിര്ക്കുക
25. make ::
ഉണ്ടാക്കുക
26. guide ::
വഴികാട്ടി
27. tie ::
ടൈ
28. take out ::
തുടങ്ങുക
30. cast ::
ഉരുക്കിവാര്ക്കുക
31. describe ::
വിവരിക്കുക
32. reap ::
കൊയ്യും
Antonyms
1. drive ::
ഡ്രൈവ്
2. propel ::
സഹായക
3. push ::
തള്ളുക
Different Forms
draw, draws
Word Example from TV Shows
No, we don't want to draw
any unwanted tax attention.

No, we don't want to DRAW any unwanted tax attention.

Breaking Bad Season 4, Episode 3

Draw.

Draw.

Game of Thrones Season 4, Episode 1

Draw your own
conclusions.

Draw your own conclusions.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 2

Yeah, but it's not pathetic.
That's where I draw the line.

Yeah, but it's not pathetic. That's where I DRAW the line.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 6

so it don't catch on your belt
when you draw.

so it don't catch on your belt when you DRAW.

Breaking Bad Season 4, Episode 2

English to Malayalam Dictionary: draw

Meaning and definitions of draw, translation in Malayalam language for draw with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of draw in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'draw'

What draw means in Malayalam, draw meaning in Malayalam, draw definition, examples and pronunciation of draw in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History