English to Malayalam Meaning of double - ഇരട്ട


Double :
ഇരട്ട

ഇരട്ട, സോണിയ, രെദുപ്ലിചതെ, ഗെമിനതെ, പോലെ ആകാൻ, ശേഷം എടുത്തു, സദൃശമായിരിക്കുക, മത്സരം, സ്വാംശീകരിക്കാനുള്ള, ക്രീസിൽ, മടക്കുക, തകർന്നടിയും, മടിത്തട്ട്, ഉണ്ണിയുടെ, ഇരട്ടി, രണ്ടുതവണ, പകര്പ്പ്, തെറ്റായ, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഇമിതതിവെ, കപട

ഇരട്ട, ഇരട്ടി, ഡ്യുവൽ, പകര്പ്പ്, ഗെമിനതെ, ബൈനറി, പോലും, അനുമാനിച്ചു, കപടമായ, ഒഴുകിപ്പോയിക്കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം, കലാകൃതിയിലുള്ള, സെക്കന്റ്, നന്നായി തികഞ്ഞ

ഇരട്ടഇരട്ടിയായിഡബിൾസ്ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of double in English
Noun(1) a base hit on which the batter stops safely at second base(2) a stand-in for movie stars to perform dangerous stunts(3) someone who closely resembles a famous person (especially an actor(4) a quantity that is twice as great as another(5) raising the stakes in a card game by a factor of 2
Verb(1) increase twofold(2) hit a two-base hit(3) bend over or curl up, usually with laughter or pain(4) do double duty; serve two purposes or have two functions(5) bridge: make a demand for (a card or suit(6) make or do or perform again
Adjective(1) having more than one decidedly dissimilar aspects or qualities, or dual(2) consisting of or involving two parts or components usually in pairs, binary, or double, or a multiple of two(3) twice as great or many(4) used of flowers having more than the usual number of petals in crowded or overlapping arrangements(5) used of homologous chromosomes associated in pairs in synapsis(6) large enough for two(7) having two meanings with intent to deceive
Adverb(1) downward and forward(2) two together(3) to double the degree
Examples of double in English
(1) Bangalore is more of a corporate market and the market size is nearly double that of Chennai's.(2) The dining area is lit by two large Velux windows, a further two windows to the side and a set of glazed double doors opening out onto a patio.(3) This applies double if the profanity occurs during a quarterly conference call.(4) Another gin and tonic, honey - better make it a double .(5) Jerome was dumbfounded at the double life his longtime chess partner had been leading.(6) By far the most blatantly contrived element of the play is the happy and neatly accounted for ending, with a stereotypical Hollywood double wedding scene.(7) Collins dictionary allows berretta with a double r as an alternative (the Italian spelling).(8) The botanist who spots a double flower in a field of single sees a chance mutation that has altered that plant's genetics.(9) Will Lee Westwood attempt to have a stunt-man double stand in for him?(10) By the time Quinn fell pregnant for the second time, in May this year, the pressures of leading a double life were beginning to tell.(11) Decoratives have double or semi-double flowers and usually grow to over 18 inches tall.(12) There are double doors leading to the kitchen which has an oak kitchen, extractor fan, electric oven and electric ceramic hob.(13) A political storm is brewing a day after New Jersey's governor admits to leading a double life.(14) Also, tropical hibiscus can have blossoms of salmon, orange, yellow, or peach with double flowers.(15) She had chosen to play his Prelude in E flat minor, which is comprised in part of a continuous string of rapid double notes in the right hand alone(16) Even if merchandising income were to double the star's revenues, at current levels the company stands to take back around half what they have paid out.
Related Phrases of double
(1) double room ::
ഇരട്ട മുറി
(2) double bed ::
ഇരട്ട കിടക്ക
(3) double bass ::
ഇരട്ട ബാസ്സും
(4) double standard ::
ഇരട്ടത്താപ്പ്
(5) double up ::
ഇരട്ടിയാക്കാൻ
(6) double cream ::
ഇരട്ട ക്രീം
(7) double-decker ::
ഡബിൾ ഡക്കർ
(8) double click ::
ഇരട്ട ഞെക്കിലൂടെ
(9) double layer ::
ഇരട്ട പാളി
Synonyms
Adjective
1. dual ::
ഡ്യുവൽ
3. ambiguous ::
അവ്യക്തമായ
4. deceitful ::
വഞ്ചനയുള്ള
5. twofold ::
ഇരട്ടി
6. duple ::
ദുപ്ലെ
7. bivalent ::
ബിവലെംത്
8. forked ::
ഫോർക്ക്
Adverb
10. twice ::
രണ്ടുതവണ
Noun
11. look-alike ::
നോക്കുക-ഒരുപോലെ
12. stand-in ::
മറ്റൊരാളുടെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കുക
13. two-bagger ::
രണ്ട്-ബഗ്ഗെര്
15. stunt man ::
സ്റ്റണ്ട് മനുഷ്യൻ
16. image ::
ചിത്രം
Verb
17. multiply by two ::
രണ്ട് ഗുണിക്കാവുന്ന
19. function ::
ഫംഗ്ഷൻ
20. double up ::
ഇരട്ടിയാക്കാൻ
21. replicate ::
പകർപ്പെടുക്കാൻ
22. duplicate ::
പകര്പ്പ്
Antonyms
1. single ::
സിംഗിൾ
Different Forms
double, doubled, doubles, doubling
Word Example from TV Shows
...on a double date
that included Howard Wolowitz?

...on a DOUBLE date that included Howard Wolowitz?

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12

...with a triple letter
and a double word score for 72 points.

...with a triple letter and a DOUBLE word score for 72 points.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 6

Next decision is whether
to double down or not.

Next decision is whether to DOUBLE down or not.

Breaking Bad Season 4, Episode 4

Where the dangers are double
And the pleasures are few

Where the dangers are DOUBLE And the pleasures are few

The Big Bang Theory Season 8, Episode 6

Howard and I can go on
double dates with them.

Howard and I can go on DOUBLE dates with them.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 13

English to Malayalam Dictionary: double

Meaning and definitions of double, translation in Malayalam language for double with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of double in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'double'

What double means in Malayalam, double meaning in Malayalam, double definition, examples and pronunciation of double in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History