English to Malayalam Meaning of distress - ദുരിതം


Distress :
ദുരിതം

ദുരിതം, .ബെന്നിയെ, വേദന, തൊഴിലാളി, കലയുമാണ്, സങ്കടവും, വികാരം, പീഡിപ്പിക്കാനും, യാതന, പ്രശ്നം, അവയവാഗ്രം, ആപത്തു, പനി, കഷ്ടത, പീഡനവും, നീരസം തൽക്ഷണം, നുള്ളുക, ഇവളോ, ഇംദിഗെന്ചെ, ശലം, ബെഗ്ഗര്യ്, നിരാലംബരാക്കിക്കൊണ്ട്, ഉത്കണ്ഠ, അപായം, ആപത്ത്, ബുദ്ധിമുട്ട്, ഉൻമേഷം, ഉപദവിക്കുന്ന, അര്ദെന്ച്യ്, ഫെര്വിദിത്യ്, രോഗം, ദിസ്തെംപെര്, വിഷമം, ഇഴയാൻ, ആഴമുള്ള വെള്ളം, ഇംമിനെന്ചെ, ഇംമിനെന്ച്യ്, പ്രാണഭയത്തോടെ, വര്ദ്ധന, ഇറക്കം, .ഒരുപോലെ, ശദ്ധപതറിപ്പോകല്, ബുധനെക്കാൾ, ലാംബ്രെർട്ട്സ്, ദുഃഖം, ദോഷം, അധിക്ഷേപിക്കുക, ശിക്ഷ, ശാസന

പീഡിപ്പിക്കുന്നു, ദുരിതം, എംബിത്തെര്, സംഭ്രമം, നീരസപ്പെടത്തുക, ഏകാഗതകെടത്തുക, ഇളക്കിമറിക്കുക, നിലതെറ്റുക, ഇര, സാവദാനം, മോശമാക്കുകയും, ദെരന്ഗെ, ചീത്ത, ചീത്തയാകുക, അരക്കിറുക്കനായ, വേദന, മുറിവിന്നു, ഉളളതിനാൽ, കുത്തുകോൽ, മുറിക്കുക, ഇടർച്ച, പാപം, പഴുപ്പ്, പൊള്ളുക, സിന്ഗെ, കത്തിക്കുക, ചല്ചിനെ, കരിച്ചു, പര്ഛ്, പൊരിക്കുക, ഹതഭാഗനായ, ദുരിതവും, പണ്ട്, ഇന്ഫെലിചിത്യ്, ശീർഷ സ്ഥിതി, അവയവാഗ്രം

ദുരിതംകഷ്ടത്തിലായിഞെരുക്കംവിഷമകരമായവിഷമിപ്പിക്കുന്നു
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of distress in English
Noun(1) psychological suffering(2) a state of adversity (danger or affliction or need(3) extreme physical pain(4) the seizure and holding of property as security for payment of a debt or satisfaction of a claim
Verb(1) bring into difficulties or distress, especially financial hardship(2) cause mental pain to
Examples of distress in English
(1) Many of the suicides in the countryside were triggered by the financial distress caused by the low rubber prices.(2) Mediated pathways were especially salient for understanding variation in adolescents' self-reported distress .(3) He told planners he could get into financial distress if expansion proposals for the business weren't agreed soon.(4) The Federal Government was acting in contravention of maritime law by shunning a ship and crew in distress .(5) to his distress he saw that she was trembling(6) It might distress people considerably, but no moral judgment can be applied because you have a totally wild encounter.(7) No significant differences between the various groups were found when the incidence of acute fetal distress was analyzed.(8) The firm I worked for went through financial distress before lay-offs.(9) Nothing the bailiff did, in attempting lawfully to levy distress , could have begun to justify a resort to violence by another person present.(10) He had done every possible act to bother and distress her, including his attempt of a confession of love to her.(11) So, I hereby grant you permission to paint that table, to distress it, to weather it, to paint it pink and stencil flowers around the edge if that pleases you.(12) Unwaveringly these incredibly brave volunteers get in the chopper and answer the distress call.(13) We collected some money so that when we found instances of real distress over matters other than food we had a fund that we were able to divide up.(14) This financial distress is creating serious health problems too.(15) It also noted that another operational consequence of BWIA's financial distress was the long delay in regaining Category 1 status.(16) W. Toronto changed locks and posted bailiff notice of distress .
Related Phrases of distress
(1) distress call ::
കഷ്ടത കോൾ
(2) damsel in distress ::
കഷ്ടത്തിൽ ബാല
(3) in distress ::
കഷ്ടത്തിൽ
(4) respiratory distress ::
ശ്വാസ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ട്
(5) distress signal ::
കഷ്ടത സിഗ്നൽ
(6) mental distress ::
മാനസിക കഷ്ടത
Synonyms
Noun
1. anguish ::
സങ്കടവും
2. danger ::
അപായം
3. hardship ::
ക്ലേശം
4. suffering ::
ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന
5. distraint ::
ദിസ്ത്രൈംത്
Verb
6. cause anguish to ::
നടുക്കവും കാരണമാകും
7. straiten ::
സ്ത്രൈതെന്
Antonyms
1. safety ::
സുരക്ഷ
2. security ::
സുരക്ഷ
Different Forms
distress, distressed, distresses, distressful, distressing
Word Example from TV Shows
I should note,
I'm having some digestive distress...

I should note, I'm having some digestive DISTRESS...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 11

I will open her gift to me first and then
excuse myself, feigning digestive distress.

I will open her gift to me first and then excuse myself, feigning digestive DISTRESS.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 11

She sent the distress call.

She sent the DISTRESS call.

Westworld Season 2, Episode 6

What about damsel in distress?

What about damsel in DISTRESS?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 17

...was because you were in distress,
and I was rescuing you.

...was because you were in DISTRESS, and I was rescuing you.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 16

English to Malayalam Dictionary: distress

Meaning and definitions of distress, translation in Malayalam language for distress with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of distress in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'distress'

What distress means in Malayalam, distress meaning in Malayalam, distress definition, examples and pronunciation of distress in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History