English to Malayalam Meaning of discharge - ഒഴിവാക്കുക


Discharge :
ഒഴിവാക്കുക

വധശിക്ഷ, പ്രകടനം, ശരിയാക്കാൻ, ഒഴിവാക്കുക, കാരനിര്വ്വഹണം, പരിപൂര്ണ്ണം, വെടിവെപ്പ്, റിലീസ്, രക്ഷ, വീണ്ടെടുപ്പു, സ്വാതന്ത്ര്യം, മലിനീകരണ, എസ്കേപ്പ്, ഉദയം, എമെര്സിഒന്, ഒഴുക്ക്, സ്ട്രീം, ഒഴുകുക, ഡ്രിഫ്റ്റ്, ഒഴുകുന്ന, ഒഴുക്കുകയും, എറിയുക, ഉരുക്കിവാര്ക്കുക, പിച്ച്, വോളി, രോഗപതിരോധശക്തി, കുറ്റവിമോചനം, തീ, വിമോചിപ്പിക്കുക, ഒഴിവാക്കും, ഉംശച്ക്ലെ

ചായം, തീ, ഒഴിവാക്കുക, ഓഫ് സ്പർശിക്കുക, അടയാളം, ബ്രാൻഡ്, പുറംതള്ളുക, തിരിഞ്ഞുകളയുന്ന, വോളി, സ്വതന്ത്ര, വിമോചിപ്പിക്കുക, വെറുതെ വിടുക, തുടച്ചുനീക്കുക, മുക്തിപ്രാപിക്കുക, വീണ്ടെടുക്കാൻ, റിലീസ്, ഏല്പിക്കും, ചരക്കിറക്കുക, ദിസ്ബുര്ദെന്, unburden ഇംഗ്ലീഷ്, എത്രയായിരിക്കും, ദാരം, പുറത്താക്കുക, വിസർജ്ജിക്കുക, പുറത്തുവിടുന്നു, എറിയുക, ഉരുക്കിവാര്ക്കുക, ഇട്ടേക്കുക, പ്രകടനം, പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ, ഉണ്ടാക്കുക, നിറവേറ്റുക, മാറ്റിവെയ്ക്കുക, നിഷേധിച്ചു, നൊംസുഇത്, ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുക

വിടുതലാക്കുകഡിസ്ചാർജ്ജ്ഡിസ്ചാർജുകൾനിർവഹിക്കുന്നതിൽ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of discharge in English
Noun(1) the sudden giving off of energy(2) the act of venting(3) a substance that is emitted or released(4) any of several bodily processes by which substances go out of the body(5) electrical conduction through a gas in an applied electric field(6) the pouring forth of a fluid(7) the termination of someone's employment (leaving them free to depart(8) a formal written statement of relinquishment(9) the act of discharging a gun
Verb(1) complete or carry out(2) pour forth or release(3) free from obligations or duties(4) remove the charge from(5) go off or discharge(6) pronounce not guilty of criminal charges(7) eliminate (a substance(8) remove (cargo, people, etc.(9) cause to go off(10) release from military service(11) become empty or void of its content
Examples of discharge in English
(1) But they say that having MRSA will not delay anybody's discharge from the hospital and that there are no special precautions to follow once the patient is home.(2) A group of girls presented a project on water pollution and expressed concern over the effluent discharge into river and how it had affected the marine life.(3) Because these operations discharge uneaten food, pesticides and fish waste into the ocean, they need permits.(4) his discharge from the hospital(5) Always treat your firearm as if it could still discharge .(6) The glands discharge their contents by the contraction of the arrector pili muscle and by any pressure applied to the gland.(7) As Valkyrie Two continued through the air, the sound of laser cannon discharge rang out.(8) Those who brandish or discharge firearms in a public place would, in all but the rarest cases, be locked up.(9) They will have a hard time finding work, and under the new bankruptcy law, they won't be able to discharge their debt.(10) freight for discharge(11) batteries have a tendency to discharge slowly(12) One also prohibited the discharge of projectiles and explosives from balloons.(13) A motion to consolidate that action with the applications for discharge now before this court was dismissed and the action is proceeding toward trial.(14) money paid in discharge of a claim(15) But only a very few discharge their responsibilities independently.(16) Waste water discharge into the lagoon has also been banned.
Related Phrases of discharge
(1) to discharge ::
നിർവഹിക്കുന്നതിന്
(2) port of discharge ::
ഡിസ്ചാർജ് തുറമുഖം
(3) discharge valve ::
ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ്
(4) electrostatic discharge ::
എലെച്ത്രൊസ്തതിച് ഡിസ്ചാർജ്
(5) nasal discharge ::
നേസൽഡ്രോപ്പ് ഡിസ്ചാർജ്
(6) discharge rate ::
ഡിസ്ചാർജ് നിരക്ക്
(7) discharge pipe ::
ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പ്
(8) dishonorable discharge ::
ദിശൊനൊരബ്ലെ ഡിസ്ചാർജ്
(9) discharge from ::
നിന്ന് നിർവഹിക്കുന്നതിന്
(10) electrical discharge ::
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ്
Synonyms
Noun
1. dismissal ::
പുറംതള്ളല്
2. release ::
റിലീസ്
3. leak ::
ചോര്ച്ച
4. emission ::
മലിനീകരണ
5. shot ::
വെടിവയ്പ്
6. carrying out ::
ണ്ടി
7. payment ::
പേയ്മെന്റ്
8. outpouring ::
വിധേയത്വവും
9. waiver ::
കടാശ്വാസ
11. sacking ::
ആക്രമണത്തിനു
12. firing off ::
ഓഫ് ഫയറിംഗ്
13. arc ::
കമാനം
Verb
14. dismiss ::
പുറംതള്ളുക
15. release ::
റിലീസ്
16. send out ::
ഔട്ട് അയയ്ക്കുക
17. emit ::
പുറത്തുവിടുന്നു
18. fire ::
തീ
19. unload ::
ചരക്കിറക്കുക
21. pay ::
കൂലി
22. muster out ::
ഔട്ട് ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുകയും
23. exhaust ::
ചെലവഴിക്കുക
24. free ::
സ്വതന്ത്ര
25. dispatch ::
അയയ്ക്കുന്നതിനെയും
26. empty ::
ഒഴിഞ്ഞ
27. clear ::
വ്യക്തമായ
28. drop ::
ഡ്രോപ്പ്
Antonyms
1. load ::
ഭാരം
2. pack ::
കെട്ടാക്കുക
Different Forms
discharge, discharged, discharges, discharging
Word Example from TV Shows
It's actually yellow discharge.

It's actually yellow DISCHARGE.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 14

Unauthorized weapon discharge

Unauthorized weapon DISCHARGE

Westworld Season 2, Episode 7

Okay, I'm gonna go
get your discharge papers.

Okay, I'm gonna go get your DISCHARGE papers.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 9

So your mirth is merely a discharge
of nervous energy...

So your mirth is merely a DISCHARGE of nervous energy...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 23

English to Malayalam Dictionary: discharge

Meaning and definitions of discharge, translation in Malayalam language for discharge with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of discharge in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'discharge'

What discharge means in Malayalam, discharge meaning in Malayalam, discharge definition, examples and pronunciation of discharge in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History