English to Malayalam Meaning of die - മരിക്കുക


Die :
മരിക്കുക

പൂപ്പൽ, മാട്രിക്സ്, കാസ്റ്റിംഗ്, രൂപം, ഉരുക്കിവാര്ക്കുക, മരിക്കുക, പകിട, അച്ചുതണ്ട്, ഭ്രമണപഥത്തിൽ, കൊന്ത, വാപ്തി

മരിക്കുക, പോകുന്നതുവരെ, മടക്കം, ഉണർന്നശേഷം, നശിക്കുന്നു, താഴേക്ക് മരിക്കും, ചുരം, തലകുത്തി, ഓഫ് പോപ്പ്, ഉറക്കം, വധിക്കപ്പെട്ട, യാചിക്കുക, നീളമുള്ള, പോകാനാണ്, പോസ്റ്റ് ചുരുട്ടും, റോൾ ചുറ്റും, മുങ്ങുക, വീഴ്ച ആയിരിക്കും, കറുത്തു, കരിവാരിത്തേച്ചശേഷം, ഇരുണ്ടുപോകും, കറുപ്പിക്കുക, വരണ്ടതാക്കും, ഉണങ്ങിയ, പീക്ക്, പൈൻമരം, ക്ഷയം, കല്ലു-മരിച്ചു, പുറത്ത് വാ, വന്നു, വരിക, താഴെയിറങ്ങുക, നീങ്ങുക, ഇളക്കുക, അപതക്ഷമാവുക, അദൃശമാകുക, ഒടുങ്ങും, ചെലവഴിക്കുക, ചെലവ്

മരിക്കുകമരിച്ചുമരിച്ചുഇൻഡിഇൻഡീസ്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of die in English
Noun(1) a small cube with 1 to 6 spots on the six faces; used in gambling to generate random numbers(2) a device used for shaping metal(3) a cutting tool that is fitted into a diestock and used for cutting male (external
Verb(1) pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life(2) suffer or face the pain of death(3) be brought to or as if to the point of death by an intense emotion such as embarrassment, amusement, or shame(4) stop operating or functioning(5) feel indifferent towards(6) languish as with love or desire(7) cut or shape with a die(8) to be on base at the end of an inning, of a player(9) lose sparkle or bouquet(10) disappear or come to an end(11) suffer spiritual death; be damned (in the religious sense
Examples of die in English
(1) This press consisted of a hand operated vertical pump which forced molten lead through a horizontal tube forming the die .(2) I am left alone, to wake and guard, until the seven fires die , and the fire in the pit also goes out.(3) Each set replaces a single die in a normal (with the predator dice) game of Bongo.(4) So when you're level 3 instead of rolling 3 dice you roll 5 dice, or 1 die 5 times.(5) This is because during your turn, you get to draw a card with a saying on it, roll a ten-sided die , and then act out a mood.(6) Basically players each choose a team of 5 dice, and take turns throwing a die onto the table.(7) So we changed the rule such that only the caller lost a single die on an exact bid and we've found that the game is far more enjoyable.(8) After mounting the die to the wood, stamp the image onto a piece of text-weight paper and allow to dry.(9) Each number rolled on the die corresponds to a specific category.(10) Q. And when I make a die , I have to create it manually?(11) The fire had begun to die down and Sei could fell the room growing colder.(12) It's fairly easy to grind metal out of a die , but putting it back in presents a real problem.(13) It was the first popular game where movement was not determined by a die roll.(14) For example, we could record the sound of dice rolling, and play this sound while our die is rolling.(15) If you're unlucky enough with the roll of the die , the game can be over even faster.(16) For many dice games - in fact, most such games that I can think of - a six-sided die is sufficient.
Related Phrases of die
(1) to die ::
മരിക്കാൻ
(2) die out ::
ഔട്ട് മരിക്കും
(3) die down ::
താഴേക്ക് മരിക്കും
(4) die of ::
മരിക്കും
(5) die-hard ::
മരിക്കും-ഹാർഡ്
(6) die young ::
ഡൈ യംഗ്
(7) die away ::
അകലെ മരിക്കും
(8) die cast ::
കാസ്റ്റ് മരിക്കും
(9) ready to die ::
മരിക്കാന് തയ്യാര്
Synonyms
Noun
1. dice ::
പകിട
Verb
2. pass away ::
ഒഴിഞ്ഞു
3. abate ::
വറ്റുകയും
4. fail ::
പരാജയപ്പെടും
5. long ::
നീളമുള്ള
6. break down ::
പ്രവർത്തന രഹിതം
7. expire ::
മരിക്കുക
8. become flat ::
ഫ്ലാറ്റ് തീർന്നിരിക്കുന്നു
9. die out ::
ഔട്ട് മരിക്കും
Antonyms
1. breathe ::
ശസിക്കുക
2. live ::
തൽസമയ
Different Forms
die, died, dies, indie, indies
Word Example from TV Shows
when I watched the Mad King die,

when I watched the Mad King DIE,

Game of Thrones Season 1, Episode 3

Hide it. Men have been known
to die of thirst in these cells.

Hide it. Men have been known to DIE of thirst in these cells.

Game of Thrones Season 1, Episode 8

- You all plan to die here tonight?
- No, ser!

- You all plan to DIE here tonight? - No, ser!

Game of Thrones Season 4, Episode 9

Come home with me. Don't die here alone.

Come home with me. Don't DIE here alone.

Game of Thrones Season 2, Episode 8

Yes, all men must die.

Yes, all men must DIE.

Game of Thrones Season 3, Episode 3

English to Malayalam Dictionary: die

Meaning and definitions of die, translation in Malayalam language for die with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of die in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'die'

What die means in Malayalam, die meaning in Malayalam, die definition, examples and pronunciation of die in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History