English to Malayalam Meaning of destroy - നശിപ്പിക്കുക


Destroy :
നശിപ്പിക്കുക

നശിപ്പിക്കുക, തകര്ക്കുക, ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, ഇല്ലാതാക്കുക, പൊളിക്കാൻ, കൊല്ലുക, തല്ലുക, അടിക്കുക, ദെഹ്യ്ദ്രതെ, പണിമുടക്ക്, നശിക്കുന്നു, കമഴ്ത്തുക, NIP, പരാജയം, ഇയാള് ഇവിടെ, സ്ചുപ്പെര്, ഉന്മകെ, കുഴിക്കുക, ഔട്ട് റൂട്ട്, ഉൻമൂലനം, നിവാരണത്തിന്, വാര്ഷികം, അകലെ ഉണ്ടാക്കുക, ആക്രമണം, പറിച്ചുകളയും, തകർക്കുക, പൊളിച്ചുകളയുക, കന്നാലിപ്പൗണ്ട്, നാശം, ഉന്മൂലനാശം വരുത്തജശ, പഴയപടിയാക്കാൻ, ഔട്ട് എന്നു, വറ്റിച്ചു, പരിഗണനയിലാണെന്നും, അറുതിവരുത്താൻ, പൂർണ്ണമായ, അപ്പ് ചെയ്യാൻ, ഇട്ടേക്കുക, തള്ളിയിടുക, അധഃപതിച്ചു, ഡ്രോപ്പ്, നിരസിക്കുക, കുറയുക, ജീര്ണ്ണിക്കുക, പട്ടിക കിടന്നു, ഫൊലിഅതെ, കോട്ടംവരുത്തുക, ദൂരീകരിക്കാൻ, നീക്കം, ശൂനമാക്കുക, ഒവെര്സെത്, മാലിന്യങ്ങൾ, അവസാനിപ്പക്കുക, നിവർത്തിക്കും, കൊല്ലരുതേ, തീര്ക്കുക, നിർമാർജനം, പിടിപ്പിക്കും, സ്ഥാനം മാറ്റുക, വലിക്കുക, ശൂന്യമായി, പുറത്താക്കുക, ഒഴിപ്പിക്കുക, തൊര്പെദൊ, ജീവനെ, പൊട്ടിയതിന്റെ, ൽ അകറ്റുക, ക്ലിപ്പ് ആരുടെയെങ്കിലും ചിറകുകൾ

നശിപ്പിക്കുകനശിപ്പിച്ചുനശീകരണകപ്പല്നശിപ്പിച്ചവരുംനശിപ്പിക്കുന്നനശിപ്പിക്കുന്നത്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of destroy in English
Verb(1) do away with, cause the destruction or undoing of(2) destroy completely; damage irreparably(3) defeat soundly and humiliatingly(4) put (an animal
Examples of destroy in English
(1) He then used his expertise to destroy the German Army at Stalingrad which lead to Field Marshall von Paulus surrendering his forces.(2) he has been determined to destroy her(3) It found up to 300 jobs could be lost if hunting is banned and those concerned feel impelled to destroy their horses and dogs.(4) No matter how many times the CPU seemingly cheated, or a friend managed to utterly destroy me using a lameass starter deck, I kept putting the game back in.(5) However, before I destroy you utterly, I will give you a chance to swear fealty to me.(6) She said Mrs Foy had acted correctly in calling the police who had a list of vets and gamekeepers who could destroy a deer humanely.(7) For Rilke, the father's all-encompassing love is what drove the prodigal son away in the first place and what threatens to overwhelm and destroy him on his return.(8) The intent of this maneuver was to trap one's enemy in a partial or complete envelopment to destroy him in a great, decisive battle of annihilation or encirclement.(9) I couldn't ever let anyone know, it would destroy me.(10) Balki fights to destroy Andy Capp but will not hesitate to defeat anyone who stands in his way.(11) Northants have the batting to destroy anyone(12) The spirit of the Whitehall farce is demonstrated in an incident ten days ago when a Cumbrian farmer was about to witness eight slaughtermen start to destroy his sheep flock.(13) He either needed to smash Michaels and destroy him at the end of the bout, or Michaels needed to get up and win the title at the last second because after all, isn't that what the match was built on?(14) They forget to tell you of this pain, the kind that will eventually overwhelm and destroy you.(15) War, its violence previously contained within law, spilled out to an attempt to utterly destroy the enemy.(16) Could butterflies resolve to destroy the Russian Army?
Related Phrases of destroy
(1) to destroy ::
നശിപ്പിപ്പാൻ
(2) destroy a building ::
ഒരു കെട്ടിടം നശിപ്പിക്കും
Synonyms
Verb
1. demolish ::
പൊളിക്കാൻ
2. spoil ::
ചീത്തയാകുക
3. wreck ::
ഇയാള് ഇവിടെ
4. kill ::
കൊല്ലുക
5. annihilate ::
ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക
7. destruct ::
ഇല്ലാതാകും
8. ruin ::
നാശം
Antonyms
1. build ::
പണിയുക
2. construct ::
നിര്മ്മിക്കുക
3. erect ::
നിവര്ന്ന
4. raise ::
ഉയർത്താൻ
5. rear ::
പുറകിലുള്ള
Different Forms
destroy, destroyed, destroyer, destroyers, destroying, destroys
Word Example from TV Shows
to destroy the bastard
and all his wildling friends.

to DESTROY the bastard and all his wildling friends.

Game of Thrones Season 6, Episode 3

and destroy those who have wronged me.

and DESTROY those who have wronged me.

Game of Thrones Season 2, Episode 4

Track down this brotherhood
and destroy them.

Track down this brotherhood and DESTROY them.

Game of Thrones Season 2, Episode 8

on a collision course with Earth
and destroy life as we know it.

on a collision course with Earth and DESTROY life as we know it.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 12

In what I can only perceive
as a tactical move to destroy me...

In what I can only perceive as a tactical move to DESTROY me...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 19

English to Malayalam Dictionary: destroy

Meaning and definitions of destroy, translation in Malayalam language for destroy with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of destroy in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'destroy'

What destroy means in Malayalam, destroy meaning in Malayalam, destroy definition, examples and pronunciation of destroy in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History