English to Malayalam Meaning of deep - ആഴമുള്ള


Deep :
ആഴമുള്ള

കടൽ, സമുദ്രം, ചാവുകടലിലെ, ആഴമുള്ള, നീല, ബ്രിംയ്, തുള, ചതവ്, ഗുഹം, വിഭവം, ഗുഹ, ആഴം, കട്ടിയുള്ള, പോട്, ഗർത്തം, ലചുന, ഖനനം

ആഴമുള്ള, അഗാധമായ, കുഴിമാടം, തിങ്ങിയ, ശബ്ദം, കേന്ദ്രീകരിച്ചു, കടുത്ത, കട്ടിയുള്ള, വികാരാധീനമായ, പതിവായ, ക്യൂബിക്, ഖരമായ, നീളമുള്ള, പൊക്കമുള്ള, നിഗൂഡമായ, രഹസ്യ, നിഗൂഢ, മിസ്റ്റിക്കൽ, സൂക്ഷ്മമായ, അതാകര്ഷകമായ, തിളങ്ങുന്ന, അസാമാനബുദ്ധിയുള്ള, സമുച്ചയം, സങ്കീർണ്ണമായ, സങ്കീര്ണ്ണമായ, തന്ഗ്ലെദ്, അത്യന്തം, ഇരു, അധികമായ, വലിയ, അവ്യക്തമായ, സോഹം, അഗമമായ, വിഷണ്ണമായ, മന്ദീഭവിപ്പിക്കുമെന്ന്, തടുത്തു, മുഷിഞ്ഞ, കപടമായ, വളരെ, മൂന്നാറിന്റെ, വക്രതയുള്ള, സിനുഒഉസ്, ചിര്ചുഇതൊഉസ്, പഠിച്ചു, ജ്ഞാനികൾ, വിദഗ്ദ്ധ, കടത്തലിനെക്കുറിച്ചും, അബ്യ്ഷല്, ഫഥൊമ്ലെഷ്, താണു, ആഗിരണം, മുങ്ങിപ്പോയ, വഞ്ചനയുള്ള, ഫ്രൌദ്ഫുല്, എൽവിഷ്, ഇംപ്രെഗ്നബ്ലെ, കൂരിരുട്ടിൽ, വളരെ ഇരുണ്ട, കഠിനമായ, വ്യക്തമായ, അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള, ഇരുണ്ട, ഭയങ്കരമായ

ആഴമുള്ള, ശബ്ദം

ആഴമുള്ളആഴമുള്ളതാക്കുംഭയന്നുമൂർച്ഛിക്കുകയുംഇങ്ങനെ തുടരുകയാണെങ്കിൽഇനീം താഴോട്ട്ഭാവവുംഅഗാധമായിdeepnessആഴങ്ങൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of deep in English
Noun(1) the central and most intense or profound part(2) a long steep-sided depression in the ocean floor(3) literary term for an ocean
Adjective(1) relatively deep or strong; affecting one deeply(2) marked by depth of thinking(3) having great spatial extension or penetration downward or inward from an outer surface or backward or laterally or outward from a center; sometimes used in combination(4) very distant in time or space(5) intense or extreme(6) having or denoting a low vocal or instrumental range(7) strong; intense(8) relatively thick from top to bottom(9) extending relatively far inward(10) (of darkness(11) large in quantity or size(12) with head or back bent low(13) of an obscure nature(14) difficult to penetrate; incomprehensible to one of ordinary understanding or knowledge(15) exhibiting great cunning usually with secrecy
Adverb(1) to a great depth; far down or in(2) to an advanced time(3) to a great distance
Examples of deep in English
(1) how deep is the pool?(2) Once she was settled in with an arm slung over his chest, she sighed a deep breath of relief.(3) The people are warm and welcoming with a deep awareness of the past and great pride in the richness of their culture.(4) He looked really deep in thought and sad at the same time.(5) He walked up to her and stood very close, looking deep into her eyes with concern.(6) Stock markets have reacted to the deep uncertainties this year by marking time.(7) Just behind him, a deep trench has been cut in the pristine lawns and a team of archaeologists are busy scraping at the exposed soil.(8) He had short golden blonde hair and deep blue eyes behind thin framed glasses.(9) He acted as if she'd been deep in conversation with him, and didn't even introduce himself.(10) deep ideas(11) Eleanor made sure she was deep enough in the pool before she turned around.(12) It was a deep feeling of dissatisfaction, and it was making ordinary people do very crazy things.(13) The other motorists were most cooperative, and the policemen on duty were deep in conversation.(14) They were a rather mysterious, deep blue, so much so that they nearly blended in with their pupils.(15) Scotland is pinning its hopes on the retail sector to keep it out of a deep recession.(16) deep within the brain
Related Phrases of deep
(1) deep blue ::
ആഴമുള്ള നീല
(2) deep breath ::
ദീർഘശ്വാസം
(3) deep water ::
ആഴമുള്ള വെള്ളം
(4) deep love ::
ആഴത്തിലുള്ള സ്നേഹം
(5) deep sleep ::
ഗാഢനിദ്ര
(6) take a deep breath ::
ഒരു ദീർഘശ്വാസം എടുത്തു
(7) deep sea ::
ആഴക്കടലിലെ
Synonyms
Adjective
1. cavernous ::
ചവെര്നൊഉസ്
3. intense ::
കടുത്ത
4. sound ::
ശബ്ദം
5. profound ::
അഗാധമായ
6. rapt ::
രപ്ത്
7. obscure ::
സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത
8. low-pitched ::
കുറഞ്ഞ ആവൃതിയിലുള്ള
9. dark ::
ഇരുണ്ട
11. rich ::
സമ്പന്നമായ
12. abstruse ::
വിശ്വാസ
13. thick ::
കട്ടിയുള്ള
14. bass ::
ബാസ്സും
Adverb
15. far down ::
വളരെ താഴെ
16. far ::
ബഹുദൂരം
17. late ::
വൈകി
Noun
19. sea ::
കടൽ
20. middle ::
മധ്യത്തിൽ
21. oceanic abyss ::
സമുദ്രാന്തർഗർത്തരൂപീകരണം പാതാളത്തിലേക്കു
Antonyms
1. shallow ::
ആഴംകുറഞ്ഞ
2. shoal ::
ഷോൾ
3. skin-deep ::
ത്വക്ക്-ആഴമുള്ള
4. superficial ::
ഉപരിപ്ളവമായ
5. surface ::
ഉപരിതലം
Different Forms
deep, deepen, deepened, deepening, deepens, deeper, deepest, deeply, deepness, deeps
Word Example from TV Shows
But deep down inside...

But DEEP down inside...

The Big Bang Theory Season 5, Episode 6

No, the dumpsters are deep
in Astronomy Department territory.

No, the dumpsters are DEEP in Astronomy Department territory.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 16

(IN DEEP VOICE)

(IN DEEP VOICE) "What are you doing in our dungeon?"

The Big Bang Theory Season 6, Episode 23

May you and my daughter Margaery
drink deep and live long.

May you and my daughter Margaery drink DEEP and live long.

Game of Thrones Season 4, Episode 2

after a deep gum cleaning,
I thought I got on a bus

after a DEEP gum cleaning, I thought I got on a bus

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

English to Malayalam Dictionary: deep

Meaning and definitions of deep, translation in Malayalam language for deep with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of deep in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'deep'

What deep means in Malayalam, deep meaning in Malayalam, deep definition, examples and pronunciation of deep in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History