English to Malayalam Meaning of crown - കിരീടം


Crown :
കിരീടം

കിരീടം, ചൊരൊനെത്, അണ്ണാക്ക്, കയ്യിൽ ഫ്ലാറ്റ്, രാജാവ്, രാജ, പ്രഭു, റോയൽറ്റി, കണ്ഠാഭരണം, ചങ്ങല, അണിയിക്കും, തൊര്സെ, തലപ്പാവും, ലോകക്കപ്പ്, പണിയാമായിരുന്നു, മുകളിൽ, പരകോടി, അച്മെ, ബഹുമതി, ആരാധന, ആത്മാഭിമാനം, നന്ദിയുള്ളവരായി, അന്തസ്സ്, അവാർഡ്, പ്രതിഫലം, സമ്മാനം, വേതന

ഉദ്ഘാടനം, ചൊരൊനതെ, കിരീടം, തുടങ്ങിവയ്ക്കുക, ഇൻസ്റ്റാൾ, ഇംസ്തല്, ബഹുമതി, തീര്ക്കുക, വഴി വെച്ചു, അവസാനിക്കുന്നു, പരിഗണനയിലാണെന്നും, അടയ്ക്കുക, എംബെല്ലിശ്, പ്രതിഫലം, കിന്ഘൊഒദ്

കിരീടംകിരീടധാരണംമകുടംകിരീടങ്ങൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of crown in English
Noun(1) the Crown (or the reigning monarch(2) the part of a tooth above the gum that is covered with enamel(3) a wreath or garland worn on the head to signify victory(4) an ornamental jeweled headdress signifying sovereignty(5) the part of a hat (the vertex(6) an English coin worth 5 shillings(7) the upper branches and leaves of a tree or other plant(8) the top or extreme point of something (usually a mountain or hill(9) the award given to the champion(10) the top of the head(11) (dentistry(12) the center of a cambered road
Verb(1) dwell on with satisfaction(2) express pleasure verbally(3) utter shrill sounds(4) invest with regal power; enthrone(5) be the culminating event(6) form the topmost part of(7) put an enamel cover on
Examples of crown in English
(1) The flag has a horizontal red stripe on top, and a wider white stripe with a gold crown surmounted by seven stars in the middle.(2) A mould is taken in a putty-like material so that the laboratory can make a crown that fits the tooth perfectly.(3) Relax the most resistant hair first, which is usually at the back of the head or at the crown .(4) Mines in the neighbouring hills area have produced lead, silver and gold, including gold that was used in the making of a crown for James V and his queen.(5) A crown of leaves rests on his head, proclaiming him king and guardian over the garden and the house.(6) With a sense of drama and spectacle, the Incas often built on the crown of a ridge.(7) The new badge comprises of a crown , harp, shamrock, laurel leaf and torch and scales with the cross of St Patrick as a centrepiece.(8) Up until that time, the publishers, called stationers, who controlled the printing presses, had exclusive control of all written works by the grace of the crown .(9) With his lips a little loosened by alcohol, he asked Hari how he knew Will would refuse to accept the crown .(10) Just as he has done so many times before, Deacon struck the kick sweetly, the ball sailing directly between the uprights to crown one of the most memorable comebacks in Super League history.(11) He was an imposing figure, and for all that he wore no crown or sign of office, one could not have mistaken his rank, nor his authority.(12) Now Bill is planning one more shot at regaining his world crown .(13) She smiled, leaning her cheek on the crown of his head.(14) However, the Petri brothers wanted freedom from the crown as well as Rome.(15) In colonial America loyalists to the crown were called Tories.(16) It occupies the crown of a big hill, and it is so hush-hush that it doesn't have a name that I can tell you or that anyone would tell me.
Related Phrases of crown
(1) the crown ::
കിരീടം
(2) crown prince ::
രാജകുമാരൻ
(3) royal crown ::
രാജകിരീടം
(4) imperial crown ::
സാമ്രാജ്യത്വ കിരീടം
(5) crown jewels ::
കിരീടം ആഭരണങ്ങളെ
(6) crown flower ::
കിരീടം പുഷ്പം
(7) crown of the head ::
തല കിരീടം
(8) crown glass ::
കിരീടം ഗ്ലാസ്
(9) half-crown ::
പകുതി-കിരീടം
(10) half-a-crown ::
അര കിരീടം
Synonyms
Noun
1. coronet ::
ചൊരൊനെത്
2. title ::
തലക്കെട്ട്
3. monarch ::
രാജാവ്
4. top ::
മുകളിൽ
5. pate ::
നെറുകയിൽ
6. jacket crown ::
ജാക്കറ്റ് കിരീടം
7. pennant ::
പെന്നന്റ്
8. treetop ::
ഗൂഡമായി
9. crest ::
ചിഹ്നം
10. diadem ::
തലപ്പാവും
Verb
11. enthrone ::
എംഥ്രൊനെ
12. round off ::
ഓഫ് റൗണ്ട്
13. top ::
മുകളിൽ
14. coronate ::
ചൊരൊനതെ
Antonyms
1. bottom ::
അടിത്തട്ട്
2. nadir ::
നദീർ
Different Forms
crown, crowned, crowning, crowns
Word Example from TV Shows
to the same standards of proof as the crown.

to the same standards of proof as the CROWN.

Game of Thrones Season 5, Episode 8

I rebelled against the crown
to arrange your marriage to Sansa Stark.

I rebelled against the CROWN to arrange your marriage to Sansa Stark.

Game of Thrones Season 6, Episode 1

the Crown has decided
that from this day forward,

the Crown has decided that from this day forward,

Game of Thrones Season 6, Episode 8

Whenever the crown needs
money, he rubs his hands together

Whenever the CROWN needs money, he rubs his hands together

Game of Thrones Season 3, Episode 3

Anyone who attacks the Crown is unfit

Anyone who attacks the Crown is unfit

Game of Thrones Season 6, Episode 6

English to Malayalam Dictionary: crown

Meaning and definitions of crown, translation in Malayalam language for crown with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of crown in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'crown'

What crown means in Malayalam, crown meaning in Malayalam, crown definition, examples and pronunciation of crown in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History