English to Malayalam Meaning of crack - പിളര്പ്പ്


Crack :
പിളര്പ്പ്

പിളര്പ്പ്, ഒടിവ്, പിളർപ്പിൽ, ഗർത്തം, മുക്കിലും, ച്രംംയ്, തുള, പെർഫൊറേഷൻ, ഒരിഫിചെ, ഉദ്ഘാടനം

ഇടറും, പിളര്പ്പ്, രണ്ടായി പിരിയുക, തകർന്നു, ദേഷ്യം, വളച്ചുതിരിക്കുക, നിലതെറ്റുക, ബ്രേക്ക്, ചീത്തയാകുക, ക്രോധം, ക്നപ്, മാഡൻ, ദെമെംത്, അരിശം, ഉണര്ത്തുക, കുതിക്കുക, പൊങ്ങച്ചംപറയുക, വീന്വുപറയുക, പ്രശംസിക്കും, പൊങ്ങച്ചം

പിളര്പ്പ്ഇങ്ങിനെcrackingcrackingscracklyവിള്ളലുകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of crack in English
Noun(1) a long narrow opening(2) a narrow opening(3) a long narrow depression in a surface(4) a sudden sharp noise(5) a chance to do something(6) witty remark(7) a blemish resulting from a break without complete separation of the parts(8) a purified and potent form of cocaine that is smoked rather than snorted; highly addictive(9) a usually brief attempt(10) the act of cracking something
Verb(1) become fractured; break or crack on the surface only(2) make a very sharp explosive sound(3) make a sharp sound(4) hit forcefully; deal a hard blow, making a cracking noise(5) pass through (a barrier(6) break partially but keep its integrity(7) break suddenly and abruptly, as under tension(8) gain unauthorized access computers with malicious intentions(9) suffer a nervous breakdown(10) tell spontaneously(11) cause to become cracked(12) reduce (petroleum(13) break into simpler molecules by means of heat
Adjective(1) of the highest quality
Examples of crack in English
(1) A jagged crack shot through the ice and water gushed up in jets and spurts.(2) When they talk of ÔÇÿtraditionÔÇÖ the code is not hard to crack .(3) Certainly Chechnya is a devilish hard case to crack .(4) Her eyes began to crack open, her consciousness returning.(5) Nick heard the crack of his bone splintering as a searing pain shot through his face.(6) The sharp crack of their rifles echoes through the humid Georgia night, evoking cries of alarm and warning from the encampment ahead.(7) "Do you thinkÔǪ " another crack echoed around the room as Suze continued.(8) The microphones in the box were full of static, making Cameron's voice crack and differ in volume.(9) They didn't even crack their usual jokes as the beginning of practice.(10) Suddenly, he heard a loud crack of thunder.(11) She said it, imitating a small crack in her voice, as she had heard Tyron's voice do all too often now.(12) It proves to be a hard case to crack , both experimentally and theoretically.(13) Our greatest living portraitist, Lucian Freud, had a crack at it in 2001.(14) Young criminals in West Yorkshire are to be taken to task by a crack team of professionals in a Government-funded initiative.(15) Perhaps most of us would crack under such pressure.(16) Could the Guardian's crack team of theatre experts give the show an instant makeover and turn its fortunes around?
Related Phrases of crack
(1) crack a bottle ::
ഒരു കുപ്പി തകരാൻ
(2) to crack ::
തകരാൻ
(3) crack of dawn ::
പ്രഭാതത്തിൽ ഇനത്തിന്
(4) crack down ::
താഴേക്ക് തകരാൻ
(5) crack a joke ::
ഒരു തമാശ തകരാൻ
(6) crack down on ::
മേൽ തകരാൻ
(7) crack the whip ::
ടി
(8) crack open ::
തുറന്ന തകരാൻ
(9) at the crack of dawn ::
പ്രഭാതത്തിൽ ഇനത്തിന് ന്
Synonyms
Noun
1. split ::
രണ്ടായി പിരിയുക
2. space ::
ഇടം
3. bang ::
ബാംഗ്
4. blow ::
അടിക്കുക
5. attempt ::
ശ്രമം
6. joke ::
കളിവാക്ക്
7. gap ::
വിടവ്
8. shot ::
വെടിവയ്പ്
9. scissure ::
സ്ചിഷുരെ
10. crack cocaine ::
കൊക്കെയ്ൻ തകരാൻ
11. quip ::
ബൈറന്റെ
12. snap ::
സ്നാപ്പ്
13. chap ::
അധ്യാ
14. cracking ::
cracking
15. offer ::
വാഗ്ദാനം
Verb
16. break ::
ബ്രേക്ക്
17. hit ::
തല്ലുക
18. break down ::
പ്രവർത്തന രഹിതം
19. decipher ::
പേര്
20. crock up ::
അപ്പ് കഥയാകുന്നു
21. snap ::
സ്നാപ്പ്
22. break through ::
തകർത്തു
23. check ::
ചെക്ക്
Adjective
24. expert ::
വിദഗ്ധ
Antonyms
1. cipher ::
സൈഫർ
2. code ::
കോഡ്
3. encode ::
എൻകോഡ്
Different Forms
crack, cracked, cracking, crackings, crackly, cracks
Word Example from TV Shows
was crack skulls and fuck girls.

was CRACK skulls and fuck girls.

Game of Thrones Season 1, Episode 1

...and that didn't
even crack my top 10.

...and that didn't even CRACK my top 10.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 5

Who forgot to crack the window?

Who forgot to CRACK the window?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 16

Crack his skull open,
spray some Raid in there.

Crack his skull open, spray some Raid in there.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 9

We'll crack 'em open to see if
we can't reprogram these things

We'll CRACK 'em open to see if we can't reprogram these things

Westworld Season 2, Episode 5

English to Malayalam Dictionary: crack

Meaning and definitions of crack, translation in Malayalam language for crack with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of crack in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'crack'

What crack means in Malayalam, crack meaning in Malayalam, crack definition, examples and pronunciation of crack in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History