English to Malayalam Meaning of control - നിയന്ത്രണം


Control :
നിയന്ത്രണം

നിയന്ത്രണം, ചട്ടം, ശക്തി, പരിധി, ഭരണം, പിടിച്ചുപറിക്കുക, കൈവശം, തൊഴില്, റൂമിൻറെ, രോഗമൂര്ച്ച, സദസും, സര്ക്കാര്, അന്തസ്സ്, സ്വാധീനം, ബഹുമതി, തെളിവ്, ശ്വാസം, കാറ്റ്, ദിവസവം, രെസ്പിരതിഒന്, ലാംബ്രെർട്ട്സ്, അച്ചടക്കം, വ്രതം, തോട്ടം, പാർക്ക്, കടിഞ്ഞാൺ, നേട്ടം, ഫാഷൻ, തത്വത്തിൽ, നിയമം, മേൽനോട്ടത്തിലാണ്, ചെക്ക്, പരിശോധന, കാലഘട്ടം, കാലം, പ്രായം, പിടിക്കുക, കൈവശമുള്ള, കൈ, തീർപ്പ്, മേധാവിത്വം, തണല്, കെയർ, കസ്റ്റഡിയിൽ, എത്താൻ, വിജാഗിരി, പിടി, മണിബന്ധം, ഹൃദയത്തുടിപ്പ്, വലത്, അവകാശം, അധികാരം, അങ്കി, റൗക്ക, കോട്ട, തടസ്സം, ഉപരോധം, തടയല്, എതിർപ്പ്

നിയന്ത്രണം, നിയന്ത്രിക്കുക, സൂപ്രണ്ട്, ചട്ടം, യജമാനന്, സമചതുരം, ഭരിക്കുക, നയിക്കുക, ഏകവഴി, മേൽനോട്ടം, അടിച്ചമര്ത്തുക, തടയുക, ഇരിക്കൂ, അടക്കും, തടയാൻ, ഉപരോധിക്കുക, പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്, എതിർക്കുന്നു, നിയന്തിക്കല്, കമപ്പെടുത്തല്, കണ്ടെയിനുറുകൾ, തീർപ്പ്, രാജംഭരിക്കുക, കസേര എടുത്തു

നിയന്ത്രണംനിയന്ത്രിയ്ക്കാനുള്ളനിയന്ത്രണങ്ങൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of control in English
Noun(1) power to direct or determine(2) a relation of constraint of one entity (thing or person or group(3) (physiology(4) a standard against which other conditions can be compared in a scientific experiment(5) the activity of managing or exerting control over something(6) the state that exists when one person or group has power over another(7) discipline in personal and social activities(8) great skillfulness and knowledge of some subject or activity(9) a mechanism that controls the operation of a machine(10) a spiritual agency that is assumed to assist the medium during a seance(11) the economic policy of controlling or limiting or curbing prices or wages etc.
Verb(1) exercise authoritative control or power over(2) lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or keep within limits(3) handle and cause to function(4) maintain influence over (others or oneself(5) check or regulate (a scientific experiment(6) place under restrictions; limit access to by law(7) verify by using a duplicate register for comparison(8) be careful or certain to do something; make certain of something(9) have a firm understanding or knowledge of; be on top of
Examples of control in English
(1) the pilot had manual control of the plane(2) you shouldn't have dogs if you can't control them(3) She would return to the village in the morning, when she had control over her emotions again.(4) due to circumstances beyond our control(5) The driving paradigm for police research now is clearly crime control .(6) He was stopped at passport control at the airport.(7) His unerring control of whatever machine he was driving came into play in Indianapolis, too.(8) He also called upon the citizens to launch a green revolution to control increasing pollution levels in the City.(9) Psychiatric supervision may help him control some of his feelings of anxiety and he has been offered this on an outpatient basis.(10) It also provides a central control to operate the other equipment in the room.(11) She stumbled the next few steps, and then managed to take control of her coordination.(12) A further 932 were recruited from the public to act as a control group for comparison.(13) he couldn't control the children(14) Being a scientist at heart, Gorman set up a control experiment with a man born at the same time and the same place as himself.(15) The transmissions were sent at the speed of light through the air to the distant mission control .(16) The offender had limited capacity to control her behaviour in this respect.
Related Phrases of control
(1) remote control ::
വിദൂര നിയന്ത്രണ
(2) control panel ::
നിയന്ത്രണ പാനൽ
(3) out of control ::
നിയന്ത്രണം
(4) quality control ::
ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം
(5) lose control ::
നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടും
(6) take control ::
നിയന്ത്രണം
(7) to control ::
നിയന്ത്രിക്കാൻ
(8) passport control ::
പാസ്പോർട്ട് നിയന്ത്രണം
(9) under control ::
നിയന്ത്രണത്തിൽ
(10) pest control ::
കീട നിയന്ത്രണം
Synonyms
Noun
1. jurisdiction ::
നീതിനായപരിപാലനം
2. restraint ::
നിയന്തണം
3. self-control ::
സ്വയം നിയന്ത്രണം
4. switch ::
മാറുക
5. headquarters ::
ആസ്ഥാനം
6. controller ::
കണ്ട്രോളർ
7. ascendance ::
അസ്ചെംദന്ചെ
8. command ::
കമാൻഡ്
Verb
9. be in charge of ::
ചുമതല ആയിരിക്കും
10. restrain ::
നിയന്തിക്കുക
11. limit ::
പരിധി
12. command ::
കമാൻഡ്
13. verify ::
പരിശോധിക്കാൻ
14. contain ::
അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
15. manipulate ::
കൈകാരം ചെയ്യുക
16. assure ::
ഉറപ്പുതരുന്നു
17. operate ::
ഓപ്പറേറ്റ്
18. master ::
യജമാനന്
Antonyms
1. lose ::
നഷ്ടപ്പെടും
Different Forms
control, controlling, controls
Word Example from TV Shows
Never give up control.

Never give up CONTROL.

Breaking Bad Season 4, Episode 8

You're used to being in control,
so this must be painful for you,

You're used to being in CONTROL, so this must be painful for you,

Westworld Season 2, Episode 7

Well,
she's out of control.

Well, she's out of CONTROL.

Westworld Season 2, Episode 9

Letting go, giving up control.

Letting go, giving up CONTROL.

Breaking Bad Season 4, Episode 8

Maybe you should find someone to
help you get your finances under control.

Maybe you should find someone to help you get your finances under CONTROL.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 17

English to Malayalam Dictionary: control

Meaning and definitions of control, translation in Malayalam language for control with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of control in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'control'

What control means in Malayalam, control meaning in Malayalam, control definition, examples and pronunciation of control in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History