English to Malayalam Meaning of contract - കരാർ


Contract :
കരാർ

കരാര്, കരാർ, ഉടമ്പടി, ഉടന്വടി, വില്പ്പനക്കരാര്, സുബ്ചൊംത്രച്ത്, പാട്ടം, ലെഅസെഹൊല്ദ്, കരാർ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, സമ്മേളനം, ബോണ്ട്, ചട്ടം, നിയമം, നിയന്തിക്കല്, സിസ്റ്റം, വ്യവസ്ഥ, കുടിയേറ്റം, കമീകരണം, ഘടന, ഭരണകൂടം

കരാർ, ഉടമ്പടി, ക്രമീകരിക്കണം, അഫ്ഫിഅന്ചെ, വിവാഹത്തിന്നു, വിവാദാസ്പദമായ, ദുരവസ്ഥ, ചുരുങ്ങുക, വെട്ടി, വര്ണിക്കുക, ചുരുക്കി, ആകർഷിക്കുകയും, ഏകീകരിക്കുക, ഞെക്കുക, കുറയ്ക്കുക, വിറകൊള്ളുകയും, ചടുലം, ചൊംതൊര്ത്, ഹ്രസ്വമാകണം, സംഗഹിക്കുക, ചുരുട്ടിക്കളയുന്ന, ഇരട്ടിയാക്കാൻ, മടക്കുക, ചെറുതാക്കുക, കമ്മിവരുത്തരുത്, മന്ദഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കാരമുള്ളും, തകർന്നടിയും, ചുരുളൻ, വാടിപ്പോകുന്നു, ലഭ്യമാക്കൽ, കൊണ്ടുവരിക, നേടാൻ, വിജയം, ലഭ്യമാകാൻ, മടിക്കേണ്ട, സ്ച്രുപ്ലെ, ൽ വേല്മാന്, ഉള്പ്പെടുത്തുക

കരാർചുരുങ്ങിcontractiblecontractileകരാര്കരാറുകാരൻകരാറുകാർകരാറുകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of contract in English
Noun(1) a binding agreement between two or more persons that is enforceable by law(2) (contract bridge(3) a variety of bridge in which the bidder receives points toward game only for the number of tricks he bid
Verb(1) enter into a contractual arrangement(2) engage by written agreement(3) squeeze or press together(4) be stricken by an illness, fall victim to an illness(5) become smaller or draw together(6) make smaller(7) compress or concentrate(8) make or become more narrow or restricted(9) reduce in scope while retaining essential elements
Examples of contract in English
(1) When bidding a contract with a minor suit as trumps, the suit is not mentioned.(2) When people laugh, their muscles contract , their pulse rates rise and their breathing is faster.(3) The factory should be self contained and contract for, order and pay for all materials obtained locally.(4) Sanctions on a country could affect its ability to contract for concessional lending.(5) In others, employers contract privately to provide the benefits.(6) Breath-holding helps create a firm base upon which the muscles can effectively contract .(7) When he can't succeed in killing himself, he hires a contract killer to carry out the job for him.(8) Mucus production increases and the muscles surrounding the airways contract , narrowing the space through which air can flow.(9) When these muscles contract , they don't directly push the head forward.(10) Planning permission has already been obtained for the terminal and British Gas intends to contract for the use of 2.2 million tonnes a year of capacity.(11) A contract of marriage may be made through agents acting ad hoc on behalf of the bride and bridegroom themselves, or of their guardians.(12) Biotech companies also contract with individual farmers to grow pharma crops.(13) It is always open to minority shareholders to contract for such representation.(14) He could claim that while creating and producing hit game shows, he was also a contract assassin for the CIA.(15) When an agreement is reached with the owner, a private contract is written and signed.(16) The company wants to contract for as much technological capability as it can.
Related Phrases of contract
(1) breach of contract ::
കരാർ ലംഘനം
(2) sales contract ::
വില്പ്പന ഉടമ്പടി
(3) to contract ::
ഉടംബടിക്കായി
(4) contract law ::
കരാർ നിയമം
(5) sign a contract ::
കരാർ ഒപ്പിടുമെന്ന്
(6) service contract ::
സേവന കരാർ
(7) under contract ::
കരാർ പ്രകാരം
(8) employment contract ::
തൊഴിൽ കരാർ
(9) draft contract ::
ഡ്രാഫ്റ്റ് കരാർ
(10) social contract ::
സാമൂഹിക കരാർ
Synonyms
Noun
1. agreement ::
കരാര്
2. contract bridge ::
കരാർ പാലം
3. declaration ::
പഖാപനം
Verb
4. shrink ::
ചുരുങ്ങുക
5. tighten ::
മുറുക്കുക
6. wrinkle ::
ചുളുക്ക്
7. shorten ::
ചുരുക്കി
8. undertake ::
ഏറ്റെടുക്കുക
9. develop ::
വികസിപ്പിക്കുക
10. incur ::
ഇടയാക്കാം
11. reduce ::
കുറയ്ക്കുക
12. get ::
നേടുക
13. narrow ::
വീതികുറഞ്ഞ
14. squeeze ::
ഞെക്കിപ്പിഴിയുക
15. concentrate ::
ഏകോപിപ്പിക്കുക
16. sign up ::
സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക
Different Forms
contract, contracted, contractible, contractile, contracting, contractor, contractors, contracts
Word Example from TV Shows
That's why I've stipulated
in the contract that your contributions

That's why I've stipulated in the CONTRACT that your contributions

The Big Bang Theory Season 9, Episode 18

I get to write a contract?

I get to write a CONTRACT?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 13

It sounds like a contract
might be in order.

It sounds like a CONTRACT might be in order.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 18

If that contract breaks down,
then all social contracts break down.

If that CONTRACT breaks down, then all social CONTRACTs break down.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 22

You know what, let me
pull a quick contract off the Internet--

You know what, let me pull a quick CONTRACT off the Internet--

The Big Bang Theory Season 9, Episode 11

English to Malayalam Dictionary: contract

Meaning and definitions of contract, translation in Malayalam language for contract with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of contract in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'contract'

What contract means in Malayalam, contract meaning in Malayalam, contract definition, examples and pronunciation of contract in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History