English to Malayalam Meaning of close - അടയ്ക്കുക


Close :
അടയ്ക്കുക

അവസാനിക്കുന്ന, പൂർത്തീകരണം, അവസാനിക്കുന്നു, തീരുമാനം, അടയ്ക്കുക, തീര്ക്കുക, അവസാനത്തെ, അടയ്ക്കൽ, വേലിക്കെട്ട്, വീതികുറഞ്ഞ, വിരാമം, സ്റ്റോപ്പ്, വ്രതം, നിര്ത്തുക, കൂടി, കൂടാതെ, സഹായിയായി, സമ്മേഷന്റെ, അനുവാദത്തിന്

നിർത്തുക, അടയ്ക്കുക, അറുതിവരുത്താൻ, ചൌല്ക്, CONCATENATE, ബ്രേക്ക്, തടസ്സപ്പെടുത്തുക, പിരിച്ചുവിടുക, അതിക്രമം, നിറുത്തുക, അടിച്ചമര്ത്തുക, വീര്പ്പുമുട്ടുക, അറസ്റ്റ്, നിറയും, ആർദ്ര, തീര്ക്കുക, വഴി വെച്ചു, അവസാനിക്കുന്നു, പരിഗണനയിലാണെന്നും, കൂടെ പരിധിയുണ്ട്, വീടുവളഞ്ഞു, അടക്കംചെയ്യുക, അര കെട്ടി, വലയം ചെയ്യുക, കടൽകാക്ക, ഒരുമിച്ച്, സംയോജിപ്പിക്കുക, ഏകീകരിക്കുക, കൂട്ടിച്ചേർക്കും, കൂടിച്ചേരുക, ഒന്നാക്കുക, ചേരാൻ, ഘടിപ്പിക്കുക, കുരുക്ക്, ഇണ, ഫൊര്ഗഥെര്, കണ്ടുമുട്ടുക, സന്ധി, പൂർത്തിയായി എന്നു, വാഴുവാൻ

അടയ്ക്കുക, അറിയുക, അടുത്തു, പരിചിതമായ, കട്ടിയുള്ള, ആസന്നമായ, മാർവ്വിടം, ചൊര്കെദ്, കൂട്ടുകാരനെ, നിശ്ചലമായ, ഫ്രൊവ്സ്യ്, ഫ്രൊവ്സ്ത്യ്, ഇറുകിയ, ഒതുക്കമുള്ള, രൂപമില്ല, അടയ്ക്കുക-ഫിറ്റിംഗ്, രഹസ്യ, മറച്ചിരിക്കുന്നു, മറവിൽ, ബാക്സ്റ്റേജ്, അണിയായി, സമീപത്തുള്ള, ഐലന്റ്, ബന്ധിത, ആത്മവിശ്വാസം, ഭൂവൽക്കത്തിലെ, ഉംദമഗെദ്, സൂക്ഷ്മമായ, ഉംദിസ്തൊര്തെദ്, പൂർണ്ണമായ, കൃതമായ, ഒതുങ്ങിനിന്നു, അടച്ച, ജൈവ, വവസ്ഥാനുസൃതമായ, നന്നായി കണക്ട്, .ഐച്ഛികമായ, വിരമിച്ച, സ്വകാര്യ, ച്ലൊഇസ്ത്രല്, തിങ്ങിയ, പിൻ വാതിൽ, നിഗൂഢ, മിസ്റ്റിക്കൽ, ഹൃദയസ്പര്ശിയായ, പതിവായ, ക്യൂബിക്, ഖരമായ, വിംദ്ലെഷ്, മൂക്ക്, കുറിയ, ചുരുക്കത്തിലുള്ള, സംഗ്രഹം, സംക്ഷിപ്തമായ, വികാരാധീനമായ, ആവേശമുള്ള, പ്രയാസകരമായ, ഔത്സുക്യമുള്ള, ആവേശപൂർവം, തൊട്ടുകിടക്കുന്ന, പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്, അതിതീവ്രമായ, കേന്ദ്രീകരിച്ചു, കടുത്ത, ആഴമുള്ള, ജനസംഖ്യയുള്ള, മലയോടു, അറിയപ്പെടുന്ന, പരിചയപ്പെടൽ, ചൊംവെര്സംത്, യേ, വലത്, ശരിയായ, നിശ്ചിത, മിണ്ടാത്ത, ടീഷർട്ടിൽ, ശദ്ധയോടെ, ശ്രദ്ധിക്കുക, ആലോചിച്ച്, ജാഗരൂകനായ, സമീക്ഷകാരിയായ

അടുത്തു, അടയ്ക്കുക, ഉപവാസം, പോസ്റ്റ് ഹാർഡ്, നന്നായി അടുത്തു, ഫ്ലഷ്, മിക്കവാറും, ഏറ്റവും, വെറും, മുമ്പ്

അടയ്ക്കുകഅടച്ചഅടുത്ത്അടുപ്പംഅടയ്ക്കുന്നുഅടയ്ക്കുന്നതിൽclosings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of close in English
Noun(1) the temporal end; the concluding time(2) the last section of a communication(3) the concluding part of any performance
Verb(1) move so that an opening or passage is obstructed; make shut(2) become closed(3) cease to operate or cause to cease operating(4) finish or terminate (meetings, speeches, etc.(5) come to a close(6) complete a business deal, negotiation, or an agreement(7) be priced or listed when trading stops(8) engage at close quarters(9) cause a window or an application to disappear on a computer desktop(10) change one's body stance so that the forward shoulder and foot are closer to the intended point of impact(11) come together, as if in an embrace(12) draw near(13) bring together all the elements or parts of(14) bar access to(15) fill or stop up(16) unite or bring into contact or bring together the edges of
Adjective(1) at or within a short distance in space or time or having elements near each other(2) close in relevance or relationship(3) not far distant in time or space or degree or circumstances(4) rigorously attentive; strict and thorough(5) marked by fidelity to an original(6) (of a contest or contestants(7) crowded(8) lacking fresh air(9) of textiles(10) strictly confined or guarded(11) confined to specific persons(12) fitting closely but comfortably(13) used of hair or haircuts(14) giving or spending with reluctance, or near(15) inclined to secrecy or reticence about divulging information
Adverb(1) near in time or place or relationship(2) in an attentive manner
Examples of close in English
(1) I was pretty close , though I still couldn't see the skyline of New York.(2) The summer may be drawing to a close , but York Racecourse has still been pulling the crowds for its September meeting.(3) The sunshade on their terrace retracts, the windows close automatically whenever it starts to rain.(4) If the agreement is in writing it may be in very close print on the back of a delivery docket or ticket.(5) He and his sister were close and her death affected him so strongly that friends initially feared for his own mental health.(6) It can be the year when we draw to a close this sorry chapter in our treatment of those with disabilities.(7) The competition was dreamed up by staff at the Lowry in response to claims by many visitors that dogs in the pictures bear a close resemblance to their own.(8) We're very good friends and very close but he doesn't spare me either.(9) they take place at close intervals(10) But I am conscious of the fact that we lost all three matches by very narrow margins and winning the close matches becomes a habit.(11) Tessa cooks the evening meal, but the nearest town is close if clients wish to eat out occasionally.(12) Shares in the club were 1.5 pence higher at 286.5 pence by the close of trade in London on Thursday.(13) Little by little however, she seemed to get comfortable with the fact that I wanted to be close and intimate with her.(14) close the door, please(15) He extends his hand toward the metal door, bringing it slamming to a close .(16) The only solution is surgery to close the hole and reinforce the spot.
Related Phrases of close
(1) close to ::
അടുത്ത്
(2) close to you ::
നിങ്ങൾ അടുത്ത്
(3) close the door ::
വാതിൽ അടയ്ക്കുക
(4) to close ::
ക്ലോസ്
(5) close down ::
അടുത്തു
(6) close friend ::
അടുത്ത സുഹൃത്ത്
(7) close by ::
അടുത്തുതന്നെ
(8) close-up ::
ക്ലോസ് അപ്പ്
(9) very close ::
വളരെ അടുത്ത്
Synonyms
Adjective
1. near ::
അടുത്തു
2. dense ::
തിങ്ങിയ
3. evenly matched ::
ഇരുമുന്നണികൾക്കും പൊരുത്തപ്പെട്ടു
4. immediate ::
അടിയന്തര
5. intimate ::
അറിയുക
6. strong ::
ശക്തമായ
7. careful ::
ശ്രദ്ധിക്കുക
8. vigilant ::
കരുതലോടും
9. strict ::
കണിശമായ
10. humid ::
നനഞ്ഞ
11. skinny ::
ചടച്ച
13. faithful ::
വിശ്വസ്ത
14. secretive ::
രഹസ്യ
15. tight ::
ഇറുകിയ
17. close-fitting ::
അടയ്ക്കുക-ഫിറ്റിംഗ്
Adverb
18. tight ::
ഇറുകിയ
19. near ::
അടുത്തു
Noun
20. end ::
അവസാനിക്കുന്നു
21. ending ::
അവസാനിക്കുന്ന
22. finale ::
കൂടെയൊരുപദേശവും
23. last ::
അവസാനത്തെ
Verb
24. shut ::
അടയ്ക്കുക
26. catch up ::
പിന്നീട് കാണുക
27. narrow ::
വീതികുറഞ്ഞ
28. meet ::
കണ്ടുമുട്ടുക
29. end ::
അവസാനിക്കുന്നു
31. clinch ::
ജയം
32. close down ::
അടുത്തു
33. fill up ::
പൂരിപ്പിക്കുന്നു
34. conclude ::
നിഗമനം
35. come together ::
കൂടിവരുമ്പോൾ
Antonyms
1. open ::
തുറക്കുക
Different Forms
close, closed, closely, closeness, closes, closing, closings
Word Example from TV Shows
Oh... so close.

Oh... so CLOSE.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 14

to remain warm,
and yet not so close

to remain warm, and yet not so CLOSE

The Big Bang Theory Season 12, Episode 24

They've been raiding the villages close by.

They've been raiding the villages CLOSE by.

Game of Thrones Season 4, Episode 8

He’s getting close to you\Nto know about the investigation.

He’s getting CLOSE to you
to know about the investigation.

Money Heist Season 1, Episode 13

We'll stay warmer if we stay close.

We'll stay warmer if we stay CLOSE.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

English to Malayalam Dictionary: close

Meaning and definitions of close, translation in Malayalam language for close with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of close in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'close'

What close means in Malayalam, close meaning in Malayalam, close definition, examples and pronunciation of close in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History