English to Malayalam Meaning of clear - വ്യക്തമായ


Clear :
വ്യക്തമായ

വ്യക്തമായ, അപ്പ് ക്ലിയർ, പോംവഴിയും, വെടിപ്പാക്കി, ഒഴിവാക്കുക, ഒഴുക്ക്, ഒഴിഞ്ഞ, ഒഴിച്ചുമാറ്റുക, ചെലവഴിക്കുക, ദെപ്ലെതെ, സ്വതന്ത്ര, വിമോചിപ്പിക്കുക, വെറുതെ വിടുക, തുടച്ചുനീക്കുക, മുക്തിപ്രാപിക്കുക, മാറി പോ, കഴുകുക, സജീവമാക്കുന്ന, വ്യക്തമാക്കാം, തിളങ്ങുക, പ്രസന്നതയോടെ, തിളങ്ങുന്ന തീരും, മോചിപ്പിക്കാൻ, വിടുതല്, റിലീസ്, കളയുക, ഓഫ് പ്രഭയുണ്ടാവുകയില്ല, കുതിക്കുക, തുളച്ചുകയറുക, വിശദീകരിക്കാൻ, തുറന്നു പറയുക

വ്യക്തമായ, വെടിപ്പുള്ള, സ്പഷ്ടമായ, പ്ലെയിൻ, സുതാരമായ, മണമോ, പരൽ, രാമേട്ടന്, തിളങ്ങുന്ന, അസാമാനബുദ്ധിയുള്ള, വെളിച്ചം, മിന്നുന്ന, സ്വതന്ത്ര, തുറക്കുക, ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട, അയഞ്ഞ, ശുദ്ധമായ, പുതിയ, ആധികാരികം, ശരിയായ, നിറഞ്ഞ, നിവൃത്തി, പൂർണ്ണമായ, തികഞ്ഞ, വിപുലീകരിക്കുക, വിശദമായ, മതിയാവോളമുള്ള, വെളുത്ത, നഗ്നമായ, വിശാലമായ, അനാവൃതമാക്കി, തുറന്നുസംസാരിക്കുന്ന, ആത്മവിശ്വാസം, ചില, ചതെഗൊരിചല്, പെരെംപ്തൊര്യ്, ചൊച്ക്സുരെ, ജ്വലിക്കുന്ന, പേറിയിരിക്കയാണ്, രെഫുല്ഗെംത്, മായമില്ലാത്ത, ലിംപിദ്, ഉന്മിക്സെദ്, നരച്ച, ചാര, .പാനിക്കിള്, സ്ഫടികം, വന്യമായ, എതിരില്ലാത്ത, യോഗതയില്ലാത്ത, രെഇംലെഷ്, സ്വസ്ഥമായിരുന്നു, ശാന്തമായ, സമാധാനപരമായ, പ്രശാന്തമായ, വൃത്തിയായ, ഉനല്ലൊയെദ്, തർക്കമില്ലാത്ത, ഉനെംബര്രഷെദ്, ബൈജു, നിഷ്പക്ഷമായ, ദിസ്പഷിഒനതെ, ലിബറലെന്നും, നീതി, സൗജന്യമായി, സൌജന്യ, ചെലവ് ഇല്ലാതെ, നിരപരാധികളായ, നിര്ദോഷകരമായ, ഓണപൂക്കള, കുറ്റമില്ലാതെ, സുഗ്രാഹ്യവും, പതക്ഷമായ, ദൃശ്യമായ, നിഷ്കളങ്കമായ, പ്രകടിപ്പിക്കാൻ

വ്യക്തമായും, വ്യക്തമായ, മുള്മുനയില്, പ്ലെയിൻ, അവൊവെദ്ല്യ്, വെടിപ്പുള്ള

വ്യക്തമായമായ്ച്ചുവ്യക്തമാകുംവ്യക്തമായനിര്മ്മാര്ജ്ജനംവംശജനുംഒഴിയുന്നതുവരെഅവക്തമായവ്യക്തമാക്കാത്തത്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of clear in English
Noun(1) the state of being free of suspicion(2) a clear or unobstructed space or expanse of land or water
Verb(1) rid of obstructions(2) make a way or path by removing objects(3) become clear(4) grant authorization or clearance for(5) remove(6) go unchallenged; be approved(7) be debited and credited to the proper bank accounts(8) go away or disappear(9) pass by, over, or under without making contact(10) make free from confusion or ambiguity; make clear(11) free from payment of customs duties, as of a shipment(12) clear from impurities, blemishes, pollution, etc.(13) yield as a net profit(14) make as a net profit(15) earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages(16) sell
Adjective(1) readily apparent to the mind(2) free from confusion or doubt(3) affording free passage or view(4) allowing light to pass through(5) free from contact or proximity or connection(6) characterized by freedom from troubling thoughts (especially guilt(7) (of sound or color(8) (especially of a title(9) clear and distinct to the senses; easily perceptible(10) accurately stated or described(11) free from clouds or mist or haze(12) free of restrictions or qualifications(13) free from flaw or blemish or impurity(14) clear of charges or deductions(15) easily deciphered(16) freed from any question of guilt
Adverb(1) completely(2) in an easily perceptible manner
Examples of clear in English
(1) it's clear that they're in love(2) Both images are clouded with a lack of clear understanding about their subject.(3) Staff ran the taps continuously to see if the water would clear .(4) He had wavy brown hair and clear gray eyes, as well as a strong, towering build and a flawless smile.(5) the water is very clear(6) And once the decision had been made, his mind was clear and he was free to play the way he knew he could.(7) The implications of the refusal of the hand are clear and yet beautifully understated.(8) He held his nerve as the roars of the crowd echoed in his ears and silky footwork took him clear of desperate tackles.(9) The combined entity should also have a clear majority of independent directors.(10) my conscience is clear(11) clear the court!(12) I was not with her in Greece but the press reports of her remarks seem abundantly clear .(13) By 6pm, riot police had begun to clear the city centre, forcing the crowds out towards Westgate.(14) This checklist would give the student a clear idea of what to look for when choosing a creative-writing course.(15) He began to improve within days, and as far as the doctors can tell, he is now clear of the cancer.(16) I got as high up in the eddy as I could, so I would have enough speed to clear the hole.
Related Phrases of clear
(1) clear up ::
അപ്പ് ക്ലിയർ
(2) not clear ::
വ്യക്തമല്ല
(3) clear out ::
ഒഴിവാക്കുക
(4) clear-cut ::
വളരെ വ്യക്തമായ
(5) clear the table ::
പട്ടിക ക്ലിയർ
(6) clear away ::
മാറി പോ
(7) clear off ::
ഓഫ് ക്ലിയർ
(8) clear history ::
ചരിത്രം മായ്ക്കുക
(9) it is clear ::
അത് വ്യക്തമാണ്
Synonyms
Adjective
2. obvious ::
സ്പഷ്ടമായ
3. transparent ::
സുതാരമായ
4. bright ::
തിളങ്ങുന്ന
5. unblemished ::
നിഷ്കളങ്കരും
6. distinct ::
വ്യത്യസ്തരായ
7. unobstructed ::
unobstructed
8. untroubled ::
കാര്ത്തിക്
9. open ::
തുറക്കുക
11. percipient ::
പെര്ചിപിഎംത്
12. unmortgaged ::
ഉന്മൊര്ത്ഗഗെദ്
13. well-defined ::
നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട
14. clean ::
വെടിപ്പുള്ള
15. clear-cut ::
വളരെ വ്യക്തമായ
Adverb
17. away from ::
അകലെ നിന്ന്
20. all the way ::
എല്ലാ വഴി
21. clearly ::
വ്യക്തമായി
Verb
23. disappear ::
അപതക്ഷമാവുക
24. empty ::
ഒഴിഞ്ഞ
25. unblock ::
തടഞ്ഞത്
26. evacuate ::
ഒഴിച്ചുമാറ്റുക
27. remove ::
നീക്കം
28. go over ::
കടന്നുപോകും
29. acquit ::
മോചിപ്പിക്കുക
30. authorize ::
അധികാരപ്പെടുത്തുക
31. net ::
വല
32. pass ::
ചുരം
33. top ::
മുകളിൽ
34. clear up ::
അപ്പ് ക്ലിയർ
35. brighten ::
പ്രസന്നതയോടെ
36. unclutter ::
ഉന്ച്ലുത്തെര്
37. make ::
ഉണ്ടാക്കുക
38. shed light on ::
പ്രകാശം പരത്തുക
39. solve ::
പരിഹരിക്കാൻ
40. exculpate ::
എക്സചുല്പതെ
Noun
41. open ::
തുറക്കുക
Antonyms
1. opaque ::
ആഗിരണം
Different Forms
clear, cleared, clearer, clearest, clearness, clears, unclear, uncleared
Word Example from TV Shows
Please keep this channel clear
for emergencies. Thank you.

Please keep this channel CLEAR for emergencies. Thank you.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 6

Not really clear on what he does.

Not really CLEAR on what he does.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 5

And eventually it became clear
that my spite didn't mean anything to you.

And eventually it became CLEAR that my spite didn't mean anything to you.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

"Is it CLEAR?

Money Heist Season 1, Episode 13

If I hadn't told my brother Stumpy
not to clear the wood chipper by hand...

If I hadn't told my brother Stumpy not to CLEAR the wood chipper by hand...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 3

English to Malayalam Dictionary: clear

Meaning and definitions of clear, translation in Malayalam language for clear with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of clear in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'clear'

What clear means in Malayalam, clear meaning in Malayalam, clear definition, examples and pronunciation of clear in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History