English to Malayalam Meaning of clean - വെടിപ്പുള്ള


Clean :
വെടിപ്പുള്ള

വെടിപ്പുള്ള, ഓഫ് വൃത്തിയാക്കുക, വെടിപ്പാക്കി, ലൌംദെര്, തുടച്ചുനീക്കുക, വൃത്തിയാക്കുകയും, സംസ്കരിക്കുകയും, ശുദ്ധീകരിക്കുക, ശരിയായ, ശുദ്ധീകരിച്ചു, നേരെയാക്കുക

വെടിപ്പുള്ള, മേള, ശുദ്ധമായ, വൃത്തിയാക്കുക, കഥയെ, സ്പഷ്ടമായ, വിശുദ്ധമായ, ശരിയായ, കുറവില്ലാത്തതായിരുന്നു, വ്യക്തമായ, വിശുദ്ധ, അനുഗൃഹീത, ശുദ്ധീകരിക്കേണം, അവതരണങ്ങൾ, .പാനിക്കിള്, ലിംപിദ്, ആധികാരികം, സ്റ്റെർലിംഗ്, ആത്മാര്ത്ഥമായ, നന്നായി ആകൃതിയിൽ, നന്നായി നിർമ്മിച്ച, സംഘടിതമായ, കളങ്കമില്ലാത്ത, തുരുമ്പിക്കാത്ത, പാപമില്ലാത്ത, നിരപരാധികളായ, നിർദോഷമായ, ഉംസൊഫിസ്തിചതെദ്, നിഷ്കളങ്കരും, ഉപയോഗിക്കാത്ത, ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, റദ്ദായ, കന്യക, തിളങ്ങുന്ന, ഉംതൈംതെദ്, വാടാത്ത, ഉംസ്തൈനെദ്, മായമില്ലാത്ത, ഉന്മിക്സെദ്, ഭംഗിയായി ചൊംപ്ലെക്സിഒനെദ്, വെളുത്ത, നരച്ച, ചാര, കളങ്കം, വരാത്ത, നിർമ്മലൻ, ഉംസുല്ലിഎദ്, ഉന്ചൊര്രുപ്തെദ്, വൃത്തിയായ, സുതാരമായ, പുതിയ, തികഞ്ഞ, ഇംദെഫെച്തിബ്ലെ, സൂക്ഷ്മമായ, ഉനെര്രിന്ഗ്

വ്യക്തമായി, വെടിപ്പുള്ള, അവതരണങ്ങൾ, മേള, നിരുപാധികമായി, വളരെ, മരിച്ച, ആകപ്പാടെ, മുഴുവനും, വ്യക്തമായ

വെടിപ്പുള്ളcleanableവൃത്തിയാക്കിയക്ലീനര്ക്ലീനറുംവൃത്തിയുള്ളശുചിയാക്കല്cleaningsശുദ്ധിവിശുദ്ധിശുദ്ധീകരണംശുദ്ധീകരിക്കുന്നുശുദ്ധീകരണം
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of clean in English
Noun(1) a weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then jerked overhead
Verb(1) make clean by removing dirt, filth, or unwanted substances from(2) remove unwanted substances from, such as feathers or pits(3) clean and tidy up the house(4) clean one's body or parts thereof, as by washing(5) be cleanable(6) deprive wholly of money in a gambling game, robbery, etc.(7) remove all contents or possession from, or empty completely(8) remove while making clean(9) remove unwanted substances from(10) remove shells or husks from
Adjective(1) free from dirt or impurities; or having clean habits(2) free of restrictions or qualifications(3) (of sound or color(4) free from impurities(5) (of a record(6) ritually clean or pure(7) not spreading pollution or contamination; especially radioactive contamination(8) (of behavior or especially language(9) free from sepsis or infection, or uninfected(10) morally pure(11) (of a manuscript(12) (of a surface(13) exhibiting or calling for sportsmanship or fair play(14) without difficulties or problems(15) thorough and without qualification(16) not carrying concealed weapons
Adverb(1) completely; used as intensifiers, or plum(2) in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating
Examples of clean in English
(1) Only those with clean records must be sponsored by the recruiting agencies.(2) My dad used to do drugs, but he has been clean for four years.(3) They sat on the edge of the low shelf which served as a bench, scrubbed and washed and dressed in clean tunics.(4) Use vodka, gin, or any pure alcohol to erase lipstick stains from your collar, or to clean paint or ink stains from your carpet.(5) Occasionally we'd give them to a neighbor, but my mother wouldn't clean fish so it was almost always a waste.(6) Buyers should ensure that the registration and tax papers are in order and the status of ownership is clean .(7) Shoving books onto the floor, I finally found a clean piece of paper and a sharpened pencil.(8) Let us wish for a beautiful and clean earth without pollution in the future.(9) I had taken someone for quite a lot of money and these are things I've got to deal with today because I'm clean .(10) The tamilok, its fans swear, has a fresh clean taste that sends shivers of pleasure down one's alimentary canal.(11) In short, show her how to mow the lawn, wash the car and clean the pool, and let her practise these chores until she does it as well as you.(12) He packs plants in cardboard boxes lined with clean paper and occasionally uses icepacks.(13) By these means, the virtuous mother could mold an unspoiled, respectful, neat, and clean child.(14) It's good clean fun for the kids and well worth a rental.(15) We mostly adopted trade sales to maximize revenues, and they were generally clean , despite occasional slip ups.(16) Fill your sink with suds, mop away then rinse with a clean towel.
Related Phrases of clean
(1) come clean ::
വൃത്തിയായി വരൂ
(2) clean the house ::
വീട് വൃത്തിയാക്കി
(3) clean out ::
പൂർണമായി കാലിയാക്കുക
(4) clean sheet ::
ക്ലീൻ ഷീറ്റ്
(5) clean the floor ::
തറ വൃത്തിയാക്കുക
(6) clean water ::
ശുദ്ധജലം
(7) clean the windows ::
വിൻഡോകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ
Synonyms
Adjective
2. blank ::
ശൂനമായ
3. pure ::
ശുദ്ധമായ
4. virtuous ::
പുണ്യവാൻമാരും
5. innocent ::
നിരപരാധികളായ
6. fair ::
മേള
7. sober ::
നിർമ്മദരായിരിപ്പിൻ
8. neat ::
വൃത്തിയായ
9. complete ::
പൂർണ്ണമായ
10. simple ::
ലഘുവായ
11. fresh ::
പുതിയ
12. clear ::
വ്യക്തമായ
13. clean-living ::
ക്ലീൻ ജീവനുള്ള
14. unobjectionable ::
ഉനൊബ്ജെച്തിഒനബ്ലെ
15. sporty ::
കളിയായ
16. uninfected ::
ഉനിന്ഫെച്തെദ്
Adverb
18. plumb ::
തൂക്കുകട്ട
19. fair ::
മേള
Noun
20. clean and jerk ::
ശുദ്ധവും സ്വയംഭോഗം
Verb
21. wash ::
കഴുകുക
22. launder ::
ലൌംദെര്
23. gut ::
കുടല്
24. houseclean ::
ഹൊഉസെച്ലെഅന്
25. scavenge ::
വിഷമം
26. make clean ::
ശുദ്ധമാക്കുവാൻ
27. pick ::
തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
28. strip ::
സ്ട്രിപ്പ്
29. cleanse ::
വെടിപ്പാക്കി
Antonyms
1. dirty ::
അഴുക്കായ
2. foul ::
കള്ളക്കളി
3. grubby ::
കൊച്ചു
4. spotted ::
കണ്ടെത്തി
5. unclean ::
അശുദ്ധൻ
Different Forms
clean, cleanable, cleaned, cleaner, cleaners, cleanest, cleaning, cleanings, cleanness, cleans
Word Example from TV Shows
...clean bowls,
utensils and a roll of toilet paper?

...CLEAN bowls, utensils and a roll of toilet paper?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 8

...and if they're not clean
then your books smell like melons and it's...

...and if they're not CLEAN then your books smell like melons and it's...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 14

l need help to clean.
Yes.

l need help to CLEAN. Yes.

Breaking Bad Season 4, Episode 6

All right. Time to clean
the menudo out from
between your ears.

All right. Time to CLEAN the menudo out from between your ears.

Breaking Bad Season 2, Episode 2

You want to be clean and fresh
for your new husband, don't you?

You want to be CLEAN and fresh for your new husband, don't you?

Game of Thrones Season 5, Episode 6

English to Malayalam Dictionary: clean

Meaning and definitions of clean, translation in Malayalam language for clean with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of clean in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'clean'

What clean means in Malayalam, clean meaning in Malayalam, clean definition, examples and pronunciation of clean in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History