English to Malayalam Meaning of calm - ശാന്തമായ


Calm :
ശാന്തമായ

സമാധാനം, ശാന്തി, സ്വസ്ഥമായിരുന്നു, ശാന്തമായ, ഫേസ്ബുക്കില്, സ്വയം കൈവശം, ഉന്ഫ്ലപ്പബ്ലെ, .ഫോളോ, ഇംപെര്തുര്ബബ്ലെ, സ്തില്ല്യ്, ഓൺ നിദ്രയിലേക്ക്

ശാന്തമായ, തൊട്ടില്, സ്വസ്ഥമായിരുന്നു, സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുക, കഴിക്കാന്, ശമിപ്പിക്കും, സ്വസ്ഥമായിരുന്നു വളരാൻ, ലഘൂകരിച്ച്, കുഇഎതെന്, ഉറപ്പിക്കുക, തീരുമാനിക്കുക, കുറവായിരുന്നതിനാൽ, പോംവഴിയും, മേൽ നിലനിർത്തും

സ്വസ്ഥമായിരുന്നു, ശാന്തമായ, സമാധാനപരമായ, പ്രശാന്തമായ, ശുദ്ധവായു, നിർമ്മദരായിരിപ്പിൻ, സസ്ഥമായിരിക്കുന്ന, നിശ്ചിത, ഗണം, സ്റ്റാറ്റിക്, നിശ്ചലമായ, അഭിവൃദ്ധിയില്ലാത്ത, സ്ഥിരമായ, മേള, നിശ്ശബ്ദമായ, സ്ലോ, ക്രമേണ, ശാന്തമായിരിക്കുക, സൗമമായ, രചിച്ചു, .ഫോളോ, ഉന്വൊര്രിഎദ്, സ്ഥിരതയുള്ള, ഉറച്ച, ദൃഡ, ഭാഷകൻ, നിലനില്ക്കുന്ന, ഉംസ്തിര്രെദ്, എസ്, പോലും ചിന്താഗതിക്കാരായ, കാക്കുന്നു, ഉന്മൊവിന്ഗ്, വിശ്വസ്ത, ഉനിംപഷിഒനെദ്, ഉനെക്സചിതെദ്, ശൂനമായ, കറകളഞ്ഞ, രോഗി, സംഘാടകനായി, ഉന്ഗ്രുദ്ഗിന്ഗ്, ഇംദൊമിതബ്ലെ, ഉംതിരെദ്, ഇന്നത്തേക്ക്, ശേഖരിച്ച, ഉനഗിതതെദ്, ലഹരിയുള്ള അല്ല, കഠിനമായ, കഠിനമായ അല്ല, അബോധാവസ്ഥയിൽ

ശാന്തമായഅമർത്തിതണുത്തുcalmestആത്മശാന്തമായിശാന്തംഅതിരിലാണ്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of calm in English
Noun(1) steadiness of mind under stress(2) wind moving at less than 1 knot; 0 on the Beaufort scale
Verb(1) make calm or still(2) make steady(3) become quiet or calm, especially after a state of agitation(4) cause to be calm or quiet as by administering a sedative to
Adjective(1) not agitated; without losing self-possession(2) (of weather
Examples of calm in English
(1) We sailed off into the nothingness of the flat calm sea.(2) The light winds and calm water conditions made fishing difficult at times, but large numbers of fish were seen moving.(3) This we were able to do in an atmosphere of calm and peace.(4) He figured on raising nothing more than his drinking elbow on the boat unless there was a flat calm and the safety of a well protected harbour close by.(5) Ignoring their screams, I tried to maintain some semblance of calm , despite the storm raging about inside.(6) In some cases, the woman's fatal response occurs during a period of relative calm in the violence such as after a battering incident has already occurred.(7) By May 1918, Finland had been restored to relative calm .(8) Lunch passed in relative calm , for Charlie tried hard to do nothing that would upset her father in such a way that would send him off to the bedroom for another rest.(9) Rogue waves that occur on relatively calm seas are usually generated by storms hundreds of miles away.(10) They strive to create a calm environment to eliminate fear.(11) With the political deadlock, relative calm returned.(12) I will miss everything about Bulgaria because I like the calm atmosphere of Sofia and the good friendships built here.(13) Being subtle, you prefer to mask deep emotions with a calm surface.(14) At Pendennis, I slithered from the rocks into a flat, calm sea.(15) Natalia stared back with a cool and calm expression to combat Jade's anger flashing in all her features.(16) My life is a roller coaster of fear and fearlessness, of calm and panic.
Related Phrases of calm
(1) calm down ::
ശാന്തനാകൂ
(2) stay calm ::
ശാന്തമായ തുടരാൻ
(3) be calm ::
ശാന്തനായി ഇരിക്കൂ
(4) to calm down ::
ഏല്പ്പിച്ചു
(5) keep calm ::
ശാന്തമായിരിക്കുക
(6) remain calm ::
സമാധാനം ആയിരിക്കൂ
(7) dead calm ::
പ്രശാന്തതയും
(8) calm water ::
ശാന്തമായ വെള്ളം
(9) not calm ::
സംഘർഷം അല്ല
(10) calm and cool ::
ശാന്തമായ തണുത്ത
Synonyms
Adjective
1. serene ::
ശുദ്ധവായു
2. windless ::
വിംദ്ലെഷ്
3. tranquil ::
പ്രശാന്തമായ
Noun
4. tranquility ::
ശാന്തി
5. composure ::
അക്ഷോഭത
Verb
6. soothe ::
സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുക
7. compose oneself ::
സ്വയം രചിക്കൂ
8. calm down ::
ശാന്തനാകൂ
10. steady ::
സ്ഥിരതയുള്ള
Antonyms
1. bustle ::
തിരക്കുകൾക്കും
2. commotion ::
ബഹളം
3. hubbub ::
ഹുബ്ബുബ്
4. tumult ::
കലഹം
5. turmoil ::
കലഹവും
6. unrest ::
അശാന്തി
Different Forms
calm, calmed, calmer, calmest, calming, calmly, calmness, calms
Word Example from TV Shows
LOTHBROK:
May the gods bless us with powerful winds and calm seas.

LOTHBROK: May the gods bless us with powerful winds and CALM seas.

Vikings Season 1, Episode 2

Calm down, dear.

Calm down, dear.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 23

-Of all the people...\N-Dad, calm down.

-Of all the people...
-Dad, CALM down.

Money Heist Season 1, Episode 5

Calm down, the public opinion is on\Nour side and that's not going to change.

Calm down, the public opinion is on
our side and that's not going to change.

Money Heist Season 1, Episode 4

- It has to be bad news.
- Yeah, calm down.

- It has to be bad news. - Yeah, CALM down.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 1

English to Malayalam Dictionary: calm

Meaning and definitions of calm, translation in Malayalam language for calm with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of calm in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'calm'

What calm means in Malayalam, calm meaning in Malayalam, calm definition, examples and pronunciation of calm in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History