English to Malayalam Meaning of call - വിളി


Call :
വിളി

വിളി, അരയ്ക്കുക, കുഴലടപ്പ്, ഉപകരണം, മെഷീൻ, എഞ്ചിൻ, അപ്പീൽ, ക്ഷണം, എവൊചതിഒന്, വെല്ലുവിളി, ധൈര്യം വന്നു, സ്ഥാനം, അനഘയുടെ, മെയിൽ, മീറ്റിംഗ്, ഏറ്റുമുട്ടൽ, കാണാവുന്ന, നിയമനം, അഷിഗ്നതിഒന്, അവകാശം, ആവശ്യം, ഉറപ്പിച്ചുപറയല്, ആവശം, വലത്, ഉദ്ധരണി, സമന്സ്, വന്നു വേണ്ടി, ദൃശ്യമാകാൻ ഓർഡർ, ചേരാൻ വേണ്ടി, നിലവിളി, ആശ്ചര്യ, നിലവിളിയും, ചുവടെ, സംബോധന, മുറവിളി, അലറുക, നിലവിളിക്കുക, ഓരിയിടുക, ഹുബ്ബുബ്, അവസരത്തിൽ, പ്രിസിഡന്റ്, ഉദ്ദേശ്യം, ലക്ഷ്യം, ഉദാഹരണത്തിന്, ഹർജി, വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്, ചെയ്ത സത്യം, കാരണം, മൊഴി, ഭാഷ, വാക്ക്, ശബ്ദം

വിളി, ആരെയൊക്കെ വിളിച്ച്, സമന്സ് അയയ്ക്കുക, പ്രാർഥിക്കുക, Bray, വന്നപ്പോളാണ്, ക്ഷണിക്കുക, തെളിവ്കാട്ടുക, വളയം, വിലാസം, ചാലും, സിഒഒ, ചിലെക്കുകയും, അടക്കംപറയുക, പേര്, പരാമർശം, അല്ലുദെ, പരസ്യം, ദെനൊമിനതെ, അധികാരം, തലക്കെട്ട്, ശൈലി, പോയി, കോടതി, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക, ശബ്ദം, നിലവിളി, നിരാശയോടെ, വളരെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക, ച്ലത്തെര്, മുറവിളി, അലറുക, നിലവിളിക്കുക, ഔട്ട് പാടും, bawl എന്ന, യാചിക്കുക, പാര്ത്ഥിക്കുക, തേടുക, ചോദിക്കുക, ഉണർത്തും, കിൻഡിൽ, ഉണര്ത്തുക, ഉണർത്താൻ, കണ്ടുമുട്ടുക, വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും, കാണുക, ഇക്കാര്യത്തിൽ, എണ്ണുക, പരിഗണിക്കുക, സ്പര്ശിക്കുക, സങ്കല്പിക്കുക, അവകാശം, ആവശ്യം, ഉറപ്പുപറയുക, ഒരു ബിഡ് ഉണ്ടാക്കുക, ആവശ്യമായ, ശക്തിയാണ്, നിർബന്ധിച്ചാൽ, എല്ലാസമയത്തും, ബലംപയോഗിക്കുക, ഒതുക്കിനിർത്താൻ, വിഷയം ഉണ്ടാക്കുക, കാണുന്നു, കണക്കാക്കുന്ന, അപ്പീൽ, സത്യം, ബ്രൊവ്ബെഅത്, കണക്ക്, ആലോചിച്ച്, എടുക്കും, സംഭവനയെയും

വിളിcallableവിളിച്ചുകോളർവിരുതന്മാർവിളിക്കുന്നുcallingsകോളുകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of call in English
Noun(1) a telephone connection(2) a special disposition (as if from a divine source(3) a loud utterance; often in protest or opposition(4) the characteristic sound produced by a bird(5) a brief social visit(6) a demand by a broker that a customer deposit enough to bring his margin up to the minimum requirement(7) a demand for a show of hands in a card game(8) a request(9) an instruction that interrupts the program being executed(10) a visit in an official or professional capacity(11) (sports(12) the option to buy a given stock (or stock index or commodity future
Verb(1) assign a specified (usually proper(2) ascribe a quality to or give a name of a common noun that reflects a quality(3) get or try to get into communication (with someone(4) utter a sudden loud cry(5) order, request, or command to come(6) pay a brief visit(7) call a meeting; invite or command to meet(8) read aloud to check for omissions or absentees(9) send a message or attempt to reach someone by radio, phone, etc.; make a signal to in order to transmit a message(10) utter a characteristic note or cry(11) stop or postpone because of adverse conditions, such as bad weather(12) greet, as with a prescribed form, title, or name(13) make a stop in a harbour(14) demand payment of (a loan(15) make a demand, as for a card or a suit or a show of hands(16) give the calls (to the dancers
Examples of call in English
(1) give me a call(2) he's the only person I would call a friend(3) to call the steps(4) the alternative call of 2ÔÖá would be quite unsound(5) Most show the outcome is too close to call , though one poll last weekend gave Labour a strong lead.(6) the call for action was welcomed(7) A remarkable silver jubilee has prompted a York businessman to renew his clarion call for more organ donors.(8) I'll call for you around seven(9) At the moment, the race for Iowa looks too close to call , with all four front runners virtually neck and neck in the polls.(10) Whether it is what you might call professional misconduct may be another matter.(11) Many veterinarians are willing to make a house call to euthanize an animal they have cared for.(12) The scores are given from the point of view of the team or player with the black queens if there was no call , or of the calling team or player.(13) I think the ref made a bad call there(14) in the Midlands the race remains too close to call(15) The defense has one more witness, one more expert witness, to call to the stand on Thursday.(16) Before you could call a subroutine, you had to calculate its address.
Related Phrases of call
(1) call out ::
സഹായത്തിനായി വിളിക്കുക
(2) call back ::
തിരിച്ചു വിളിക്കുക
(3) call off ::
പിൻവലിച്ചു
(4) to call ::
വിളിക്കാൻ
(5) call on ::
വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും
(6) call center ::
കോൾ സെന്റർ
(7) phone call ::
ഫോണ് വിളി
(8) call for ::
വിളിച്ചുവരുത്തി
(9) call in ::
വിളിക്കാൻ
Synonyms
Noun
1. cry ::
നിലവിളി
2. phone call ::
ഫോണ് വിളി
3. visit ::
സന്ദര്ശനം
4. appeal ::
അപ്പീൽ
5. summons ::
സമന്സ്
6. demand ::
ആവശ്യം
7. attraction ::
ആകര്ഷണം
8. decision ::
തീരുമാനം
9. telephone call ::
ടെലിഫോൺ കോൾ
10. shout ::
അലറുക
11. margin call ::
മാർജിൻ കോൾ
12. claim ::
അവകാശം
13. birdsong ::
ബിര്ദ്സൊന്ഗ്
14. call option ::
കോൾ ഓപ്ഷൻ
Verb
15. cry out ::
നിലവിളിക്കുക
16. phone ::
ഫോൺ
17. summon ::
സമന്സ് അയയ്ക്കുക
18. convene ::
സമ്മേളിക്കുക
19. name ::
പേര്
20. describe as ::
എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച
21. ring ::
വളയം
22. address ::
വിലാസം
23. squall ::
പറയാം
24. bid ::
വിളി
25. call in ::
വിളിക്കാൻ
26. call off ::
പിൻവലിച്ചു
27. prognosticate ::
പ്രൊഗ്നൊസ്തിചതെ
28. send for ::
വരുത്തും
Antonyms
1. continue ::
തുടരുക
2. keep ::
സൂക്ഷിക്കുക
Different Forms
call, callable, called, caller, callers, calling, callings, calls
Word Example from TV Shows
Oh, no, I'm sure, definitely
sure. Don't call her.

Oh, no, I'm sure, definitely sure. Don't CALL her.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 13

- I'm signing off now.
- Call your mother. She worries.

- I'm signing off now. - Call your mother. She worries.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 17

Turn off our phones
so our moms can't call.

Turn off our phones so our moms can't CALL.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 19

- No. She's busy, you call Howard.
- Uh, got it.

- No. She's busy, you CALL Howard. - Uh, got it.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 15

If we can get to it,
we can call for help.

If we can get to it, we can CALL for help.

Westworld Season 2, Episode 7

English to Malayalam Dictionary: call

Meaning and definitions of call, translation in Malayalam language for call with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of call in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'call'

What call means in Malayalam, call meaning in Malayalam, call definition, examples and pronunciation of call in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History