English to Malayalam Meaning of broken - പൊട്ടിയ


Broken :
പൊട്ടിയ

പൊട്ടിയ, തല്ലി, രണ്ടായി പിരിയുക, നനദേശ, വേറിട്ട, വിഷണ്ണമായ, പ്രത്യേക, കീറി, പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ, നാനാ, തത്തെരെദ്, ഭൂപ്രകൃതികൊണ്ട്, പരുക്കനായ, പരുക്കൻ, മണ്ണോ, നിരപ്പില്ലാത്ത, നിര്ദ്ധനന്, പാപ്പരായ, നിക്ഷ്പക്ഷമായ, മന്ദീഭവിപ്പിക്കുമെന്ന്, തടുത്തു, നീക്കം, വൊന്ക്യ്, വൈകലമുള്ള, കഴിയുന്നില്ല, അശക്തമായ, അപ്രാപ്തമാക്കി, വ്യത്യസ്ത, മറ്റ്, വിവിധ, വിഭിന്ന, ഒറ്റപ്പെട്ട, കീറി മുറിക്കപ്പെട്ടു, കുളമ്പു, പകുത്തു, ഫുര്ചതെ, ഇടിച്ചുതുടങ്ങി, ടിന്നിന്, നേർത്തവസാനിക്കുന്നതോ, കാടും, സ്ക്രാച്ചി, ഭീകരവുമായ, അലകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള, നീരാജനം

പൊട്ടിയbrokenlyമണ്ടനായതുപോലെ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of broken in English
Verb(1) terminate(2) become separated into pieces or fragments(3) render inoperable or ineffective(4) ruin completely(5) destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments(6) act in disregard of laws, rules, contracts, or promises(7) move away or escape suddenly(8) scatter or part(9) force out or release suddenly and often violently something pent up(10) prevent completion(11) enter someone's (virtual or real(12) make submissive, obedient, or useful(13) fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns(14) surpass in excellence(15) make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret(16) come into being
Adjective(1) physically and forcibly separated into pieces or cracked or split(2) not continuous in space, time, or sequence or varying abruptly(3) subdued or brought low in condition or status(4) (especially of promises or contracts, or unkept(5) tamed or trained to obey(6) topographically very uneven(7) imperfectly spoken or written(8) thrown into a state of disarray or confusion(9) weakened and infirm(10) destroyed financially(11) out of working order (`busted' is an informal substitute for `broken'(12) discontinuous(13) lacking a part or parts
Examples of broken in English
(1) Everyone survived but the poor girl has her arm broken and several stitches.(2) Two ambulances had appeared from somewhere behind the tanks and were bumping and bucking as fast as their drivers dared take them across the broken ground.(3) The complainant, Cappelli, is an Italian gentleman, speaking in broken English.(4) As the contemporary story begins it's that broken kid, Dave, we first focus on, now a damaged adult.(5) The only people she would be able to talk to in English would be Ovidiu, and marginally to Rica with the broken language he was still trying to learn.(6) This is the story of how a broken person forms his identity and forges his armour.(7) About 750 of its residents are homeless, and many are sick, some with broken bones.(8) El Saico's life story is the tale of a struggle to construct an identity in the context of a broken family devoid of affection.(9) After thirteen broken peace agreements and fourteen years of brutal war, will this deal hold?(10) Spin and bull aside, Iraq is shattered, broken , and divided, weaker than it was before and more unstable.(11) The broken line has arrows pointing to both B and C; this indicates that the similarity relation may also go in both ways.(12) Just short of the summit of the bealach climb the broken and craggy slopes west to a ridge high above the Garbh Coire of Ben Alder.(13) I can't speak French so I started yelling back at him in broken German.(14) Whether confronting the pain of a broken family or singing about girls, this is music to bounce to.(15) Data points for control plants are joined by broken lines for clarity.(16) It is often not easy to mend a broken relationship in a women's group.
Related Phrases of broken
(1) break ::
ബ്രേക്ക്
(2) broken heart ::
തകർന്ന ഹൃദയം
(3) broken up ::
പിളർന്നു
(4) broken-hearted ::
തകർന്നു മനസ്സോടെയുള്ള
(5) broken bone ::
തകർന്ന അസ്ഥി
(6) broken home ::
തകർന്ന വീട്
(7) it's broken ::
നുറുക്കി പറ്റി
(8) broken into ::
വർഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
Synonyms
Adjective
1. smashed ::
റൺസെടുത്തു
2. fractured ::
പൊട്ടലും
3. inoperative ::
ഇനൊപെരതിവെ
4. cut ::
മുറിക്കുക
8. interrupted ::
തടസ്സപ്പെട്ടത്
9. uneven ::
നിരപ്പില്ലാത്ത
10. halting ::
കണ്ണൂരില്
12. rugged ::
കാടും
13. unkept ::
ഉന്കെപ്ത്
14. wiped out ::
തുടച്ചു നീക്കി
15. low ::
കുറഞ്ഞ
16. confused ::
ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ
Antonyms
1. unbroken ::
പിരിയാത്ത
Different Forms
broken, brokenly, brokenness
Word Example from TV Shows
...and bring their broken gods
back to Vaes Dothrak.

...and bring their BROKEN gods back to Vaes Dothrak.

Game of Thrones Season 1, Episode 7

Don't be broken.

Don't be BROKEN.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 20

You should be. We were broken
up for, like, five minutes.

You should be. We were BROKEN up for, like, five minutes.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 9

You've broken
promises to allies before

You've BROKEN promises to allies before

Game of Thrones Season 7, Episode 1

If you're so broken
that there's no coming back,

If you're so BROKEN that there's no coming back,

Game of Thrones Season 6, Episode 7

English to Malayalam Dictionary: broken

Meaning and definitions of broken, translation in Malayalam language for broken with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of broken in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'broken'

What broken means in Malayalam, broken meaning in Malayalam, broken definition, examples and pronunciation of broken in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History