English to Malayalam Meaning of break - ബ്രേക്ക്


Break :
ബ്രേക്ക്

ബ്രേക്ക്, പ്രവർത്തന രഹിതം, പൊട്ടിയതിന്റെ, പിളര്പ്പ്, ഒടിവ്, പിളർപ്പിൽ, ഗർത്തം, മുക്കിലും, തടസ്സപ്പെടുത്തുക, പിരിഞ്ഞുപോകുക, ഇടവേള, വേര്പാട്, ഇല്ലാതായതോടെ, സെവെരന്ചെ, മര്ദ്ദനം, നിയന്തണം, ചെക്ക്, സുബ്ദുഅല്, പൊട്ടൽ, ലംഘനം, വിരുദ്ധമായി, കുറുക്കിടല്, പിഴുത്, അണുവിഘടനം, ഭാഗമോ, പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടല്, ലചെരതിഒന്, സ്വാതന്ത്ര്യം, പൊടിക്കുക, മുദ, ചാംപ്, തടസ്സം, നഷ്ടം, വല്ലായ്മ, നാശം, വൻതുകകൾ, കാലതാമസം, വിരാമം, സസ്പെൻഷൻ, കാഴ്ച, ഉദയം, ഭൂതം, അവതാരമാണ്, കുറയ്ക്കല്, വിചാരണ, അനുമാനം

ബ്രേക്ക്, ക്രഷ്, അകറ്റുക, കിബ്ബ്ലെ, കോട്ടംവരുത്തുക, തടസ്സപ്പെടുത്തുക, പിരിച്ചുവിടുക, അതിക്രമം, നിറുത്തുക, രണ്ടായി പിരിയുക, ദൃശ്യമാകും, എത്തും, വരിക, സ്പ്രിംഗ്, ഉത്ഭവിച്ചതെങ്ങനെ, പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, വെളിപ്പെടുത്താൻ, പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക, ശസിക്കുക, പിടിപ്പിക്കും, കഷണങ്ങളായി തകർത്തുകളയും, ഒടിവ്, കണ്ണുനീര്, തകര്ക്കുക, കുറയ്ക്കുക, നീക്കം, നിലതെറ്റുക, പിളര്പ്പ്, ചീത്തയാകുക, ക്രോധം, കണ്ടെത്തിയ, പുറത്ത് വാ, ത്രംസ്പിരെ, മന്ഗ്ലെ, മുറിക്കുക, പ്രത്യേക, തടയുക, വെളിപ്പെടുത്തുക, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, ഇടുക, വാര്ഷികം, വീതിക്കുക, ഫുര്ചതെ, ലംഘിക്കുന്ന, പൊട്ടൽ, അതിരുകടക്കുക, ലംഘനമാണെന്, ലംഘിക്കുമ്പോഴാണ്, അടിച്ചമര്ത്തുക, ഇരിക്കൂ, അടക്കും, മെരുക്കിയ, പാപ്പരായി പോയി, പരാജയപ്പെടും, സ്മാരകം, നിര്ദ്ധനന്, അവസാനിപ്പക്കുക, നിർണ്ണയിക്കാൻ, ഒഴിഞ്ഞു, അലിയിക്കുക, അവസാനിക്കുന്നു, പിരിഞ്ഞ്, കൂടെ പരിധിയുണ്ട്, പുറത്താക്കുക, പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം, വിരാമം, വൈകിയേക്കാം, നിറുത്തിവയ്ക്കുക, മാറ്റിവയ്ക്കുക, നിര്ത്തുക, പ്രൊരൊഗുഎ, മേൽ വിട്ടു, പാടാൻ, അറിയുക, കെൻ

ബ്രേക്ക്ബ്രേക്കിംഗ്ബ്രേക്കുകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of break in English
Noun(1) some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity(2) an unexpected piece of good luck(3) (geology(4) a personal or social separation (as between opposing factions(5) a pause from doing something (as work(6) the act of breaking something(7) a time interval during which there is a temporary cessation of something(8) breaking of hard tissue such as bone(9) the occurrence of breaking(10) an abrupt change in the tone or register of the voice (as at puberty or due to emotion(11) the opening shot that scatters the balls in billiards or pool(12) (tennis(13) an act of delaying or interrupting the continuity(14) a sudden dash(15) any frame in which a bowler fails to make a strike or spare(16) an escape from jail
Verb(1) terminate(2) become separated into pieces or fragments(3) render inoperable or ineffective(4) ruin completely(5) destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments(6) act in disregard of laws, rules, contracts, or promises(7) move away or escape suddenly(8) scatter or part(9) force out or release suddenly and often violently something pent up(10) prevent completion(11) enter someone's (virtual or real(12) make submissive, obedient, or useful(13) fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns(14) surpass in excellence(15) make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret(16) come into being
Examples of break in English
(1) line break(2) strategies used to break the union(3) I need a break from mental activity(4) break the chocolate into pieces(5) When you see a colleague struggling, walk him to the vending machine for a break .(6) WordPerfect allows you to mark a block of text as not permitted to be interrupted by a page break .(7) While they were successful in obtaining Rich's resignation, they could not break his spirit.(8) Having set up the venue themselves, they left for a break but on their return found the hall locked again.(9) Will people want to honour her, as they did then, or will the extended bank holiday designated for this purpose simply pass off as a pleasant break ?(10) It was also viewed by its architects as a way to break the power of the elite, who are still very much in control.(11) Students come here to eat, drink and take a break from school work.(12) don't scratch it or you'll break the skin(13) The Canadian Cancer Society is urging smokers trying to quit to plan out how they are going to break their habit.(14) This great weather is sure to break soon so lets all enjoy it while it lasts.(15) The club will run until June, break for the summer and resume again in September.(16) it's a break with the way the business was run
Related Phrases of break
Synonyms
M
1. break ::
ബ്രേക്ക്
5. recess ::
അനധായം
6. disintegrate ::
disintegrate
7. crush ::
ക്രഷ്
8. stave ::
അകറ്റുക
9. kibble ::
കിബ്ബ്ലെ
10. impair ::
കോട്ടംവരുത്തുക
11. interrupt ::
തടസ്സപ്പെടുത്തുക
12. disband ::
പിരിച്ചുവിടുക
13. transgress ::
അതിക്രമം
14. discontinue ::
നിറുത്തുക
15. split ::
രണ്ടായി പിരിയുക
17. appear ::
ദൃശ്യമാകും
18. arrive ::
എത്തും
19. come ::
വരിക
20. spring ::
സ്പ്രിംഗ്
21. evolve ::
ഉത്ഭവിച്ചതെങ്ങനെ
22. express ::
പ്രകടിപ്പിക്കാൻ
23. disclose ::
വെളിപ്പെടുത്താൻ
24. bring out ::
പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക
25. breathe ::
ശസിക്കുക
26. cleave ::
പിടിപ്പിക്കും
27. crush into pieces ::
കഷണങ്ങളായി തകർത്തുകളയും
28. fracture ::
ഒടിവ്
29. tear ::
കണ്ണുനീര്
30. shatter ::
തകര്ക്കുക
31. reduce ::
കുറയ്ക്കുക
32. remove ::
നീക്കം
33. offend ::
നിലതെറ്റുക
34. crack ::
പിളര്പ്പ്
35. spoil ::
ചീത്തയാകുക
36. make angry ::
ക്രോധം
37. be discovered ::
കണ്ടെത്തിയ
38. come out ::
പുറത്ത് വാ
39. transpire ::
ത്രംസ്പിരെ
40. mangle ::
മന്ഗ്ലെ
41. cut ::
മുറിക്കുക
42. separate ::
പ്രത്യേക
43. obstruct ::
തടയുക
44. reveal ::
വെളിപ്പെടുത്തുക
45. publish ::
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക
46. put ::
ഇടുക
47. annul ::
വാര്ഷികം
48. divide ::
വീതിക്കുക
49. furcate ::
ഫുര്ചതെ
50. violate ::
ലംഘിക്കുന്ന
51. breach ::
പൊട്ടൽ
52. infringe ::
അതിരുകടക്കുക
53. contravene ::
ലംഘനമാണെന്
54. overstep ::
ലംഘിക്കുമ്പോഴാണ്
56. suppress ::
അടിച്ചമര്ത്തുക
57. inhibit ::
തടയുക
58. sit on ::
ഇരിക്കൂ
59. subdue ::
അടക്കും
60. tame ::
മെരുക്കിയ
61. go into bankruptcy ::
പാപ്പരായി പോയി
62. fail ::
പരാജയപ്പെടും
63. bust ::
സ്മാരകം
64. bankrupt ::
നിര്ദ്ധനന്
65. terminate ::
അവസാനിപ്പക്കുക
66. determine ::
നിർണ്ണയിക്കാൻ
67. pass away ::
ഒഴിഞ്ഞു
68. dissolve ::
അലിയിക്കുക
69. end ::
അവസാനിക്കുന്നു
70. break off ::
പിരിഞ്ഞ്
72. be through with ::
കൂടെ പരിധിയുണ്ട്
73. expel ::
പുറത്താക്കുക
74. cause to run ::
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം
75. pause ::
വിരാമം
76. be delayed ::
വൈകിയേക്കാം
77. adjourn ::
നിറുത്തിവയ്ക്കുക
78. defer ::
മാറ്റിവയ്ക്കുക
79. cease ::
നിര്ത്തുക
80. prorogue ::
പ്രൊരൊഗുഎ
81. leave over ::
മേൽ വിട്ടു
82. burst out ::
പാടാൻ
83. know ::
അറിയുക
84. ken ::
കെൻ
85. breakdown ::
പ്രവർത്തന രഹിതം
88. breakage ::
പൊട്ടിയതിന്റെ
90. cleft ::
പിളർപ്പിൽ
91. chasm ::
ഗർത്തം
92. nook ::
മുക്കിലും
93. breakup ::
പിരിഞ്ഞുപോകുക
94. intermission ::
ഇടവേള
95. separation ::
വേര്പാട്
96. hiatus ::
ഇടവേള
97. dissolution ::
ഇല്ലാതായതോടെ
98. severance ::
സെവെരന്ചെ
99. repression ::
മര്ദ്ദനം
100. restraint ::
നിയന്തണം
101. check ::
ചെക്ക്
103. subdual ::
സുബ്ദുഅല്
104. infringement ::
ലംഘനം
105. contravention ::
വിരുദ്ധമായി
107. crossing ::
കുറുക്കിടല്
108. burst ::
പിഴുത്
109. fission ::
അണുവിഘടനം
110. cleavage ::
ഭാഗമോ
111. eruption ::
പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടല്
112. laceration ::
ലചെരതിഒന്
113. freedom ::
സ്വാതന്ത്ര്യം
114. grind ::
പൊടിക്കുക
116. stamp ::
മുദ
117. champ ::
ചാംപ്
118. hindrance ::
തടസ്സം
119. impediment ::
തടസ്സം
120. obstacle ::
തടസ്സം
122. loss ::
നഷ്ടം
124. deprivation ::
വല്ലായ്മ
125. ruin ::
നാശം
126. deferment ::
വൻതുകകൾ
128. delay ::
കാലതാമസം
129. cessation ::
വിരാമം
130. suspension ::
സസ്പെൻഷൻ
132. appearance ::
കാഴ്ച
133. emergence ::
ഉദയം
134. apparition ::
ഭൂതം
135. incarnation ::
അവതാരമാണ്
136. subtraction ::
കുറയ്ക്കല്
137. reckoning ::
വിചാരണ
138. deduction ::
അനുമാനം
Antonyms
1. advance ::
മുൻകൂർ
2. elevate ::
ഉയർത്തുക
3. promote ::
പ്രമോട്ട്
4. raise ::
ഉയർത്താൻ
Different Forms
break, breaking, breaks
Word Example from TV Shows

"Listen to me carefully:
I’m going to BREAK the news to you."

Money Heist Season 1, Episode 7

Listen, I think
he suffered some kind
of psychotic break.

Listen, I think he suffered some kind of psychotic BREAK.

Westworld Season 2, Episode 9

PENNY: There's no shame
in asking for a break.

PENNY: There's no shame in asking for a BREAK.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 12

I do. You just happened
to have caught me on a break.

I do. You just happened to have caught me on a BREAK.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 18

-or have a break...\N-

-or have a BREAK...
-"Well, I’d..."

Money Heist Season 1, Episode 7

English to Malayalam Dictionary: break

Meaning and definitions of break, translation in Malayalam language for break with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of break in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'break'

What break means in Malayalam, break meaning in Malayalam, break definition, examples and pronunciation of break in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History