English to Malayalam Meaning of bend - വളയ്ക്കുക


Bend :
വളയ്ക്കുക

വളയ്ക്കുക, ചായ്വ്, തിരിഞ്ഞു, വളവ്, വളഞ്ഞവഴി, ഫ്ലെക്സിഒന്, രെതൊര്തിഒന്, വക്രത, ഫ്ലെക്സുരെ, ഒബ്ലികുഇത്യ്, ഫ്ളക്സ്, നീളൻ, മുറുക്കുക, സർപ്പിളമായി, കോയിൽ, കർവ് കഷണം, വില്ല്, കനാലില്, ദ്രൊഒപ്, .ഒരുപോലെ, ഇന്ഫ്ലെക്സിഒന്, വികാരം, അവബോധം, കുറുക്കിടല്, കവല, ട്രെൻഡ്, മുക്കിലും, മൂല

വളയ്ക്കുക, ഫ്ളക്സ്, വരാനാണ്, വളവ്, ഇന്ചുര്വെ, നിരസിക്കുക, ട്രെൻഡ്, സങ്കല്പിക്കുക, പ്രവണത, കൊളുത്ത്, ഇരട്ടിയാക്കാൻ, .ഒരുപോലെ, പൈപ്പിന്െറ തീർന്നിരിക്കുന്നു, പൊഉത്, ഞെട്ടലോടെ, മരിപ്പിക്കുന്നു, താഴത്തെ, എളിയ, ചരിവ്, പ്രണാമം, വില്ല്, കുനിയുക, മുഖം, ഫ്രണ്ട്, നോക്കുക, പോയി, CRINKLE, ചുരുളൻ, അതെടെ, ഫ്രിജ്, ഫ്രിജ്ജ്ലെ, ഒരു വക്രത ഉണ്ട്, ഒരു ചെരിവുമാണുള്ളത്, അടിച്ചമര്ത്തുക, എടുത്തു, നാടിന്, വീർ, മാറുക, വിജാഗിരി, നിർണ്ണയിക്കാൻ, നിലനിൽക്കുന്നിടങ്ങളിൽ

വളയ്ക്കുകbendableകൂട്ടിയിടിച്ചbendersbendingവളവുകളിൽbendy
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of bend in English
Noun(1) a circular segment of a curve(2) movement that causes the formation of a curve(3) curved segment (of a road or river or railroad track etc.(4) an angular or rounded shape made by folding(5) a town in central Oregon at the eastern foot of the Cascade Range(6) diagonal line traversing a shield from the upper right corner to the lower left
Verb(1) form a curve(2) change direction(3) cause (a plastic object(4) bend one's back forward from the waist on down(5) turn from a straight course, fixed direction, or line of interest(6) bend a joint
Examples of bend in English
(1) With your upper arms locked in position, bend your elbows to bring the bar toward your forehead.(2) There's a bend in the right frame rail near the front, and the lunette is a bit bent.(3) Today's accelerators use quadrupole magnets to bend the flight paths of relativistic electrons towards a converging point.(4) As she rounded the bend in the path, she saw a man standing in the middle of the clearing.(5) Something bothersome about this particular image is the way in which the bend alternates direction to become a bend sinister.(6) And by tradition, the chief may often be compelled to bend to such wishes.(7) They rounded a bend in the path and could now see a river up ahead.(8) But then the path would bend , and there it would be again, closer.(9) An effective law reflects the will of the society; society does not, outside of a police state, easily bend to the will of the law.(10) The Chancellor promised to listen but, crucially, not to bend to such protests.(11) Her beauty, intelligence, and talent made her well-respected in her tribe, and made her father likely to bend to her will.(12) Would they bend to her willful forces and persuasion?(13) Even the palm trees bend at a picture-postcard angle.(14) This device of a fountain appears in the arms of the family, where six wells, which form the source of the River Stour appear with a bend on the shield.(15) Roxanne tells him that he is now her servant, and must bend to her will.(16) I wasn't going too fast but probably faster than conditions warrant, for you never really know what's round the next bend in the road.
Related Phrases of bend
(1) bend over ::
കുനിയുക
(2) to bend ::
വളവിൽ വരെ
(3) bend down ::
കുനിഞ്ഞ്
(4) sharp bend ::
മൂർച്ചയുള്ള വളവ്
(5) round the bend ::
വളവ് ചുറ്റും
(6) pitch bend ::
പിച്ച് വളവിൽ
(7) bend back ::
തിരികെ കുലെക്കുന്നു
(8) bend forward ::
മുന്നോട്ട് വളവ്
(9) bend the rules ::
നിയമങ്ങൾ കുലെക്കുന്നു
(10) hairpin bend ::
ഹൈര്പിന് വളവിൽ
Synonyms
Noun
1. curve ::
വളവ്
3. crimp ::
ച്രിംപ്
4. crook ::
വരാനാണ്
Verb
5. curve ::
വളവ്
6. turn ::
വളവ്
7. stoop ::
.ഒരുപോലെ
8. mold ::
പൂപ്പൽ
9. flex ::
ഫ്ളക്സ്
10. turn away ::
തിരിഞ്ഞുകളയുന്ന
Antonyms
1. unbend ::
ഉന്ബെംദ്
Different Forms
bend, bendable, bender, benders, bending, bends, bendy
Word Example from TV Shows
Don't let it happen again.
Bend the knee.

Don't let it happen again. Bend the knee.

Game of Thrones Season 7, Episode 5

You want Cersei to bend the knee,
you can ask her yourself.

You want Cersei to BEND the knee, you can ask her yourself.

Game of Thrones Season 7, Episode 5

I don't have a Jon Snow or Maester Aemon
to help me bend the rules.

I don't have a Jon Snow or Maester Aemon to help me BEND the rules.

Game of Thrones Season 6, Episode 3

So, I assume, my lord,
you're here to bend the knee.

So, I assume, my lord, you're here to BEND the knee.

Game of Thrones Season 7, Episode 3

- Convince him to bend the knee, or he burns.
- Your Grace.

- Convince him to BEND the knee, or he burns. - Your Grace.

Game of Thrones Season 5, Episode 1

English to Malayalam Dictionary: bend

Meaning and definitions of bend, translation in Malayalam language for bend with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bend in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'bend'

What bend means in Malayalam, bend meaning in Malayalam, bend definition, examples and pronunciation of bend in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History