English to Malayalam Meaning of bear - കരടി


Bear :
കരടി

കരടി, ബീ-ഭോക്താവിൽനിന്നു, നക്ഷത്രരാശി, നക്ഷത്രം

വിധേയമാവുക, സഹിക്കുക, കരടി, കടന്നുപോകുവാൻ, ചുരം, പിടിക്കുക, പിടികൂടുക, സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും, എടുക്കുക, ലഭിക്കും, കൊണ്ടുപോകും, സ്ഥലം, ധരിക്കാൻ, പെരുമാറുക, നിയമം, കരാര്, ചെയ്യുക, ഉണ്ട്, സങ്കല്പിക്കുക, കവറിൻറെ, മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, കുട്ടിയെ, അനുഭവമാകാം, കള്ളം പറയുക, ഖേദവും, പ്രസവിക്കും, തെഎമ്, ജനിച്ചിട്ടു, പിതാവ്, ഏല്പിക്കും, കൊടുക്കുക, വാഗ്ദാനം, സഹായധനം, കൂലി, Prop, മുഴുവനും, ഇണചേരല്, ലിഫ്റ്റ്, നിൽക്കൂ, കഷ്ടം, അംഗീകരിക്കുക, കുന്വസാരിക്കുക, അംഗീകരിക്കുകയും, തിരിച്ചറിയുക, വഴങ്ങുക, അനുവദിക്കുക, കൊള്ളിക്കുക, സമ്മതിക്കുന്നു, ഏല്ക്കുക, വേണ്ടി അലവൻസ് ഉണ്ടാക്കുക, അമർത്തുക, ഞെരുക്കുക, ഗഹിക്കുക, പിടി, അതിക്ലേശം, ക്ഷമിച്ച്, വേണ്ടു, വിവരിക്കുക, ബഹുമാനം, ഇരിക്കുക, ശ്രേണി, ചോദിക്കേണമെങ്കിൽ, ദത്തെടുക്കുക, വാങ്ങാൻ, നിത്യവാസികളായിരിക്കും, സ്റ്റാൻഡ്, ആസ്വദിക്കാൻ

കരടിബെയറിംഗ്bearlikeകരടി
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of bear in English
Noun(1) massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws(2) an investor with a pessimistic market outlook; an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price
Verb(1) have(2) cause to be born(3) put up with something or somebody unpleasant(4) move while holding up or supporting(5) bring forth(6) take on as one's own the expenses or debts of another person(7) contain or hold; have within(8) bring in(9) have on one's person(10) behave in a certain manner(11) have rightfully; of rights, titles, and offices(12) support or hold in a certain manner(13) be pregnant with
Examples of bear in English
(1) Instead the chains - which can bear a weight of 68 tonnes each - crank into action, lowering and raising the Hull tidal barrier into position.(2) Howard handed Schwarzenegger a pair of RM Williams boots, while the governor gave the Australian leader a toy bear .(3) Few would impeach any society's humanistic obligation to care for those who actually bear the weight of battle.(4) Back to the toy stall and a battered old bear grabs your attention and you can't resist putting your hand into your pocket again.(5) Close as they were, the two could hardly bear to talk about Darwin's view of life.(6) Somebody in the band needs to bear the responsibility for keeping time, and keeping everybody else in the same ballpark.(7) Sadly, such a picture does not bear scrutiny, especially in the so-called top clubs, where discrimination on the grounds of age and sex is not only routine, but all too often is revelled in.(8) Any arms sales must seek the approval of all relevant departments and be able to bear pressure from organizations of every sort in society.(9) He sobbed into the snow, not being able to bear the agony any longer.(10) No one really came to that dump to eat, so she was never really that busy, but work got so monotonous that with every passing day it seemed like she wouldn't be able to bear it.(11) If there were no genetic potential in the bear family to grow really thick fur, then no bears would ever have inhabited the Arctic.(12) bear markets(13) The question of whether she could once again bear the weight of expectation and public scrutiny were answered last season.(14) As a boy he cared more for the Yankees' star Mickey Mantle than for a toy bear .(15) He had a little toy bear in his left hand, which was the side facing up.(16) Some of the best in the bond market say a bond bear could be at hand.
Related Phrases of bear
(1) polar bear ::
ധ്രുവക്കരടി
(2) to bear ::
ചുമക്കേണ്ടതിന്നു
(3) bear in mind ::
മനസ്സിൽ വഹിക്കും
(4) bear out ::
ഔട്ട് വഹിക്കും
(5) grizzly bear ::
grizzly കരടി
(6) bear on ::
പ്രസവിക്കട്ടെ
(7) gummy bear ::
തവളയുടെ കരടി
(8) bear hug ::
ആശ്ലേഷം വഹിക്കും
(9) bear up ::
സഹിച്ചു
Synonyms
Noun
1. bruin ::
സൈൻ
Verb
2. carry ::
കൊണ്ടുപോകും
3. display ::
ഡിസ്പ്ലേ
4. support ::
പിന്തുണ
5. sustain ::
അനുകൂലവിധി നല്കുക
6. harbor ::
തുറമുഖം
7. withstand ::
പതിരോധിക്കുക
8. endure ::
സഹിക്കുക
9. give birth to ::
പ്രസവിക്കും
10. produce ::
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക
11. veer ::
വീർ
13. pay ::
കൂലി
14. hold ::
പിടിക്കുക
15. give birth ::
പ്രസവിക്കും
16. conduct ::
പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
17. wear ::
ധരിക്കാൻ
18. contain ::
അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
19. accept ::
അംഗീകരിക്കുക
Different Forms
bear, bearlike, bears
Word Example from TV Shows
But death can't bear
to lay claim on me.

But death can't BEAR to lay claim on me.

Westworld Season 2, Episode 4

(BEAR ROARING)

(BEAR ROARING)

Game of Thrones Season 3, Episode 7

Now, bear down on it...

Now, BEAR down on it...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 24

Some of you bear the names

Some of you BEAR the names

Game of Thrones Season 1, Episode 7

...from the basic technology
that gave us Country Bear Jamboree.

...from the basic technology that gave us Country Bear Jamboree.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 1

English to Malayalam Dictionary: bear

Meaning and definitions of bear, translation in Malayalam language for bear with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bear in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'bear'

What bear means in Malayalam, bear meaning in Malayalam, bear definition, examples and pronunciation of bear in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History