English to Malayalam Meaning of band - കൂട്ടം


Band :
കൂട്ടം

സ്ട്രിപ്പ്, കെട്ട്, കൂട്ടം, വയ്ക്കുക, പുത്തെഎ, പുത്തിഎ, കക്ഷി, ഗ്രൂപ്പ്, സംഘടന, വശം, സംഘം, കുപ്പായക്കഴുത്ത്, ലിഗാച്ചർ, കെട്ടുന്നവന്, ബോണ്ട്, നാട, രിബംദ്, ലചിന്ഗ്, ടൈ, യോഗ്യനല്ല, സമൂഹം, സമാഹാരം, പുരുഷാരം, സർവ്വസമൂഹവും, വലയം, തടിച്ച, ശക്തിയാണ്, ബറ്റാലിയൻ, സമാന, ചങ്ങല, നുകം, ഡ്രൈവിംഗ് ബെൽറ്റ്

കൂട്ടം, ഒന്നിച്ചുകൂടി, ചേരും, കൂട്ടംകൂടുന്നു, ടൈ, കഷണം ഒരുമിച്ചു, ധനികവർഗ്ഗത്തിന്റെ, എന്ചസെ, തടയുക, ചൊന്ജൊഇന്, ചേരാൻ, ലിങ്ക്, ഒന്നാക്കുക, ഇണ, ഫൊര്ഗഥെര്, കണ്ടുമുട്ടുക, സന്ധി, നടക്കുന്നത്, ആപത്തും, പിന്തുടരുകയും, മീരാ, മുന്നോട്ട് പോകുക, ചെല്ലും, അമല്ഗമതെ, നുകം, അസോസിയേഷൻ, കൂട്ടായ്മ, സംഘടന, ദണ്ഡ്, അലങ്കാരപ്പിന്നല്

കൂട്ടംപെറ്റുപരിചയവുമായാണ്ബാൻഡുകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of band in English
Noun(1) an unofficial association of people or groups(2) instrumentalists not including string players(3) a stripe or stripes of contrasting color(4) an adornment consisting of a strip of a contrasting color or material(5) a group of musicians playing popular music for dancing(6) a range of frequencies between two limits(7) a thin flat strip of flexible material that is worn around the body or one of the limbs (especially to decorate the body(8) a cord-like tissue connecting two larger parts of an anatomical structure(9) jewelry consisting of a circlet of precious metal (often set with jewels(10) a driving belt in machinery(11) a thin flat strip or loop of flexible material that goes around or over something else, typically to hold it together or as a decoration(12) a strip of material attached to the leg of a bird to identify it (as in studies of bird migration(13) a restraint put around something to hold it together
Verb(1) bind or tie together, as with a band(2) attach a ring to the foot of, in order to identify
Examples of band in English
(1) Start with a pulley or elastic resistance band set at shoulder height.(2) In the same year, he went from being a rehearsal keyboard player to a studio musician with the band .(3) I've also been writing songs and putting together a band called the Novenas.(4) His plans had required a dexterity that would serve him well when he came to supervise his own band of postgraduates later.(5) Round Syal's wrist is a thin band , a gaga, that represents a Diwali prayer.(6) Then with the early light came ÔÇÿthe clash of brassÔÇÖ as the band of the Royal Marines marched by.(7) Angela looked over at Jacob and noticed the gold band on his finger.(8) I guess their band is back together again, so I can start hoping that they pump out another good album.(9) I caught a glimpse of an enormous diamond on a band of gold and my stomach dropped.(10) The first record of a metal band being attached to a bird's leg was in 1595.(11) Like all gobies it has two distinct dorsal fins, and a distinguishing feature of this species is that the front fin has a pale band at its top.(12) Four members of the present band also play with the Graig Brass Band, a band with a long history stretching back to the 1760s.(13) Spool the band around the axle, place the racer on the floor and get ready for a speedy trip when you release the rear wheels.(14) To get an idea of what's going on in the bird world, it's not necessary to slap a band on every bird's leg, he said.(15) Yet all the people on stage at Nottingham's Royal Concert Hall - band and orchestra alike - were clearly having a ball.(16) I asked him, shifting in my seat uncomfortably before playing with the paper band on my wrist.
Related Phrases of band
(1) rubber band ::
റബര്നാട
(2) rock band ::
റോക്ക് ബാൻഡ്
(3) marching band ::
മാർച്ചിംഗ് ബാൻഡ്
(4) hair band ::
മുടി കെട്ടാന്ഉപയോഗിക്കുന്ന ചരട്
(5) band width ::
ബാൻഡ് വീതി
(6) band-aid ::
ബാൻഡ് എയ്ഡ്
(7) elastic band ::
ചെയ്തയാള്
(8) school band ::
സ്കൂൾ ബാൻഡ്
(9) big band ::
ബിഗ് ബാൻഡ്
Synonyms
Noun
1. belt ::
അരപ്പട്ട
2. stripe ::
വര
3. group ::
ഗ്രൂപ്പ്
6. isthmus ::
ഇസ്തമൂസ്
7. circle ::
വലയം
8. ring ::
വളയം
9. dance band ::
ഡാൻസ് ബാൻഡ്
Verb
11. ring ::
വളയം
Different Forms
band, banded, banding, bands
Word Example from TV Shows
(BAND PLAYING THE RAINS OF CASTAMERE)

(BAND PLAYING THE RAINS OF CASTAMERE)

Game of Thrones Season 3, Episode 9

Maybe tomorrow I start
a bongo band and tour the world.

Maybe tomorrow I start a bongo BAND and tour the world.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 18

and you let a band of fanatics
imprison your brother-by-law.

and you let a BAND of fanatics imprison your brother-by-law.

Game of Thrones Season 5, Episode 4

There's a band of wildlings
coming to kill us.

There's a BAND of wildlings coming to kill us.

Game of Thrones Season 4, Episode 9

They'll never have children of their own
if we don't band together.

They'll never have children of their own if we don't BAND together.

Game of Thrones Season 5, Episode 8

English to Malayalam Dictionary: band

Meaning and definitions of band, translation in Malayalam language for band with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of band in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'band'

What band means in Malayalam, band meaning in Malayalam, band definition, examples and pronunciation of band in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History