English to Malayalam Meaning of attenuate - നേർത്തവസാനിക്കുന്നതോ


Attenuate :
നേർത്തവസാനിക്കുന്നതോ

ചെറുതാക്കുക, ചുരുക്കി, വെട്ടി, കമ്മിവരുത്തരുത്, കുറയ്ക്കുക, നേർത്തവസാനിക്കുന്നതോ, എന്ഫെഎബ്ലെ, പൈൻമരം, നേർത്ത വളരാൻ, അകലെ നേർത്ത, വീണുപോയത്, പൊടി, പൊടിക്കുക, പുല്വെരിജെ, മാവു, .ഇതിലേക്ക്, ദുര്ബലമായിതീരുക, കോട്ടംവരുത്തുക, മാലിന്യങ്ങൾ, മരവിപ്പിക്കുവാനും, എമസ്ചുലതെ, എനെര്വതെ, അപ്രാപ്തമാക്കുകയോ, ബെനുംബ്, കനംകുറഞ്ഞ, രരെഫ്യ്, ശാന്തമാകൂ, ഒഴിവാക്കും, വെള്ളം ഇറങ്ങി, മോചിപ്പിക്കുക, പരിഹരിക്കുന്നതിനും, ലഘൂകരിക്കാനും, സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുക, ദൂരീകരിക്കാനും, വിനീതമാവുകയും, മില്ദെന്, അവിശാസമുള്ള, മൊല്ലിഫ്യ്, ശാന്തമായ, തൊട്ടില്, സ്വസ്ഥമായിരുന്നു, കഴിക്കാന്, ക്ഷീണം, തളര്ച്ച, ജേഡ്, ചെലവഴിക്കുക, അടിമ, Mellow, ഉരുകുക, മാനസികനില

കനംകുറഞ്ഞ, മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നേർത്തവസാനിക്കുന്നതോ, ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തി, മെലിഞ്ഞ, ദുർബലമായ, ക്ഷയിച്ചു, ചടച്ച, തുച്ഛമായ, കണ്ണടയിട്ട, ലഥ്യ്, ടിന്നിന്, പൊട്ടിയ, പിഴ, സൂക്ഷ്മമായ, അതിലോലമായ, മാർബിളുകൾ, വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ

നേർത്തവസാനിക്കുന്നതോപോഷണത്തിനുംattenuatesattenuating
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of attenuate in English
Verb(1) weaken the consistency of (a chemical substance(2) become weaker, in strength, value, or magnitude
Adjective(1) reduced in strength
Examples of attenuate in English
(1) We expected that family conflict and depression symptoms would generally function as mediators, but also assessed whether they would exacerbate or attenuate the effects of parental drinking problems on children's adjustment.(2) Indeed, distance may strengthen, rather than attenuate social relationships, Fischer argues, and that seems to have been the case in this immigrant community.(3) Clinicians should refer cocaine-exposed children to early intervention services to attenuate long-term effects.(4) In other words, we anticipated that positive family relationships would attenuate the effect of individual differences that have been shown to be related to depressed mood.(5) Previous research has shown that high-stress individuals and their spouses are at risk for a variety of negative outcomes, including marital and emotional distress, and that social support may attenuate these effects.(6) So it's feasible to raise enough antibody there to either completely block or very substantially attenuate the effects that nicotine would have.(7) I think that there are strategies by which we can at least attenuate the negative effects of globalisation, but these strategies need to be more sophisticated than organised protest.(8) On the other hand, for their own analysis Carling et al. used an attenuate isosceles triangle with a blunt snout as their model organism, rather than the profile of an eel.(9) Long-term exposure to allergens can attenuate inflammation and revert airway hyperreactivity to normal responsiveness.(10) The pressure pulse will then propagate mainly at that specific frequency along the meridian since it is minimally attenuated at the resonant frequency.(11) Varicella-zoster virus vaccine is a live attenuated virus that becomes latent after vaccination.(12) Ascorbate treatment also attenuated the detrimental effects of the silver nitrate on the plant tissue, considerably reducing the necrotic lesions.(13) Against the wall of Baghel's compound stood a row of finished metal figurines: as attenuated , and retro-modern, as those of Amadeo Modigliani.(14) If this signal is to be passed to downstream devices, it must be amplified and the jitter eliminated or attenuated .(15) Because vaccination attenuates the clinical presentation of pertussis, a more sensitive case definition than spasmodic cough of two weeks should be adopted in vaccinated populations.(16) Inactivated vaccines don't seem to work as well as live attenuated vaccines, and in this review at least, did not work at all in children under 2.
(1) be attentive ::
ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണമേ
Synonyms
Verb
1. rarefy ::
രരെഫ്യ്
Adjective
4. faded ::
മങ്ങിയ
Different Forms
attenuate, attenuated, attenuates, attenuating
English to Malayalam Dictionary: attenuate

Meaning and definitions of attenuate, translation in Malayalam language for attenuate with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of attenuate in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'attenuate'

What attenuate means in Malayalam, attenuate meaning in Malayalam, attenuate definition, examples and pronunciation of attenuate in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History