English to Malayalam Meaning of act - നിയമം


Act :
നിയമം

നിയമം, ചട്ടം, .തല്പരകക്ഷികളില്, തീർപ്പു, പെരുമാറ്റം, പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, ചികിത്സ, ഭാവം, കൈകാര്യം, നടപടി, കിയാപദം, ഫംഗ്ഷൻ, ഓപ്പറേഷൻ, പ്രക്രിയ, വേല, പരിശീലനം, തൊഴില്, വസ്തു, നേട്ടം, രചയിതാവ്, ഘടന, പ്രകടനം, മാത്തു, ഓഫീസ്, പണി ചെയ്തു, വധശിക്ഷ, നിയമസഭാ പ്രവർത്തി, അക്കം, മൊത്തം, ചിത്രം, വെംതെര്, മടിത്തട്ട്

പ്രകടനം, നിയമം, പ്രതിനിധാനം, കളി, പെര്സൊനതെ, സമൂലമായ, പെരുമാറുക, കരാര്, ചെയ്യുക, ഉണ്ടാക്കുക, പകർത്താനായി, മറയ്ക്കുക, നടിച്ചു, ഏല്ക്കുക, ആൾമാറാട്ടം, അനുകരിക്കാൻ, അനുകരിക്കുക, പതിധനി, പകര്പ്പ്, പോയി, ആവശ്യത്തിലും, ഓട്ടം, നടക്കുക, തുടരുക, സ്വാധീനം, പ്രകടനം നടത്താൻ, അതിസ്തുതിചെയ്യുക, ആർക്കാണറിയാത്തത്, ബയസ്, ഒഫ്ഫിചിഅതെ

ആക്റ്റ്അഭിനയിച്ചുഅഭിനയംപ്രവൃത്തികൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of act in English
Noun(1) a legal document codifying the result of deliberations of a committee or society or legislative body(2) something that people do or cause to happen(3) a subdivision of a play or opera or ballet(4) a short performance that is part of a longer program(5) a manifestation of insincerity
Verb(1) perform an action, or work out or perform (an action(2) behave in a certain manner; show a certain behavior; conduct or comport oneself(3) play a role or part(4) discharge one's duties(5) pretend to have certain qualities or state of mind(6) be suitable for theatrical performance(7) have an effect or outcome; often the one desired or expected(8) be engaged in an activity, often for no particular purpose other than pleasure(9) behave unnaturally or affectedly(10) perform on a stage or theater
Examples of act in English
(1) to act in a play(2) The comic had risen through the standup ranks, working hard at developing an act after his initial performances drew derision.(3) But no matter how mature her friend seemed, she could not help wondering if he was just putting on an act in order to stop her from leaving.(4) her one-woman poetry act(5) Those interjections were very reasonable, and the Minister was simply putting on an act to try to get some sympathy.(6) As long as we can look and act the proper role for a typical person wherever we are in the city, we'll be fine.(7) Lawrence, like Richard Pryor before him, uses his stand-up act as a forum to tell his side of the story.(8) an act of heroism(9) Kazza stared at me blankly in reply, knowing I was putting on an act .(10) Recent studies have suggested that a number of drugs may act specifically to increase healing rates.(11) Over our meal we were entertained by a cabaret act performed by the bird keepers and some of the inhabitants.(12) That is why the act of dissent and of intelligently questioning a war is one of the most patriotic things that a civilian can do.(13) As a student at the School of American Ballet, she appeared for several years in the second act of the New York City Ballet's production of George Balanchine's Nutcracker.(14) It is hoped, for the sake of millions of poor Filipinos, that he is not just putting on an act , good movie actor that he was.(15) The Cardinal did not always act the role of a Christ figure in this drama, but the rest of the analogy holds.(16) he did his Sir Galahad act
Related Phrases of act
(1) act out ::
ഔട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ
(2) act as ::
പെരുമാറുക
(3) act up ::
അപ്പ് പ്രവർത്തിക്കാൻ
(4) act on ::
പ്രവർത്തിക്കാൻ
(5) caught in the act ::
നിയമം പിടിക്കപ്പെട്ട
(6) act upon ::
നടപടിയെടുക്കണം
(7) in the act ::
പ്രവർത്തനത്തിൽ
(8) act for ::
നിയമം
(9) act in concert with ::
യോജിച്ച് നിയമം
(10) speech act ::
സ്പീച്ച് നിയമം
Synonyms
Noun
1. deed ::
പ്രവൃത്തി
2. law ::
നിയമം
3. division ::
ഡിവിഷൻ
4. performance ::
പ്രകടനം
5. pretense ::
ഉപായരൂപേണ
6. turn ::
വളവ്
7. enactment ::
.തല്പരകക്ഷികളില്
Verb
8. take action ::
നടപടി എടുക്കുക
9. follow ::
പിന്തുടരുക
10. represent ::
പ്രതിനിധാനം
11. behave ::
പെരുമാറുക
12. operate ::
ഓപ്പറേറ്റ്
13. affect ::
ബാധിക്കുക
14. perform ::
പ്രകടനം
15. pretend ::
മറയ്ക്കുക
16. move ::
നീങ്ങുക
17. play ::
കളി
18. dissemble ::
ദിഷെംബ്ലെ
19. work ::
വേല
20. do ::
ചെയ്യുക
Different Forms
act, acted, acts
Word Example from TV Shows
Ooh! My friend Stephen just played
the word

Ooh! My friend Stephen just played the word "ACT" for 18 points.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 6

I had to act like a hostage, right?

I had to ACT like a hostage, right?

Money Heist Season 3, Episode 3

don't act like fools.

don't ACT like fools.

Game of Thrones Season 1, Episode 7

Act like one.

Act like one.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 19

"Don't say anything, ACT surprised when she tells you."

The Big Bang Theory Season 9, Episode 16

English to Malayalam Dictionary: act

Meaning and definitions of act, translation in Malayalam language for act with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of act in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'act'

What act means in Malayalam, act meaning in Malayalam, act definition, examples and pronunciation of act in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History